Generalmönsterrulla - exempel på noteringar 

Examples of Notations in General Muster Rolls (GMR) - Sweden

[Hem][Militaria][Historia][Släktforskning][Föregående sida]  -  [Home][Genealogy][History][Military][Previous Page] [Swedish]
[Den indelte soldaten] [Södermanlands regements historia][Exempel på GMR från 1845]
[The Allotment System][Example of an GMR from 1845]

Innehåll på denna sida:
[Typ av information][Avsked][Cassation][Närvarande][Frånvarande][Godkänd][Utmärkelser][Vakans][Transport][Ny soldat][Namnbyte][Roten][Volontär][Tjänstegrad/Tjänsteställning][Uoff i nummer][Efternamn][Övrig personal]

Content:
[
Type of information in the GMR][Discharge][Cassation][Precence][Abscence][Approved][Decorations][Vacancy][Transfer][New soldier][Change of soldier name][Rote][Volunteers][Rank vs position][NCO on a soldier no][Last names][Other personnel]


Typ av information i generalmönsterrullorna (GMR).

Infanteri / Infantry

Generalmönsterrullorna innehåller alltid samma typ av basinformation. De finns uppdelade i olika kolumner i rullorna. Kolumnrubrikerna som beskrivs nedan kan stå på varje sida men vanligen finns de endast på första manskapssidan i respektive kompani.

Sidhuvud för korpraler och soldater i infanteriet

Type of information in the General Muster Rolls (GMR)
The general muster rolls always contains the same type of basic information. 

Soldatnumret - Nummer
Längst till vänster står soldatens nummer. Det kan vara ett eller två nummer som anges. Ett infanteri hade vanligtvis 1200 soldater (1200 nummer) fördelade på 8 kompanier med 150 man per kompani. Det nummer som normalt visas är numret inom kompaniet, dvs 1 - 150. Det är även vanligt att förutom kompaninumret även visa numret inom regementet, 1 - 1200. Om enbart ett nummer visas är det kompaninumret. I Livkompaniet (första kompaniet) är de båda nummerserierna lika men för alla andra kompanier skiljer de sig åt. På bilden ovan finns kolumner för båda nummerserierna.

The soldier number - Nummer
To the far left we have the soldier numbers. It can be one or two columns of soldier numbers. An infantry regiment had 1,200 soldiers (1,200 numbers) organized into 8 companies of 150 soldiers per company. The soldier numbers that normally are shown are the numbers within the company (1 - 150). However, it is also common that the number within the regiment (1 - 1,200) is shown. The image above has a column for both series of numbers.

Rotens namn
Nästa kolumn visar för ett infanteriregemente rotens namn.

The name of the rote. 
The next column after the soldier numbers is the name of the rote.

Exempel på nummer och rotens namn:

GMR - Exempel på basupgifter
Här har vi ett exempel där både numret inom regementet (249) och numret inom kompaniet (111) visas. Till höger visas rotens namn, Näs. Exemplet är från Kronobergs regementes GMR 1845.
Here is an example of a soldier number within the regiment (249) and the number within the company (111). The next column is the name of the rote (Näs). The example is from the Kronoberg Regiment's GMR 1845.
GMR - Exempel på basupgifter
Här har vi ett exempel där enbart numret inom kompaniet visas (87). Rotens namn är Ringshult. Detta exempel är från Jönköpings regementes GMR 1807 - 1818. 
This exemple is from a GMR where only the soldier number within the company is shown (87). The name of the rote is Ringshult. The example is from the Jönköping Regiment's GMR 1807 - 1818.
   

Manskapets namn
Kolumnen därefter visar soldaternas namn eller som det kan stå i kolumnrubriken "Manskapets namn, födelseort och sedan sista generalmönstringen med varje nummer skedda förändringar". Texten kan variera något från regemente till regemente.

The name of the soldiers
The column thereafter shows the soldier's name and the changes that has taken place since the last general muster.

Exempel på innehåll i kolumnen manskapets namn etc:

GMR - Exempel på basupgifter 
Här ser soldatens namn, Anders Larsson Nestor och hans födelseort "Småland eller Smålänning". Vanligtvis är inte födelseorten mer detaljerad än så. Nestor är soldatens soldatnamn. Här ser vi även hans patronymika vilket blir vanligt först en bit in på 1800-talet. Det finns dock regementen som anger det redan på 1700-talet. Detta exempel är från Kronobergs regementes GMR 1845.
This soldier's name is Anders Larsson Nestor and his birthplace is the Småland province. Larsson is his patronymic. Nestor is his soldier name. The birthplace is not normally more detailed than the province. The soldier's patronymic is not normally shown in the GMRs until the middle of the 1800's. The example is from the Kronoberg Regiment's GMR 1845.
GMR - Exempel på basupgifter
Här har vi ett exempel på noterade förändringar sen förra generalmönstringen. Förre soldaten på roten, nr 260 Kupido, har "kasserats" pga liderlighet och numret har ersatts med en ny soldat Blomqvist. Exemplet är från Kronobergs regements GMR 1845, Norrvidinge kompani.
Här ser vi en ironi med den kasserade soldatens namn, Kupido och orsaken till att han kasserats, "liderlighet". Antagligen har han varnats för detta tidigare och till och med fått soldatnamnet Kupido.
Here is an example of notation of changes that has taken place since the last muster. The former soldier at the rote, No 260 Kupido has been discharged in dishonor due to lechery and been replaced with a new soldier, Blomqvist. Here we see some irony in the former soldier's name and the offense he has done. His name is Kupiod (or Cupid in English and the offense lechery. One could guess that he had been accused of lechery before. This example is from Kronoberg Regiment's GMR 1845, Norrvidinge Company.
   

