Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-09-08

Basinformation - Infanteriet / Infantry

Generalmönsterrullorna innehåller alltid samma typ av basinformation. De finns uppdelade i olika kolumner i rullorna. Kolumnrubrikerna som beskrivs nedan kan stå på varje sida men vanligen finns de endast på första manskapssidan i respektive kompani. Basic information - Type of information in the General Muster Rolls (GMR) The general muster rolls always contains the same type of basic information.

Soldatinformation

Generalmönsterrullor- exempel på noteringar (1)

Källreferenser / Source References

1. Krigsarkivet och släktforskaren, Christopher von Warnstedt, SSGFs skriftserie, nr 1. 1989. 2. Släktforskaren och Krigsarkivet av Lars Ericsson, artikel införd i Båtsmän, ryttare & soldater, Årsbok Sveriges Släktforskarförbund 1988. 3. Soldatforskning, en kort handledning sammanställd av P Clemensson, L Ericsson, P Frohnert och B Lippold. Krigsarkivet 1995. 4. Släktforskarna och Krigsarkivet, en vägvisare till de militära källorna. Meddelande från Krigsarkivet XIX, 2000. 5. Beståndsöversikt Krigsarkivet 6. Inskrivningar av värnpliktiga 1812 - 1969, en översikt av Evabritta Personne, 1968. 7. GMR Södermanlands regemente 150 (1802-1802) 8. GMR Södermanlands regemente 151 (1806-1807) 9. GMR Södermanlands regemente 160 (1845-1845) 10. GMR Västgöta kavalleriregemente 559b (1883-1883) 11. GMR Livregementets grenadjärkår 229 (1878-1882) 12. GMR Närke och Värmlands regemente 193 (1792-1792) 13. GMR Närke och Värmlands regemente 197 (1811-1811) 14. GMR Närkes regemente 208 (1866-1869) 15. GMR Närkes regemente 209 (1872-1876) 16. GMR Värmlands Regemente 218 (1868-1869) 17. GMR Kronobergs regemente 356 (1845-1845) 18. GMR Norra skånska infanteriregementet 648 (1818-1823) 19. GMR Kalmar regemente 410 (1770-1770) 20. GMR Jönköpings regemente 386 (1807-1818) 21. GMR Västgöta kavalleriregemente 546 (1817-1821) 22. GMR Västgöta kavalleriregemente 545 (1802-1805) 23. GMR Dalregementet 1744
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Soldatnumret - Nummer Längst till vänster står soldatens nummer. Det kan vara ett eller två nummer som anges. Ett infanteri hade vanligtvis 1200 soldater (1200 nummer) fördelade på 8 kompanier med 150 man per kompani. Det nummer som normalt visas är numret inom kompaniet, dvs 1 - 150. Det är även vanligt att förutom kompaninumret även visa numret inom regementet, 1 - 1200. Om enbart ett nummer visas är det kompaninumret. I Livkompaniet (första kompaniet) är de båda nummerserierna lika men för alla andra kompanier skiljer de sig åt. På bilden ovan finns kolumner för båda nummerserierna. The soldier number - Nummer To the far left we have the soldier numbers. It can be one or two columns of soldier numbers. An infantry regiment had 1,200 soldiers (1,200 numbers) organized into 8 companies of 150 soldiers per company. The soldier numbers that normally are shown are the numbers within the company (1 - 150). However, it is also common that the number within the regiment (1 - 1,200) is shown. The image above has a column for both series of numbers. Rotens namn Nästa kolumn visar för ett infanteriregemente rotens namn. The name of the rote. The next column after the soldier numbers is the name of the rote. Exempel på nummer och rotens namn:
Manskapets namn Kolumnen därefter visar soldaternas namn eller som det kan stå i kolumnrubriken "Manskapets namn, födelseort och sedan sista generalmönstringen med varje nummer skedda förändringar". Texten kan variera något från regemente till regemente. The name of the soldiers The column thereafter shows the soldier's name and the changes that has taken place since the last general muster. Exempel på innehåll i kolumnen manskapets namn etc:
Ovan, Här ser soldatens namn, Anders Larsson Nestor och hans födelseort  Smal, "Småland eller Smålänning". Vanligtvis är inte födelseorten mer detaljerad än så. Nestor är soldatens soldatnamn. Här ser vi även hans patronymika vilket blir vanligt först en bit in på 1800-talet. Det finns dock regementen som anger det redan på 1700-talet. Detta exempel är från Kronobergs regementes GMR 1845. Above, This soldier's name is Anders Larsson Nestor and his birthplace is the Småland province. Larsson is his patronymic. Nestor is his soldier name. The birthplace is not normally more detailed than the province. The soldier's patronymic is not normally shown in the GMRs until the middle of the 1800's. The example is from the Kronoberg Regiment's GMR 1845.
Ovan, Här har vi ett exempel på noterade förändringar sen förra generalmönstringen. Förre soldaten på roten, nr 260 Kupido, har "kasserats" pga liderlighet och numret har ersatts med en ny soldat Blomqvist. Exemplet är från Kronobergs regements GMR 1845, Norrvidinge kompani. Här ser vi en ironi med den kasserade soldatens namn, Kupido och orsaken till att han kasserats, "liderlighet". Antagligen har han varnats för detta tidigare och till och med fått soldatnamnet Kupido. Above, Here is an example of notation of changes that has taken place since the last muster. The former soldier at the rote, No 260 Kupido has been discharged in dishonor due to lechery and been replaced with a new soldier, Blomqvist. Here we see some irony in the former soldier's name and the offense he has done. His name is Kupiod (or Cupid in English and the offense lechery. One could guess that he had been accused of lechery before. This example is from Kronoberg Regiment's GMR 1845, Norrvidinge Company. Ålder, tjänsteår, längd och civil status Nästkommande kolumner visar soldatens ålder, antalet tjänsteår, längd och civil status (gift/ogift). Längden anges i fot och tum. Age, number of service years, length and martial status The next columns shows the age of the soldier, his number of service years and martial status. The length is noted in Swedish fot (foot) and tum (inches). Exempel på ålder, längd och civilstatus:

