Militära tjänstegrader i Sverige / UK  / USA - 1900-tal /
Military ranks – Sweden / UK / USA -
20th century

[Hem][Militaria][Historia][Släktforskning][Föregående sida]
[Previous page] [Homepage][Militära tjänstegrader 2009-][Militära tjänstegrader - historik]

Innehåll / Content:
Militära tjänstegrader / Military ranks: [Armén/Army] [Flottan/Navy] [Flygvapnet/Air Force] [Amfibiekåren/Amph. Corps

See also, Grandbeteckningar / Rank insignia: [Armén/Army]  [Flottan/Navy ] [Flygvapnet/Air Force] [Amphibious Corps]


Rad 11 är en militär grad för personal under utbildning till officerare.
Line 11 are ranks for officers in Military Academies (trained to become Officers). They are not yet commissioned as Officers.

Armén / Army 

Officers  

Nr Sweden Great Britain USA
0 Fältmarskalk (1) Field Marshal  General of the Army (3)
(
Five star general)
1 General General General
2 Generallöjtnant Lieutenant General Lieutenant General  
3 Generalmajor Major General Major General
4 Överste av 1:a graden / 
Brigadgeneral (4)
Brigadier Brigadier General
5 Överste Colonel Colonel
6 Överstelöjtnant Lieutenant Colonel Lieutenant Colonel  
7 Major Major Major
8 Kapten / [Ryttmästare (1)] Captain Captain
9 Löjtnant Lieutenant First Lieutenant  
10 Fänrik Second Lieutenant   Second Lieutenant  
11 Kadett Cadet Cadet

(1) = A rank not used after 1972 in Sweden
(3) = War time only

(4) = Från och med den 1 juli 2000 ersätter den nya graden brigadgeneral den tidigare Överste av första graden vad gäller nyutnämningar. Detta gäller även Amfibiekåren (fd. Kustartilleriet) och Flygvapnet. I flottan heter motsvarande grad Flottiljamiral.
(4) = There has been no new appointments of "Överste av första graden" after July 1, 2000. Instead, to make the rank more international, the new rank "Brigadgeneral" is substituting "Överste av första graden". In the Navy the corresponding rank is called "Flottiljamiral".
Ryttmästare var fram till 1972 en tjänstegrad för en officer vid kavalleriet motsvarande kapten vid övriga truppslag.
Ryttmästare was until 1972 a rank within the cavalry corresponding to captain within other units.

Underofficerare / Non Commissioned Officers (Enlisted ranks):

Från 1983 benämns allt anställt befäl för officer. 
Today the non-commissioned officers are commissioned officers in the Swedish armed forces.

Nr Sweden Great Britain USA
A Förvaltare (1) Warrant Officer 1st class Sergeant Major (E9)
B Fanjunkare (2) Warrant Officer 2nd class First Sergeant /
Master sergeant  (E8) /
Sergeant First Class (E7)
C Sergeant Staff Sergeant Staff Sergeant (E6)
   Lower ranks:  xxxx  xxxx
D Rustmästare (1) -- --
E Överfurir (2) Sergeant  Sergeant (E5) 
F Furir Corporal --
G Korpral Lance Corporal Corporal (E4)
H Vice korpral (1) -- Private first class (E3)
I Menig Private (4-1) Private (E1 - E2)

Inom Luftvärnet och Artilleriet hade nr B tidigare titeln Styckjunkare. Nr G och H kallades tidigare Konstapel respektive vice konstapel i artilleriet.
Nr B was formerly called Styckjunkare instead of Fanjunkare in the Swedish Artillery and the Anti-Aircraft Command. Nr G and H were called Konstapel instead of Korpral and Vice Konstapel instead of Vice Korpral in the Artillery.
The US Army also have a Command Sergeant Major with a rank above Sergeant Major. 

(1) = A rank not used after 1972 in Sweden
(2) = No new appointments of this rank after 1992 in Sweden.
(3) = War time only

Överst på sidan / Top of page

Flottan / Navy plus the Amphibious Corps (Amfibiekåren)

Officers: 

Nr Sweden - Navy Great Britain -
Royal Navy 
USA - Navy Sweden
Amfibiekåren (Kustartilleriet) /
Amphibious Corps 
0 -- Admiral of the fleet   Fleet Admiral (3)     --
1 Amiral   Admiral Admiral

General

2 Vice Amiral   Vice Admiral   Vice-Admiral   Generallöjtnant  
3 Konteramiral Rear Admiral   Rear Admiral  
(upper half)
Generalmajor
4 Kommendör av 1:a graden / Flottiljamiral (4) Commodore Rear Admiral  
(lower half)
Överste av 1:a graden / Brigadgeneral
5 Kommendör Captain Captain Överste
6 Kommendörkapten Commander Commander   Överstelöjtnant
7 Örlogskapten Lieutenant Commander   Lieutenant Commander   Major
8 Kapten Lieutenant Lieutenant Kapten
9 Löjtnant Sub Lieutenant   Lieutenant Junior Grade   Löjtnant
10 Fänrik  Midshipman Ensign Fänrik
11 Kadett  Cadet Midshipman Kadett

(3) = War time only
(4) = Från och med den 1 juli 2000 ersätter den nya graden Flottiljamiral den tidigare Kommendör av 1:a graden vad gäller nyutnämningar. I armen heter motsvarande nya grad Brigadgeneral.
(4) = There has been no new appointments of "
Kommendör av 1:a graden" after July 1, 2000. Instead, to make the rank more international, the new rank "Flottiljamiral " is substituting "Kommendör av 1:a graden". In the Army the corresponding rank is called "Brigadgeneral".

