Krigsarkivets bestånd, översikt

[Hem][Militaria][Historia][Släktforskning][Föregående sida] [Soldatforskning]

[Indelningsverket] [Båtsmanshållet] [Artilleriet ] [Svenska krig] [Berömda svenska slag]
[Norrlands båtsmanskompanier
[Infanteriregementen] [Kavalleriregementen] [Artilleriregementen] [Flottans båtsmanskompanier]

Summering av KrA:s bestånd

[Allmänt] [Uppslag]

Allmänt

På Krigsarkivet förvaras svenska militära myndigheters arkiv samt enskilda personers och föreningars arkiv och samlingar av olika slag. Krigsarkivet har varit arkivinstitution sen 1805.

Beståndet i arkiven har indelats i 34 olika sk. uppslag. Inom varje uppslag finns ett antal olika arkiv sammanhållna av den egenskap som anges av uppslagets benämning. Arkiven och samlingarna inom respektive uppslag har namn efter den myndighet eller den samling de representerar. Arkiv tillhörande myndigheter vars namn växlat genom åren har vanligen det namn myndigheten har idag eller om den upphört, det sista namnet. 
I Krigsarkivets beståndsöversikt anges till varje arkiv även de år som den insamlande myndigheten existerat, en kort historik samt numret eller numren på de arkivförteckningar där arkivets handlingar återfinns. Vanligen anges även arkivets storlek i hyllmeter.

Inom varje  myndighet kan det finnas arkivbildare på flera nivåer. En myndighet kan även övertagit en tidigare myndighets arkiv. För varje myndighet alternativt organisatoriskenhet redovisas dess arkiv. Respektive arkiv är indelade i ett antal huvudavdelningar med fasta benämningar:

I förekommande fall även fler benämningar förekomma, ex:

Efter varje huvudavdelning ovan finns en bokstav inom parantes. Det är den Signum-bokstav respektive huvudavdelning har. Namnen på huvudavdelningarna kan variera något i de olika arkiven.
Inom respektive huvudavdelning sammanförs handlingar av samma typ i sk. serier. Varje serie är tilldelad en arkivkod, ett signum. Respektive serie är i sin tur indelade i ett antal volymer.
Volymerna är oftast kronologiskt ordnade, vanligen efter tidsperiod.

Exempel:

Signum,
Signum består av en bokstav plus en sifferkombination. Bokstaven motsvarar en viss huvudavdelning och sifferkombinationen utgör ett löpnummer för de olika arkivhandlingarna inom en huvudavdelning. Bokstaven står för samma huvudavdelning i alla arkiv, däremot är sifferkombinationen ett rent löpnummer och en viss arkivhandling kan ha olika löpnummer i olika arkiv.
Exempelvis så hittar man soldatkontrakt för Livkompaniet, Jönköpings regemente under signum E4 medan i Livkompaniet, Norrbottens regemente under E5. I Södermanlands regemente, Livkompaniet finns de däremot under en annan huvudavdelning, nämligen D och hittas under signum D2.
Exempel på hur man kan söka fram rätt signum och volym

Överst på sidan

Uppslag

Uppslag, nr Namn   Uppslag, nr Namn
1 Centrala myndigheter m.fl.   18 Lotsdistrikt
2 Arméfördelningar mm.   19 Pensionskassor och fonder
3 Försvarsområdesstaber, kommendantstaber och infanteribefälhavarstaber   20 Kommittéer och kommissioner
4 Fortifikationsområden   21 Krigshandlingar och krigsutrustningshandlingar
5 Flygeskadrar och flygbasområden   22 Krigskommissariatshandlingar
6 Regementen, kårer (armén, flottan och kustartilleriet), flygflottiljer mm   23 Diverse myndigheter, inrättningar mm
7 Flottans stationer, marinkommandon mm   24 Rullor, längder, tjänsteförteckningar
8 Rättegångshandlingar   25 Räkneskaper mm
9 Fästningar   26 Ämnessamlingar
10 Skolor   27 Föreningar
11 Sjukhus   28 Enskilda personers- och släkters arkiv, arbetspapper, arbetsritningar och samlingar
12 Remontdepåer   29 Enskilda företags arkiv
13 Fabriker och förråd   30 Militiehemman
14 Inskrivningsområden   31 Kartsamlingar
15 Rullföringsområden   32 Plansch- och ritsamlingar
16 Kompaniområden   33 Fotografisamlingar
17 Landstormsområden   34 Mikrofilmer

I uppräkningen nedan anges F och ett nummer inom parantes efter varje arkiv, ex (F 450). Detta är dess arkivförteckningsnummer.

Nr 1, Centrala myndigheter

Arkivhandlingarna i  Centrala myndigheterna är uppdelad på de tre truppslagen, Armén, Marinen och Flygvapnet samt Gemensamma myndigheter.

Exempel:

Armén

Marinen inklusive Arméns flotta

Nr 8, Rättegångshandlingar

Nr 24, Rullor, längder, tjänsteförteckningar

Nr 25 Räkneskaper

Källor:

 

Överst på sidan

  Hans Högman
E-mail

Copyright © Hans Högman, granskat 2016-11-11 14:32