Annotationer - Anteckningar

De två kolumner som finns längst till höger är annotationskolumner eller anteckningskolumner. Den första av de två kolumnerna innehåller anteckningar från föregående generalmönstring. Kolumnen längst till höger innehåller anteckningar från den "närvarande" (pågående) generalmönstringen. Notations The two columns to the far right are notation columns. The first of the two columns contains notations from the previous muster  whiles the column to the far right contains notations from the current muster. Exempel på annotationer:
Ovan, Här ser vi rubrikerna till de två anteckningskolumnerna, den vänstra avser anteckningar som gjordes på förra generalmönstringen och den högra innehåller anteckningar från den pågående generalmönstringen. Above, Here we see the headlines of two notation columns, the left one contains notations from the previous muster and the right one contains notations from the current muster.

Korpralskap

Normalt fanns det 150 soldater i ett infanterikompani (inklusive korpralerna). Ett kompani var i sin tur indelade i 6 st korpralskap om 24 soldater plus en korpral i varje. I generalmönsterrullorna är varje soldat sammanhållen per korpralskap. Varje nytt korpralskap inleds med rubriken Korpralskap och dess nummer. Även kavalleriregementenas kompanier/skvadroner var uppdelade i korpralskap. Korpralskap Normally there were 150 soldiers in a infantry company (including corporals). A company was in its turn divided into 6 so-called "korpralskap" of 24 soldiers plus a corporal in each korpralskap. In the general muster rolls the soldiers in a korpralskap are kept together. Each new korpralskap begins with the headline "Korpralskap" and the number of the korpralskap. Also the companies in the Cavalry were divided into korpralskap. An literal translation into English would be corporalship but if we transform korpralskap into modern terms "platoon" would be a more appropriate term. Exempel på notering av korpralskapet nummer:
Ovan, Detta är ett exempel från Västgöta kavalleriregemente,  GMR 1817 - 1821, Förste majorens kompani, 1:a korpralskapet. Above, This example is from Västgöta Cavalry Regiment's GMR 1817 - 1821, First Major's Company, 1st Korpralskap.  

Kavalleriet / Cavalry

Sidhuvud för kavalleriet / Page header for the cavalry Vänstra sidan / Left Page:

Kavalleriet

Soldaterna i de indelta infanteriregementena sattes upp genom rotering, dvs 2 - 4 bondgårdar bildade en rote (idealet var att gårdarnas sammanlagda mantal skulle uppgå till 2 mantal). Det var respektive rotes skyldighet att ställa att med en knekt (soldat) till infanteriregementet i landskapet. Detta kallades även för det ständiga knekthållet. Ryttarna i kavalleriet sattes upp på ett annat sätt, nämligen via rusthåll. Det var frivilligt att bli rusthållare och rusthållaren hade ett enskilt kontrakt med kronan där han förband sig att ställa upp med en ryttare och häst. Som motprestation var rusthållaren var befriad från grundskatt och rotering. Ett rusthåll var i regel ett större skatte- eller kronohemman. Rusthållaren kunde också erhålla bidrag från andra hemmans skatt, sk augment (augmenthemman). Ett infanterikompani innehöll normalt 150 soldater medan ett kavallerikompani vanligen 125 ryttare, dvs totalt 1000 ryttare i ett kavalleriregemente. I generalmönsterrullorna för kavalleriet visas inte bara rusthållets namn utan vanligen även namnen på rusthållarna. Ytterligare en uppgift som finns med i kavalleriregementenas GMR är uppgifter om respektive ryttares häst. Cavalry The soldiers in the allotted infantry regiments were organized through "Rotering", i.e. 2 - 4 farms (freeholders) formed a Rote. It was the responsibility of each rote to provide a soldier for the infantry regiment of the province. This was also called the "det ständiga knekthållet". However, the cavalrymen of the cavalry were provided in a different manner, via Rusthåll. It was voluntarily to become a "rusthållare" (holder of a rusthåll) and the "rusthållare" had a personal contract with the crown were he pledged himself to provide a cavalryman and a horse for the cavalry regiment of the province. As compensation the "rusthållare" was exempted from basic taxes (grundskatt). A rusthåll was normally a large farm or an estate. A rusthåll could also receive contributions from farm's/estate's taxes, so-called augment (augment estates). An infantry company had 150 soldiers while a cavalry company had 125 cavalrymen, in total 1,000 cavalrymen in a cavalry regiment. In the general muster rolls for the cavalry you will not only find the name of the Rusthåll but also the names of the rusthållare. Further you will also find information about each cavalryman's horse. Exempel på rusthållaruppgifter samt information om hästarna:
Här ser vi rusthållets namn till vänster och rusthållarnas namn till höger. Exemplet är från Västgöta kavalleriregementes GMR 1817 - 1821, Förste majorens kompani. Avgiften som nämns i andra kolumnen ovan är krigsmanshusavgiften. Here you will see the name of the Rusthåll in the left column and the names of the rusthållare (persons) in the right column. This example is from Västgöta Cavalry Regiment's GMR 1817 - 1821, First Major's Company.
Här har vi exempel på kolumnen med uppgifter om hästarna. Denna kolumn ligger precis till vänster om de två kolumnerna med annotationer. Texten är "Hästarnas beskaffenhet, färg, storlek samt de sedan sista mönstringen skedda förändringar". Exemplet är från Västgöta kavalleriregementes GMR 1802 - 1805. Here is an example of the heading for the column with information about the horses. This column is located to the left of the two notation columns. The text goes "Hästarnas beskaffenhet, färg, storlek samt de sedan sista mönstringen skedda förändringar". Translated into English it will be "The horses characters/natures, colors, sizes and changes that has happened since the last muster".

