Militära tjänstegrader i Sverige / UK / USA från och med 2009 /
Military ranks – Sweden / UK / USA 2009-

[Hem][Militaria][Historia][Släktforskning][Föregående sida] - [Home][Genealogy][History][Military][Previous Page] [Swedish]
[Militära tjänstegrader 1900-tal][Militära tjänstegrader - historik]

Innehåll / Content:
Militära tjänstegrader / Military ranks: [Armén/Army] [Flottan/Navy] [Flygvapnet/Air Force] [Amfibiekåren/Amph. Corps

See also, Grandbeteckningar / Rank insignia

Den nya befälsordningenordningen från 2009 har två skilda gradsystem: officerare (OF - Officerare) och övriga grader (OR - Other Ranks). Detta system är en anpassning till internationella system, bl.a. NATO.
Inriktning mot OF skall leda till stabs- och chefsbefattningar på efter hand allt högre nivåer. Den andra inriktningen, mot OR, skall leda till kvalificerade operatörs- och chefsbefattningar på lägre nivåer för olika system och metoder.
Kategorin OF omfattar nio nivåer från fänrik/löjtnant till general/amiral. Även kategorin OR omfattar nio nivåer. OR 1–5 är gruppbefäl, soldater och sjömän från menig till sergeant. OR 6–9 är specialistofficerare med graderna 1:e sergeant till regements-/flottiljförvaltare.
En regements-/flottiljförvaltare räknar tjänsteställning mellan major/örlogskapten och överstelöjtnant/kommendörkapten, en förvaltare mellan kapten och löjtnant, en fanjunkare mellan löjtnant och fänrik.

The military ranking system has from 2009 two different categories; Officers (OF) and other ranks (OR). This is an adoption to the NATO system. The OF category has nine levels from Lieutenant to General (OF-1 to OF-9). Also the OR category has nine levels (OR-1 to OR-9).

Armén / Army 

Officerare / Officers  

Nato rank
code
Sweden - Army Great Britain - Army USA - Army
OF-9 General General General
OF-8 Generallöjtnant Lieutenant General Lieutenant General  
OF-7 Generalmajor Major General Major General
OF-6 Brigadgeneral Brigadier Brigadier General
OF-6 Överste av 1:a graden  (1) -- --
OF-5 Överste Colonel Colonel
OF-4 Överstelöjtnant Lieutenant Colonel Lieutenant Colonel  
OF-3 Major Major Major
OF-2 Kapten Captain Captain
OF-1 Löjtnant Lieutenant First Lieutenant  
OF-1 Fänrik Second Lieutenant   Second Lieutenant  

(1) = Från och med den 1 juli 2000 ersätter den nya graden Brigadgeneral den tidigare Överste av första graden vad gäller nyutnämningar. Detta gäller även Amfibiekåren och Flygvapnet. I flottan heter motsvarande grad Flottiljamiral.
(1) = There has been no new appointments of "Överste av första graden" after July 1, 2000. Instead, to make the rank more international, the new rank "Brigadgeneral" is substituting "Överste av första graden". In the Navy the corresponding rank is called "Flottiljamiral".
 

Övriga grader / Other ranks:

Nato
rank code
Sweden - Army Great Britain - Army USA - Army
OR-9 Regementsförvaltare (1) Warrant Officer class I
(Regimental Sergeant Major)
Sergeant Major of the Army /
Command Sergeant /
Sergeant  Major 
OR-8 Förvaltare (2) Warrant Officer class II First Sergeant /
Master sergeant 
OR-7 Fanjunkare  Staff Sergeant /
Colour Sergeant
Sergeant First Class
OR-6 1:e Sergeant Sergeant Staff Sergeant
   Lower ranks:  xxxx  xxxx
OR-5 Sergeant Corporal /
Bombardier
Sergeant
OR-4 Korpral Lance Corporal Corporal
OR-3 Vicekorpral  (2) -- Private first class
OR-2 Menig 1:a klass Private Private E2
OR-1 Menig Private Private E1

(1) = A new rank introduced in 2009 in Sweden
(2) = A rank reintroduced in 2009 in Sweden
 

Överst på sidan / Top of page

Flottan / Navy plus the Amphibious Corps (Amfibiekåren)

Officers: 

Nato rank
code
Sweden - Navy Great Britain -
Royal Navy 
USA - Navy Sweden
Amfibiekåren (Kustartilleriet) /
Amphibious Corps 
OF-9 Amiral   Admiral Admiral

General

OF8 Viceamiral   Vice Admiral   Vice-Admiral   Generallöjtnant  
OF-7 Konteramiral Rear Admiral   Rear Admiral  
(upper half)
Generalmajor
OF-6 Flottiljamiral   Commodore Rear Admiral  
(lower half)
Brigadgeneral
OF-6 Kommendör av 1:a graden  (1) Commodore Rear Admiral  
(lower half)
Överste av 1:a graden
OF-5 Kommendör Captain Captain Överste
OF-4 Kommendörkapten Commander Commander   Överstelöjtnant
OF-3 Örlogskapten Lieutenant Commander   Lieutenant Commander   Major
OF-2 Kapten Lieutenant Lieutenant Kapten
OF-1 Löjtnant Sub Lieutenant   Lieutenant Junior Grade   Löjtnant
OF-1 Fänrik  Midshipman Ensign Fänrik

(1) = Från och med den 1 juli 2000 ersätter den nya graden Flottiljamiral den tidigare Kommendör av 1:a graden vad gäller nyutnämningar. I armen heter motsvarande nya grad Brigadgeneral.
(1) = There has been no new appointments of "
Kommendör av 1:a graden" after July 1, 2000. Instead, to make the rank more international, the new rank "Flottiljamiral " is substituting "Kommendör av 1:a graden". In the Army the corresponding rank is called "Brigadgeneral".

