Dagens befälsordning i det svenska försvaret

[Hem][Militaria][Historia][Släktforskning][Föregående sida] [Indelningsverket] 
[Allotement System] [Homepage] [Militära tjänstegrader SWE-UK-USA/ Military Ranks] [Militära tjänstegrader - Historik]

Innehåll:
[Före 1972] [1972-1983] [1983-2009] [2009-]

Befälsordning före 1972:

Fram till 1972 fanns tre befälskategorier: officerare, underofficerare och underbefäl

Officerare:

Underofficerare:

Underbefäl:

Förvaltare hade tjänsteställning mellan kapten och löjtnant och fanjunkare hade tjänsteställning mellan löjtnant och fänrik.

 

1972-års befälsordning (1972 - 1983):

Dessa benämningar ovan utbyttes 1972 mot regementsofficerare, kompaniofficerare och plutonsofficerare

Officerare enligt 1972-års befälsordning:

 Armén

Regementsofficerare:

Kompaniofficerare:

Plutonsofficerare:

 

1983-års befälsordning (1983 - 2008):

I den befälsordning som infördes 1983 (NBO - Nya BefälsOrdningen) slopades denna kategoriindelning och allt militärt befäl benämns officerare utom korpraler, furirer och överfurirer, som benämns gruppbefäl. Den gamla ordningen med tre befälskårer avskaffades därmed.

Officerare enligt 1983-års befälsordning:

 Armén

 Flottan:

 För värnpliktiga befäl finns även följande gradbeteckningar

Plutonsbefäl:

Gruppbefäl:

Kadetter, dvs. officersaspiranter under utbildning till yrkes- eller reservofficer, har en tjänsteställning motsvarande sergeant. 

 

2009-års befälsordning - Tvåbefälssystemet (2009 - ):

År 2007 beslutade Riksdagen att Försvarsmakten skulle införa ett system med två olika befälskategorier, vilket infördes 2009. Den nya ordningen har två skilda gradsystem: officerare (OF - Officerare) och övriga grader (OR - Other Ranks). Detta system är en anpassning till internationella system, bl.a. NATO.
Inriktning mot OF skall leda till stabs- och chefsbefattningar på efter hand allt högre nivåer. Den andra inriktningen, mot OR, skall leda till kvalificerade operatörs- och chefsbefattningar på lägre nivåer för olika system och metoder.
Kategorin OF omfattar nio nivåer från fänrik/löjtnant till general/amiral. Även kategorin OR omfattar nio nivåer. OR 1–5 är gruppbefäl, soldater och sjömän från menig till sergeant. OR 6–9 är specialistofficerare med graderna 1:e sergeant till regements-/flottiljförvaltare.
En regements-/flottiljförvaltare räknar tjänsteställning mellan major/örlogskapten och överstelöjtnant/kommendörkapten, en förvaltare mellan kapten och löjtnant, en fanjunkare mellan löjtnant och fänrik.

Som ett led i den internationella anpassningen försvinner tjänstegraden furir och ersätts med sergeant. Den gamla tjänstegraden sergeant får nu en ny beteckning, 1:e sergeant. Sergeant i andra länders arméer har tidigare motsvarats av den svenska tjänstegraden furir medan den svenska tjänstegraden sergeant haft en tjänsteställning högre än de internationella graden sergeant. Vidare återinförs förvaltare och vicekorpral samt en helt ny tjänstegrad, regementsförvaltare.
Meniga delas in i menig (under utbildning) samt menig av 1:a klassen.

Officerare enligt 2009-års befälsordning:

 Armén

 Flottan:

Flygvapnet:

Övriga grader enligt 2009-års befälsordning:

 Armén / Amfibiekåren

Flottan

Flygvapnet

OR 1-5 är soldater och sjömän, inklusive gruppbefäl; OR 6-9 är specialistofficerare; OF 1-9 är officerare.

 

Jämförelse av militära grader i Sverige, Storbritannien och USA.

Källor - Reference literature:

 

 Överst på sidan 

xxxxxxxxxxxxx

web analytics
 
xxxxxxxxxxxxx  

  Hans Högman
email

Copyright © Hans Högman, granskat 2016-11-11 10:25