Avsked

Avsked: Avsked i generalmönsterrullorna innebar att soldaten slutade som soldat. Orsaken kunde vara på egen begäran eller efter beslut av regementet, oftast på grund av åldersskäl, sjukdom eller blessyrer/skada. Avsked från armén kunde en knekt erhålla först vid en generalmönstring. Idag är ordet avsked ett negativt laddat ord, förknippat med vanära. Om man slutar på egen begäran idag används inte ordet avsked och om en person slutar på grund av bristande arbetsuppgifter brukar termen uppsägning användas. Förr innebar avsked om soldater helt enkelt att soldaten slutade som soldat. Naturligtvis kunde en soldat bli avskedad med vanära, men då hade soldaten begått något brott eller överträdelse av regelverket. I GMR står då vanligen "kasserades" eller "cassation". Avsked - Discharge: If there is a note "Avsked" next to a soldier in a general muster roll it means that the soldier was discharged. The discharge could be on request from the soldier or an order from the Army. The reason would be advanced age, war wound or sickness. If a soldier was dishonorable discharged, the GMR will have the note "kasserades" or "cassation" Exempel på avsked i GMR:
Här har vi ett exempel där både numret inom regementet (249) och numret inom kompaniet (111) visas. Till höger visas rotens namn, Näs. Exemplet är från Kronobergs regementes GMR 1845. Here is an example of a soldier number within the regiment (249) and the number within the company (111). The next column is the name of the rote (Näs). The example is from the Kronoberg Regiment's GMR 1845.
Här har vi ett exempel där både numret inom Här har vi ett exempel där enbart numret inom kompaniet visas (87). Rotens namn är Ringshult. Detta exempel är från Jönköpings regementes GMR 1807 - 1818. This exemple is from a GMR where only the soldier number within the company is shown (87). The name of the rote is Ringshult. The example is from the Jönköping Regiment's GMR 1807 - 1818.

Exempel på olika noteringar i generalmönsterrullorna (GMR)