Underofficerare / Non Commissioned Officers (Enlisted ranks):

Today the non-commissioned officers are commissioned officers in the Swedish armed forces.

Nr Sweden Great Britain USA Sweden
Amfibiekåren (Kustartilleriet) /
Amphibious Corps 
A Förvaltare (1) --   Master Chief Petty Officer (E9) Förvaltare (1)
B Fanjunkare (Flaggstyrman (2)) Fleet Chief Petty Officer Senior Chief Petty Officer (E8) /
Chief Petty Officer (E7)
Fanjunkare (Flaggjunkare (2))
C Sergeant Chief Petty Officer Petty Officer First Class (E6) Sergeant
   Lower ranks:  xxxx  xxxx xxxx
D Förste högbåtsman (1) -- -- Flaggfurir (2)
E Högbåtsman (1) Petty Officer Petty Officer Second Class (E5) Överfurir (2)
F Furir Leading Seaman -- Furir
G Korpral -- Petty Officer Third Class (E4) Korpral
H Vice korpral (1) -- Seaman (E3) Vice korpral (1)
I Menig Ordinary Seaman /
Able Seaman 
Seaman Recruit (SR) / 
Seaman Apprentice (E2)
Menig

Kustartilleriet heter från år 2000 Amfibiekåren. Det gamla kustartilleriet med sina fasta pjäser har ersatts av ett rörligt amfibieförband som skall kunna verka åt alla riktningar
The "Kustartilleriet" (The Coast Artillery) is now days (from 2000) called The Amphibious Corps.

Inom Kustartilleriet hade nr B tidigare titeln Flaggjunkare. Idag kallas alla "B" för Fanjunkare.
Nr B used to be called Flaggjunkare instead of Flaggstyrman in the Swedish Coast Artillery. Today it is Fanjunkare.

(1) = A rank not used after 1972 in Sweden
(2) = No new appointments of this rank after 1992 in Sweden.
(3) = War time only

The US Marine Corps have similar military ranks as the US Army. Nr A is called Master Gunnery Sergeant in the Marine Corps.
The US Coast Guard have similar military ranks as the US Navy except for the Fleet Admiral, which doesn't exist in the Coast Guard. 

Överst på sidan / Top of page

Flygvapnet / Air Force

Officers: 

Nr Sweden Great Britain - RAF USA - USAF
0 -- Marshal of the Royal Air Force   General of the Air Force (3)
1 General Air Chief Marshal General
2 Generallöjtnant Air Marshal   Lieutenant General  
3 Generalmajor Air Vice Marshal   Major General
4 Överste av 1:a graden / Brigadgeneral (4) Air Commodore   Brigadier General
5 Överste Group Captain   Colonel
6 Överstelöjtnant Wing Commander   Lieutenant Colonel  
7 Major Squadron Leader   Major
8 Kapten Flight Lieutenant   Captain
9 Löjtnant Flying Officer   First Lieutenant  
10 Fänrik Acting Pilot Officer / Pilot Officer   Second Lieutenant  
11 Kadett Cadet   Cadet

(3) = War time only
(4) = Från och med den 1 juli 2000 ersätter den nya graden brigadgeneral den tidigare Överste av första graden vad gäller nyutnämningar. Detta gäller även Amfibiekåren (fd. Kustartilleriet) och Armén. I flottan heter motsvarande grad Flottiljamiral.
(4) = There has been no new appointments of "Överste av första graden" after July 1, 2000. Instead, to make the rank more international, the new rank "Brigadgeneral" is substituting "Överste av första graden". In the Navy the corresponding rank is called "Flottiljamiral".

Underofficerare / Non Commissioned Officers (Enlisted ranks):

Today the non-commissioned officers are commissioned officers in the Swedish armed forces.

Nr Sweden Great Britain USA
A Förvaltare (1) Warrant Officer   Chief Master Sergeant  (E9)
B Fanjunkare (2) -- Senior Master Sergeant (E8) /
Master Sergeant (E7)
C Sergeant Flight Sergeant / 
Chief Technician
Technical Sergeant  (E6)
   Lower ranks:  xxxx  xxxx
D Rustmästare (1) -- --
E Överfurir (2) Sergeant Staff Sergeant (E5)
F Furir Corporal --
G Korpral -- Senior Airman (E4)
H Vice korpral (1) -- Airman First Class (E3)
I Menig Aircraftsman /
Leading Aircraftsman /
Senior Aircraftsman
Airman Basic (AB) /
Airman (E2)

(1) = A rank not used after 1972 in Sweden
(2) = No new appointments of this rank after 1992 in Sweden.
(3) = War time Only

Överst på sidan / Top of page

The Swedish Fighting Services

Sweden has, like most other countries, three branches of the armed forces:

An unofficial 4th branch would be the Helicopter Forces.

"Marinen" (The Marine) is a jointly term for the Navy and the Amphibious Corps in Sweden.

Units within “Svenska Marinen” (The Swedish Marine):

The Coast Artillery Services were responsible for the coastal defense and had their own ships, coastal artillery, mining and mine sweeping duties and special elite units for coastal warfare - commando units (Kustjägare). The Coast Artillery is from 2000 called The Amphibious Corps and the stationary coast artillery guns has been replaced with mobile amphibious units.
The Navy operates on open sea.

Överst på sidan / Top of page

Litteraturreferenser / References: 

Överst på sidan / Top of page

  Hans Högman
email

Copyright © Hans Högman, granskat 2016-11-11 10:24