Övriga grader / Other ranks:

Nato rank
code
Sweden - Navy Great Britain - RN USA, USN Sweden
Amfibiekåren  /
Amphibious Corps 
OR-9 Flotiljförvaltare (1) Warrant Officer class I Command Master Chief Petty Officer of the Navy /
Command Master Chief Petty Officer /
Master Chief Petty Officer
Regementsförvaltare (1)
OR-8 Förvaltare (2) Warrant Officer class II Senior Chief Petty Officer  Förvaltare (2)
OR-7 Flaggstyrman /
Flaggkonstapel /
Flaggmaskinist
Chief Petty Officer Chief Petty Officer Fanjunkare
OR-6 1:e Styrman /
1:e Konstapel /
1:e Maskinist
Petty Officer Petty Officer First Class  1:e Sergeant
   Lower ranks:  xxxx  xxxx xxxx
OR-5 Sergeant Leading Seaman Petty Officer Second Class  Sergeant
OR-4 Korpral -- Petty Officer third Class  Korpral
OR-3 Vicekorpral (2) -- Seaman Vicekorpral
OR-2 Menig 1:a klasen
Able Seaman 

Seaman Apprentice
Menig 1:a klasen
OR-1 Menig New Entry Seaman Recruit Menig

(1) = A new rank introduced in 2009 in Sweden
(2) = A rank reintroduced in 2009 in Sweden

The US Marine Corps have similar military ranks as the US Army. Nr OR-8 is called Master Gunnery Sergeant in the Marine Corps.
The US Coast Guard have similar military ranks as the US Navy except for the Fleet Admiral, which doesn't exist in the Coast Guard. 

Överst på sidan / Top of page

Flygvapnet / Air Force

Officerare / Officers: 

Nato rank
code
Sweden - Air Force Great Britain - RAF USA - USAF
OF-9 General Air Chief Marshal General
OF-8 Generallöjtnant Air Marshal   Lieutenant General  
OF-7 Generalmajor Air Vice Marshal   Major General
OF-6  Brigadgeneral Air Commodore   Brigadier General
OF-6 Överste av 1:a graden  (1) -- --
OF-5 Överste Group Captain   Colonel
OF-4 Överstelöjtnant Wing Commander   Lieutenant Colonel  
OF-3 Major Squadron Leader   Major
OF-2 Kapten Flight Lieutenant   Captain
OF-1 Löjtnant Flying Officer   First Lieutenant  
OF-1 Fänrik Pilot Officer   Second Lieutenant  

(1) = Från och med den 1 juli 2000 ersätter den nya graden brigadgeneral den tidigare Överste av första graden vad gäller nyutnämningar. Detta gäller även Amfibiekåren (fd. Kustartilleriet) och Armén. I flottan heter motsvarande grad Flottiljamiral.
(1) = There has been no new appointments of "Överste av första graden" after July 1, 2000. Instead, to make the rank more international, the new rank "Brigadgeneral" is substituting "Överste av första graden". In the Navy the corresponding rank is called "Flottiljamiral".

Övriga grader / Other ranks:

Nato
rank
code
Sweden - Airforce Great Britain - RAF USA - USAF
OR-9 Flotiljförvaltare (1) Chief of the Air Staff's Warrant Officer /
Station Warrant Officer 
/
Warrant Officer  /
Warrant officer /
Master Aircrew
Chief Master Sergeant of the Air Force /
Command Chief Master Sergeant /
Chief Master Sergeant 
OR-8 Förvaltare (2) --   Senior Master Sergeant
OR-7 Fanjunkare Flight Sergeant / 
Chief Technician

Master Sergeant
OR-6 1:e Sergeant Sergeant  Technical Sergeant  (E6)
   Lower ranks:  xxxx  xxxx
OR-5 Sergeant Corporal Staff Sergeant
OR-4 Korpral -- Senior Airman (E4)
OR-3 Vicekorpral (2) Junior Technician /
Senior Aircraftsman
Airman First Class (E3)
OR-2 Menig 1:a klassen Leading Aircraftsman Airman (E2)
OR-1 Menig Aircraftsman Airman Basic (AB)

(1) = A new rank introduced in 2009 in Sweden
(2) = A rank reintroduced in 2009 in Sweden

Överst på sidan / Top of page

The Swedish Fighting Services

Sweden has, like most other countries, three branches of the armed forces:

An unofficial 4th branch would be the Helicopter Forces.

"Marinen" (The Marine) is a jointly term for the Navy and the Amphibious Corps in Sweden.

Units within “Svenska Marinen” (The Swedish Marine):

The Coast Artillery Services were responsible for the coastal defense and had their own ships, coastal artillery, mining and mine sweeping duties and special elite units for coastal warfare - commando units (Kustjägare). The Coast Artillery was in 2000 reorganized into the Amphibious Corps and the stationary coast artillery guns has been replaced with mobile amphibious units.
The Navy operates on open sea.

Överst på sidan / Top of page

Litteraturreferenser / References: 

Överst på sidan / Top of page

xxxxxxxxxxxxx

web analytics
 
xxxxxxxxxxxxx  

  Hans Högman
email

Copyright © Hans Högman, granskat 2016-11-16 14:17