Examples of Notations in General Muster Rolls (GMR) - Sweden Utseendet på generalmönsterrullor har naturligtvis varierat över åren. Generalmönsterrullor fördes för varje regemente och upprättades vid varje generalmönstring av regementet. Normalt skulle en regemente mönstras vart 3:e år.
Här ser vi att denna soldat var 49 år gammal och hade vid denna generalmönstring tjänstgjort i 22 år (22 tjänsteår). Hans längd är 5 fot och 10 tum samt han är gift. Exemplet är från Kronobergs regementes GMR 1845. En svensk fot var 29,69 cm och en svensk tum var 2,47 cm. Hans längd är med andra ord 148,5 cm + 24,7 cm = 173,2 cm. This soldier is 49 years old and has served for 22 years. He is 5 fot (foot) and 10 tum (inches) tall. He is also married (gift). A Swedish foot was 29.69 cm and a Swedish tum was 2.47 cm. An English foot is 30.48 cm and an English inch is 2.54 cm. So, this soldier is 173.2 cm or about 5 foot 8 inches.  
Ovan, Här ser vi rubriken för 5:e korpralskapet. Exemplet kommer är från Kronobergs regementes GMR 1845, Norrvidinge kompani.  Above, Here we have the headline for the 5th korpralskap. This example is from Kronoberg regiment's GMR 1845, Norrvidinge Company.
Högra sidan / Right Page: 
Ovan, Exempel på notering om avsked pga ålderdom (bräcklig). Above, Discharge due to frail health ("bräcklig"). Ovan, Exempel på notering om avsked pga sjukdom. Denna soldat var sjuk vid generalmönstringen (han var på sjukhuset) men som man bedömde skulle tillfriskna och bli fullt arbetsför igen. Därav kommentaren att han "står kvar på förbättring". Det visade sig dock att han inte tillfrisknade. Vid ett nästa generalmönstring har man lagt till (med mörkare bläck) att han inte blev förbättrad utan var nu oförmögen till krigstjänst och fick därför avsked. Above, A soldier that was ill at the previous muster but the forecast was that he was able to recover. At the next muster it is noted (to the right) that he hadn't recover and was now unable to serve as a soldier and was discharged. Ovan, Exempel på notering om avsked pga sjukdom (lungsot). Above, Discharge due to illness. Ovan, Exempel på notering om avsked pga ålderdom (bräcklig) med anmälan till underhåll. Han är mao anmäld som gratialist, dvs. mottagare av understöd, pension. Discharge with pension ("underhåll"). Ovan, Exempel på notering om avsked där soldaten begär och erhåller avsked på egen begäran för sjukdom (giktvärk). Discharge on request by the soldier ("begär och får avsked"). Ovan, Exempel på notering om avsked där en ny rekryt inte godkändes (undermålig) på den första generalmönstringen, dvs han blev inte approberad. A recruit not approved at the general muster. Ovan, Exempel på notering där roten begärt avskedet. Discharge on request by the "rote". Ovan, Exempel på notering om avsked pga krigsskada med underhåll. Soldaten, Per Wahl, nr 42 vid Livkompaniet, har fått avsked pga en knäskada som han fick vid Keltis Baracker. Denna notering är från 1797 i Södermanlands regementes GMR från år1802. Striderna vid Keltis Baracker, Finland, stod mellan 19 - 20 maj 1790 under Gustav IIIs ryska krig 1788 - 1790. I striderna stoppar regementet en rysk kringgångsrörelse där 14 sörmlänningar stupar och 22 såras. Soldaten har tydligen kunnat vara kvar i tjänst i 7 år efter slaget då han ådrog sig skadan. Discharge with pension due to a war wound. Ovan, Exempel på notering om interimsavsked. Avsked från armén kunde en knekt erhålla först vid en generalmönstring. En regementschef kunde även mönstra ut en knekt mellan generalmönstringarna om rotehållaren stödde förslaget eller själv fört fram ett sådant förslag. Detta kallades för "interimsavsked" och skulle godkännas av nästa GM. Provisional discharge ("interimavsked"). Ovan, Exempel på notering om avsked på soldatens begäran med anmälan om underhåll. Här ser vi också vitsord "tjänat utmärkt väl". Discharge on the soldier's request. Ovan, Exempel på notering om avsked pga krigsskada med underhåll. Soldaten Anders Högvalt nr 901 vid tredje majorens kompani (Jösse Härads kompani) i Närke-Värmlands regemente har noteringen i GMR år 1811 "blesserad i affären (striden) den 18 april 1808 vid Lier (Norge), begär och får avsked med anmälan till underhåll". Avskedet erhöll soldaten vid en kassationsmönstring den 11 december 1809. Han ersattes samma dag med vargeringskarlen Anders Högvalt (samma namn). Discharge with pension due to a war wound. Ovan, Exemplet är en notering om avsked på soldatens begäran med anmälan om underhåll. Här har vi även tillägget "på expectance", dvs "anmäles till underhåll på expectance". Expectance = väntan. Pension fick man normalt vid 50-års ålder och 25-30 års tjänstetid. Om soldaten beviljats pension men inte hade åldern inne eller rätt antal tjänsteår så fick han kvarstå tills han hade rätt ålder/tjänsteår innan han fick pensionen. Detta är vad som har hänt i detta fall. Exemplet är från Dalregementets GMR (1859-1863), Mora kompani. Soldaten i fråga var vid generalmönstringen 51 3/12 år så han hade åldern inne men han hade enbart tjänat i 24 2/12 år så han hade 8 månader kvar till 25 tjänsteår. Above, Discharge on the soldier's request with pension ("underhåll"). The notation "anmäles till underhåll på expectance" means that he had to wait until he had the correct age or the correct number of service years before he was granted pension. Meanwhile he had to remain in service. Expectance means wait or delayed. Normally a soldier had to have the age of 50 and 25 to 30 years of service time to be granted a pension. In this case from the Dal Regiment GMR (1859-1863)the soldier was 51 3/12 years old but had only 24 2/12 years of service time so he had to remain in service for another 8 months before he could retire with a pension. Ovan, Exempel på en soldat som vid förra generalmönstringen fick en varning för dåligt uppförande och ställdes på "1-års förbättring", dvs han fick ett år på sig att ändra sitt levnadssätt och uppföra sig bättre, annars blev det avsked. Vid nästa generalmönstring har man noterat att han förbättrat sitt uppförande och fick därmed vara kvar i tjänst. Above, a soldier that was warned for misconduct at the previous muster but wasn't discharged. Instead he had one year to improve his conduct (one year on "probation"). At the next muster it is noted (to the right) that he had improved his conduct and therefore not discharged. Ovan, Här har vi ett rörande brev från rotebönderna där de år 1869 ödmjukt anhåller om att soldaten nr 57 Lars Sörman, Edsbergs kompani, vid Närkes regemente måtte få behålla sin tjänst som soldat åtminstone till nästa mönstring då varken han själv eller rotebönderna har någon bostad ännu åt honom. De ämnar dock under detta och kommande år uppföra en stuga samt lämna honom donationsjord. Här har vi ett exempel på en rote som brydde sig om och tog hand om sin soldat. Above is an touching example of a written letter from the "rote" to the regiment were they humbly requests that the soldier, no 57 Lars Sörman, Edsberg Company, Närke regiment, may stay in service a little bit longer since neither he nor the rote have any place for him to live. The "rote" is however going to build him a cottage during this year and the following year and donate some land to him so he can make a living when he is discharged. This is a good example of how well most "rote" cared for their soldiers. Ovan, Som vi ser av noteringen i generalmönsterrullan ovan så biföll man inte rotens begäran om att han skulle få stanna kvar utan fick avsked av ålderskäl med anmälan till underhåll. Han fick dessutom fina vitsord. Lars Sörman var vid mönstringen 53 år gammal och hade då varit soldat i 33 år. Han var också personligen närvarande vid mönstringen. Above, The regiment didn't grant the request by the rote and the soldier was discharged due to age with pension. He also had a fine service record. He was at the muster 53 years of age and had served for 33 years and was present at the muster.
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-09-08

Basinformation - Infanteriet /

Infantry

Generalmönsterrullorna innehåller alltid samma typ av basinformation. De finns uppdelade i olika kolumner i rullorna. Kolumnrubrikerna som beskrivs nedan kan stå på varje sida men vanligen finns de endast på första manskapssidan i respektive kompani. Basic information - Type of information in the General Muster Rolls (GMR) The general muster rolls always contains the same type of basic information.

Soldatinformation

Generalmönsterrullor,

exempel på noteringar  (1)

Soldatnumret - Nummer Längst till vänster står soldatens nummer. Det kan vara ett eller två nummer som anges. Ett infanteri hade vanligtvis 1200 soldater (1200 nummer) fördelade på 8 kompanier med 150 man per kompani. Det nummer som normalt visas är numret inom kompaniet, dvs 1 - 150. Det är även vanligt att förutom kompaninumret även visa numret inom regementet, 1 - 1200. Om enbart ett nummer visas är det kompaninumret. I Livkompaniet (första kompaniet) är de båda nummerserierna lika men för alla andra kompanier skiljer de sig åt. På bilden ovan finns kolumner för båda nummerserierna. The soldier number - Nummer To the far left we have the soldier numbers. It can be one or two columns of soldier numbers. An infantry regiment had 1,200 soldiers (1,200 numbers) organized into 8 companies of 150 soldiers per company. The soldier numbers that normally are shown are the numbers within the company (1 - 150). However, it is also common that the number within the regiment (1 - 1,200) is shown. The image above has a column for both series of numbers. Rotens namn Nästa kolumn visar för ett infanteriregemente rotens namn. The name of the rote. The next column after the soldier numbers is the name of the rote. Exempel på nummer och rotens namn:
Manskapets namn Kolumnen därefter visar soldaternas namn eller som det kan stå i kolumnrubriken "Manskapets namn, födelseort och sedan sista generalmönstringen med varje nummer skedda förändringar". Texten kan variera något från regemente till regemente. The name of the soldiers The column thereafter shows the soldier's name and the changes that has taken place since the last general muster. Exempel på innehåll i kolumnen manskapets namn etc:
Ovan, Här ser soldatens namn, Anders Larsson Nestor och hans födelseort  Smal, "Småland eller Smålänning". Vanligtvis är inte födelseorten mer detaljerad än så. Nestor är soldatens soldatnamn. Här ser vi även hans patronymika vilket blir vanligt först en bit in på 1800-talet. Det finns dock regementen som anger det redan på 1700-talet. Detta exempel är från Kronobergs regementes GMR 1845. Above, This soldier's name is Anders Larsson Nestor and his birthplace is the Småland province. Larsson is his patronymic. Nestor is his soldier name. The birthplace is not normally more detailed than the province. The soldier's patronymic is not normally shown in the GMRs until the middle of the 1800's. The example is from the Kronoberg Regiment's GMR 1845.
Ovan, Här har vi ett exempel på noterade förändringar sen förra generalmönstringen. Förre soldaten på roten, nr 260 Kupido, har "kasserats" pga liderlighet och numret har ersatts med en ny soldat Blomqvist. Exemplet är från Kronobergs regements GMR 1845, Norrvidinge kompani. Här ser vi en ironi med den kasserade soldatens namn, Kupido och orsaken till att han kasserats, "liderlighet". Antagligen har han varnats för detta tidigare och till och med fått soldatnamnet Kupido. Above, Here is an example of notation of changes that has taken place since the last muster. The former soldier at the rote, No 260 Kupido has been discharged in dishonor due to lechery and been replaced with a new soldier, Blomqvist. Here we see some irony in the former soldier's name and the offense he has done. His name is Kupiod (or Cupid in English and the offense lechery. One could guess that he had been accused of lechery before. This example is from Kronoberg Regiment's GMR 1845, Norrvidinge Company. Ålder, tjänsteår, längd och civil status Nästkommande kolumner visar soldatens ålder, antalet tjänsteår, längd och civil status (gift/ogift). Längden anges i fot och tum. Age, number of service years, length and martial status The next columns shows the age of the soldier, his number of service years and martial status. The length is noted in Swedish fot (foot) and tum (inches). Exempel på ålder, längd och civilstatus:

Annotationer - Anteckningar

De två kolumner som finns längst till höger är annotationskolumner eller anteckningskolumner. Den första av de två kolumnerna innehåller anteckningar från föregående generalmönstring. Kolumnen längst till höger innehåller anteckningar från den "närvarande" (pågående) generalmönstringen. Notations The two columns to the far right are notation columns. The first of the two columns contains notations from the previous muster whiles the column to the far right contains notations from the current muster. Exempel på annotationer:
Ovan, Här ser vi rubrikerna till de två anteckningskolumnerna, den vänstra avser anteckningar som gjordes på förra generalmönstringen och den högra innehåller anteckningar från den pågående generalmönstringen. Above, Here we see the headlines of two notation columns, the left one contains notations from the previous muster and the right one contains notations from the current muster.

Korpralskap

Normalt fanns det 150 soldater i ett infanterikompani (inklusive korpralerna). Ett kompani var i sin tur indelade i 6 st korpralskap om 24 soldater plus en korpral i varje. I generalmönsterrullorna är varje soldat sammanhållen per korpralskap. Varje nytt korpralskap inleds med rubriken Korpralskap och dess nummer. Även kavalleriregementenas kompanier/skvadroner var uppdelade i korpralskap. Korpralskap Normally there were 150 soldiers in a infantry company (including corporals). A company was in its turn divided into 6 so-called "korpralskap" of 24 soldiers plus a corporal in each korpralskap. In the general muster rolls the soldiers in a korpralskap are kept together. Each new korpralskap begins with the headline "Korpralskap" and the number of the korpralskap. Also the companies in the Cavalry were divided into korpralskap. An literal translation into English would be corporalship but if we transform korpralskap into modern terms "platoon" would be a more appropriate term. Exempel på notering av korpralskapet nummer:
Ovan, Detta är ett exempel från Västgöta kavalleriregemente,  GMR 1817 - 1821, Förste majorens kompani, 1:a korpralskapet. Above, This example is from Västgöta Cavalry Regiment's GMR 1817 - 1821, First Major's Company, 1st Korpralskap.  

Kavalleriet / Cavalry

Sidhuvud för kavalleriet / Page header for the cavalry Vänstra sidan / Left Page:

Avsked

Avsked: Avsked i generalmönsterrullorna innebar att soldaten slutade som soldat. Orsaken kunde vara på egen begäran eller efter beslut av regementet, oftast på grund av åldersskäl, sjukdom eller blessyrer/skada. Avsked från armén kunde en knekt erhålla först vid en generalmönstring. Idag är ordet avsked ett negativt laddat ord, förknippat med vanära. Om man slutar på egen begäran idag används inte ordet avsked och om en person slutar på grund av bristande arbetsuppgifter brukar termen uppsägning användas. Förr innebar avsked om soldater helt enkelt att soldaten slutade som soldat. Naturligtvis kunde en soldat bli avskedad med vanära, men då hade soldaten begått något brott eller överträdelse av regelverket. I GMR står då vanligen "kasserades" eller "cassation". Avsked - Discharge: If there is a note "Avsked" next to a soldier in a general muster roll it means that the soldier was discharged. The discharge could be on request from the soldier or an order from the Army. The reason would be advanced age, war wound or sickness. If a soldier was dishonorable discharged, the GMR will have the note "kasserades" or "cassation" Exempel på avsked i GMR:

Källreferenser / Source

References

1. Krigsarkivet och släktforskaren, Christopher von Warnstedt, SSGFs skriftserie, nr 1. 1989. 2. Släktforskaren och Krigsarkivet av Lars Ericsson, artikel införd i Båtsmän, ryttare & soldater, Årsbok Sveriges Släktforskarförbund 1988. 3. Soldatforskning, en kort handledning sammanställd av P Clemensson, L Ericsson, P Frohnert och B Lippold. Krigsarkivet 1995. 4. Släktforskarna och Krigsarkivet, en vägvisare till de militära källorna. Meddelande från Krigsarkivet XIX, 2000. 5. Beståndsöversikt Krigsarkivet 6. Inskrivningar av värnpliktiga 1812 - 1969, en översikt av Evabritta Personne, 1968. 7. GMR Södermanlands regemente 150 (1802- 1802) 8. GMR Södermanlands regemente 151 (1806- 1807) 9. GMR Södermanlands regemente 160 (1845- 1845) 10. GMR Västgöta kavalleriregemente 559b (1883- 1883) 11. GMR Livregementets grenadjärkår 229 (1878- 1882) 12. GMR Närke och Värmlands regemente 193 (1792-1792) 13. GMR Närke och Värmlands regemente 197 (1811-1811) 14. GMR Närkes regemente 208 (1866-1869) 15. GMR Närkes regemente 209 (1872-1876) 16. GMR Värmlands Regemente 218 (1868-1869) 17. GMR Kronobergs regemente 356 (1845-1845) 18. GMR Norra skånska infanteriregementet 648 (1818-1823) 19. GMR Kalmar regemente 410 (1770-1770) 20. GMR Jönköpings regemente 386 (1807-1818) 21. GMR Västgöta kavalleriregemente 546 (1817- 1821) 22. GMR Västgöta kavalleriregemente 545 (1802- 1805) 23. GMR Dalregementet 1744
Här har vi ett exempel där både numret inom regementet (249) och numret inom kompaniet (111) visas. Till höger visas rotens namn, Näs. Exemplet är från Kronobergs regementes GMR 1845. Here is an example of a soldier number within the regiment (249) and the number within the company (111). The next column is the name of the rote (Näs). The example is from the Kronoberg Regiment's GMR 1845.
Här har vi ett exempel där både numret inom Här har vi ett exempel där enbart numret inom kompaniet visas (87). Rotens namn är Ringshult. Detta exempel är från Jönköpings regementes GMR 1807 - 1818. This exemple is from a GMR where only the soldier number within the company is shown (87). The name of the rote is Ringshult. The example is from the Jönköping Regiment's GMR 1807 - 1818.

Exempel på olika noteringar i

generalmönsterrullorna (GMR)

Examples of Notations in General Muster Rolls (GMR) - Sweden Utseendet på generalmönsterrullor har naturligtvis varierat över åren. Generalmönsterrullor fördes för varje regemente och upprättades vid varje generalmönstring av regementet. Normalt skulle en regemente mönstras vart 3:e år.
Här ser vi att denna soldat var 49 år gammal och hade vid denna generalmönstring tjänstgjort i 22 år (22 tjänsteår). Hans längd är 5 fot och 10 tum samt han är gift. Exemplet är från Kronobergs regementes GMR 1845. En svensk fot var 29,69 cm och en svensk tum var 2,47 cm. Hans längd är med andra ord 148,5 cm + 24,7 cm = 173,2 cm. This soldier is 49 years old and has served for 22 years. He is 5 fot (foot) and 10 tum (inches) tall. He is also married (gift). A Swedish foot was 29.69 cm and a Swedish tum was 2.47 cm. An English foot is 30.48 cm and an English inch is 2.54 cm. So, this soldier is 173.2 cm or about 5 foot 8 inches.  
Ovan, Här ser vi rubriken för 5:e korpralskapet. Exemplet kommer är från Kronobergs regementes GMR 1845, Norrvidinge kompani.  Above, Here we have the headline for the 5th korpralskap. This example is from Kronoberg regiment's GMR 1845, Norrvidinge Company.
Högra sidan / Right Page: 

Kavalleriet

Soldaterna i de indelta infanteriregementena sattes upp genom rotering, dvs 2 - 4 bondgårdar bildade en rote (idealet var att gårdarnas sammanlagda mantal skulle uppgå till 2 mantal). Det var respektive rotes skyldighet att ställa att med en knekt (soldat) till infanteriregementet i landskapet. Detta kallades även för det ständiga knekthållet. Ryttarna i kavalleriet sattes upp på ett annat sätt, nämligen via rusthåll. Det var frivilligt att bli rusthållare och rusthållaren hade ett enskilt kontrakt med kronan där han förband sig att ställa upp med en ryttare och häst. Som motprestation var rusthållaren var befriad från grundskatt och rotering. Ett rusthåll var i regel ett större skatte- eller kronohemman. Rusthållaren kunde också erhålla bidrag från andra hemmans skatt, sk augment (augmenthemman). Ett infanterikompani innehöll normalt 150 soldater medan ett kavallerikompani vanligen 125 ryttare, dvs totalt 1000 ryttare i ett kavalleriregemente. I generalmönsterrullorna för kavalleriet visas inte bara rusthållets namn utan vanligen även namnen på rusthållarna. Ytterligare en uppgift som finns med i kavalleriregementenas GMR är uppgifter om respektive ryttares häst. Cavalry The soldiers in the allotted infantry regiments were organized through "Rotering", i.e. 2 - 4 farms (freeholders) formed a Rote. It was the responsibility of each rote to provide a soldier for the infantry regiment of the province. This was also called the "det ständiga knekthållet". However, the cavalrymen of the cavalry were provided in a different manner, via Rusthåll. It was voluntarily to become a "rusthållare" (holder of a rusthåll) and the "rusthållare" had a personal contract with the crown were he pledged himself to provide a cavalryman and a horse for the cavalry regiment of the province. As compensation the "rusthållare" was exempted from basic taxes (grundskatt). A rusthåll was normally a large farm or an estate. A rusthåll could also receive contributions from farm's/estate's taxes, so-called augment (augment estates). An infantry company had 150 soldiers while a cavalry company had 125 cavalrymen, in total 1,000 cavalrymen in a cavalry regiment. In the general muster rolls for the cavalry you will not only find the name of the Rusthåll but also the names of the rusthållare. Further you will also find information about each cavalryman's horse. Exempel på rusthållaruppgifter samt information om hästarna:
Här ser vi rusthållets namn till vänster och rusthållarnas namn till höger. Exemplet är från Västgöta kavalleriregementes GMR 1817 - 1821, Förste majorens kompani. Avgiften som nämns i andra kolumnen ovan är krigsmanshusavgiften. Here you will see the name of the Rusthåll in the left column and the names of the rusthållare (persons) in the right column. This example is from Västgöta Cavalry Regiment's GMR 1817 - 1821, First Major's Company.
Här har vi exempel på kolumnen med uppgifter om hästarna. Denna kolumn ligger precis till vänster om de två kolumnerna med annotationer. Texten är "Hästarnas beskaffenhet, färg, storlek samt de sedan sista mönstringen skedda förändringar". Exemplet är från Västgöta kavalleriregementes GMR 1802 - 1805. Here is an example of the heading for the column with information about the horses. This column is located to the left of the two notation columns. The text goes "Hästarnas beskaffenhet, färg, storlek samt de sedan sista mönstringen skedda förändringar". Translated into English it will be "The horses characters/natures, colors, sizes and changes that has happened since the last muster".
Ovan, Exempel på notering om avsked pga ålderdom (bräcklig). Above, Discharge due to frail health ("bräcklig"). Ovan, Exempel på notering om avsked pga sjukdom (lungsot). Above, Discharge due to illness. Ovan, Exempel på notering om avsked pga ålderdom (bräcklig) med anmälan till underhåll. Han är mao anmäld som gratialist, dvs. mottagare av understöd, pension. Discharge with pension ("underhåll"). Ovan, Exempel på notering om avsked där soldaten begär och erhåller avsked på egen begäran för sjukdom (giktvärk). Discharge on request by the soldier ("begär och får avsked"). Ovan, Exempel på notering om avsked där en ny rekryt inte godkändes (undermålig) på den första generalmönstringen, dvs han blev inte approberad. A recruit not approved at the general muster. Ovan, Exempel på notering där roten begärt avskedet. Discharge on request by the "rote". Ovan, Exempel på notering om avsked pga krigsskada med underhåll. Soldaten, Per Wahl, nr 42 vid Livkompaniet, har fått avsked pga en knäskada som han fick vid Keltis Baracker. Denna notering är från 1797 i Södermanlands regementes GMR från år1802. Striderna vid Keltis Baracker, Finland, stod mellan 19 - 20 maj 1790 under Gustav IIIs ryska krig 1788 - 1790. I striderna stoppar regementet en rysk kringgångsrörelse där 14 sörmlänningar stupar och 22 såras. Soldaten har tydligen kunnat vara kvar i tjänst i 7 år efter slaget då han ådrog sig skadan. Discharge with pension due to a war wound. Ovan, Exempel på notering om interimsavsked. Avsked från armén kunde en knekt erhålla först vid en generalmönstring. En regementschef kunde även mönstra ut en knekt mellan generalmönstringarna om rotehållaren stödde förslaget eller själv fört fram ett sådant förslag. Detta kallades för "interimsavsked" och skulle godkännas av nästa GM. Provisional discharge ("interimavsked"). Ovan, Exempel på notering om avsked på soldatens begäran med anmälan om underhåll. Här ser vi också vitsord "tjänat utmärkt väl". Discharge on the soldier's request. Ovan, Exempel på notering om avsked pga krigsskada med underhåll. Soldaten Anders Högvalt nr 901 vid tredje majorens kompani (Jösse Härads kompani) i Närke-Värmlands regemente har noteringen i GMR år 1811 "blesserad i affären (striden) den 18 april 1808 vid Lier (Norge), begär och får avsked med anmälan till underhåll". Avskedet erhöll soldaten vid en kassationsmönstring den 11 december 1809. Han ersattes samma dag med vargeringskarlen Anders Högvalt (samma namn). Discharge with pension due to a war wound. Ovan, Exemplet är en notering om avsked på soldatens begäran med anmälan om underhåll. Här har vi även tillägget "på expectance", dvs "anmäles till underhåll på expectance". Expectance = väntan. Pension fick man normalt vid 50-års ålder och 25-30 års tjänstetid. Om soldaten beviljats pension men inte hade åldern inne eller rätt antal tjänsteår så fick han kvarstå tills han hade rätt ålder/tjänsteår innan han fick pensionen. Detta är vad som har hänt i detta fall. Exemplet är från Dalregementets GMR (1859-1863), Mora kompani. Soldaten i fråga var vid generalmönstringen 51 3/12 år så han hade åldern inne men han hade enbart tjänat i 24 2/12 år så han hade 8 månader kvar till 25 tjänsteår. Above, Discharge on the soldier's request with pension ("underhåll"). The notation "anmäles till underhåll på expectance" means that he had to wait until he had the correct age or the correct number of service years before he was granted pension. Meanwhile he had to remain in service. Expectance means wait or delayed. Normally a soldier had to have the age of 50 and 25 to 30 years of service time to be granted a pension. In this case from the Dal Regiment GMR (1859-1863)the soldier was 51 3/12 years old but had only 24 2/12 years of service time so he had to remain in service for another 8 months before he could retire with a pension. Ovan, Exempel på notering om avsked pga sjukdom. Denna soldat var sjuk vid generalmönstringen (han var på sjukhuset) men som man bedömde skulle tillfriskna och bli fullt arbetsför igen. Därav kommentaren att han "står kvar på förbättring". Det visade sig dock att han inte tillfrisknade. Vid ett nästa generalmönstring har man lagt till (med mörkare bläck) att han inte blev förbättrad utan var nu oförmögen till krigstjänst och fick därför avsked. Above, A soldier that was ill at the previous muster but the forecast was that he was able to recover. At the next muster it is noted (to the right) that he hadn't recover and was now unable to serve as a soldier and was discharged. Ovan, Exempel på en soldat som vid förra generalmönstringen fick en varning för dåligt uppförande och ställdes på "1-års förbättring", dvs han fick ett år på sig att ändra sitt levnadssätt och uppföra sig bättre, annars blev det avsked. Vid nästa generalmönstring har man noterat att han förbättrat sitt uppförande och fick därmed vara kvar i tjänst. Above, a soldier that was warned for misconduct at the previous muster but wasn't discharged. Instead he had one year to improve his conduct (one year on "probation"). At the next muster it is noted (to the right) that he had improved his conduct and therefore not discharged. Ovan, Här har vi ett rörande brev från rotebönderna där de år 1869 ödmjukt anhåller om att soldaten nr 57 Lars Sörman, Edsbergs kompani, vid Närkes regemente måtte få behålla sin tjänst som soldat åtminstone till nästa mönstring då varken han själv eller rotebönderna har någon bostad ännu åt honom. De ämnar dock under detta och kommande år uppföra en stuga samt lämna honom donationsjord. Här har vi ett exempel på en rote som brydde sig om och tog hand om sin soldat. Above is an touching example of a written letter from the "rote" to the regiment were they humbly requests that the soldier, no 57 Lars Sörman, Edsberg Company, Närke regiment, may stay in service a little bit longer since neither he nor the rote have any place for him to live. The "rote" is however going to build him a cottage during this year and the following year and donate some land to him so he can make a living when he is discharged. This is a good example of how well most "rote" cared for their soldiers. Ovan, Som vi ser av noteringen i generalmönsterrullan ovan så biföll man inte rotens begäran om att han skulle få stanna kvar utan fick avsked av ålderskäl med anmälan till underhåll. Han fick dessutom fina vitsord. Lars Sörman var vid mönstringen 53 år gammal och hade då varit soldat i 33 år. Han var också personligen närvarande vid mönstringen. Above, The regiment didn't grant the request by the rote and the soldier was discharged due to age with pension. He also had a fine service record. He was at the muster 53 years of age and had served for 33 years and was present at the muster.