Ålder, tjänsteår, längd och civil status
Nästkommande kolumner visar soldatens ålder, antalet tjänsteår, längd och civil status (gift/ogift). Längden anges i fot och tum.

Age, number of service years, length and martial status
The next columns shows the age of the soldier, his number of service years and martial status. The length is noted in Swedish fot (foot) and tum (inches).

Exempel på ålder, längd och civilstatus:

GMR - Exempel på basupgifter 
Här ser vi att denna soldat var 49 år gammal och hade vid denna generalmönstring tjänstgjort i 22 år (22 tjänsteår). Hans längd är 5 fot och 10 tum samt han är gift. Exemplet är från Kronobergs regementes GMR 1845.
En svensk fot var 29,69 cm och en svensk tum var 2,47 cm. Hans längd är med andra ord 148,5 cm + 24,7 cm = 173,2 cm.
This soldier is 49 years old and has served for 22 years. He is 5 fot (foot) and 10 tum (inches) tall. He is also married (gift). A Swedish foot was 29.69 cm and a Swedish tum was 2.47 cm. An English foot is 30.48 cm and an English inch is 2.54 cm. So, this soldier is 173.2 cm or about 5 foot 8 inches.
 
   
 

Annotationer - Anteckningar
De två kolumner som finns längst till höger är annotationskolumner eller anteckningskolumner. Den första av de två kolumnerna innehåller anteckningar från de sista (förra) generalmönstringen och kolumnen längst till höger innehåller anteckningar från den "närvarande" (pågående) generalmönstringen.

Notations
The two columns to the far right are notation columns. The first of the two columns contains notations from the previous muster while the column to the far right contains notations from the current muster.

Exempel på annotationer:

GMR - Exempel på basupgifter 
Här ser vi rubrikerna till de två anteckningskolumnerna, den vänstra avser anteckningar som gjorde på förra generalmönstringen och den högra innehåller anteckningar från den pågående generalmönstringen.
Here we see the headlines of two notation columns, the left one contains notations from the previous muster and the right one contains notations from the current muster.

Korpralskap
Normalt fanns det 150 soldater i ett infanterikompani (inklusive korpralerna). Ett kompani var i sin tur indelade i 6 st korpralskap om 24 soldater plus en korpral i varje. I generalmönsterrullorna är varje soldat sammanhållen per korpralskap. Varje nytt korpralskap inleds med rubriken Korpralskap och dess nummer.
Även kavalleriregementenas kompanier/skvadroner var uppdelade i korpralskap.

Korpralskap
Normally there were 150 soldiers in a infantry company (including corporals). A company was in its turn divided into 6 so-called "korpralskap" of 24 soldiers plus a corporal in each korpralskap. In the general muster rolls the soldiers in a korpralskap are kept together. Each new korpralskap begins with the headline "Korpralskap" and the number of the korpralskap. Also the companies in the Cavalry were divided into korpralskap. An English translation would be corporalship but if we compare a korpralskap into modern terms "platoon" is a more appropiate term.

Exempel på notering av korpralskapet nummer: 

GMR - Exempel på basupgifter
Här ser vi rubriken för 5:e korpralskapet. Exemplet kommer är från Kronobergs regementes GMR 1845, Norrvidinge kompani.  
Here we have the headline for the 5th korpralskap. This example is from Kronoberg regiment's GMR 1845, Norrvidinge Company.

GMR - Exempel på basupgifter 
Detta är ett exempel från Västgöta kavalleriregemente,  GMR 1817 - 1821, Förste majorens kompani, 1:a korpralskapet.
This example is from Västgöta Cavalry Regiment's GMR 1817 - 1821, First Major's Company, 1st Korpralskap.
 

Kavalleriet / Cavalry

Sidhuvud för kavalleriet / Page header for the cavalry

Vänstra sidan / Left Page:

Sidhuvud för korpraler och soldater i kavalleriet 

Högra sidan / Right Page:  

Sidhuvud för korpraler och soldater i kavalleriet 

Kavalleriet
Soldaterna i de indelta infanteriregementena sattes upp genom rotering, dvs 2 - 4 bondgårdar bildade en rote (idealet var att gårdarnas sammanlagda mantal skulle uppgå till 2 mantal). Det var respektive rotes skyldighet att ställa att med en knekt (soldat) till infanteriregementet i landskapet. Detta kallades även för det ständiga knekthållet.
Ryttarna i kavalleriet sattes upp på ett annat sätt, nämligen via rusthåll. Det var frivilligt att bli rusthållare och rusthållaren hade ett enskilt kontrakt med kronan där han förband sig att ställa upp med en ryttare och häst. Som motprestation var rusthållaren var befriad från grundskatt och rotering. Ett rusthåll var i regel ett större skatte- eller kronohemman. Rusthållaren kunde också erhålla bidrag från andra hemmans skatt, sk augment (augmenthemman).
Ett infanterikompani innehöll normalt 150 soldater medan ett kavallerikompani vanligen 125 ryttare, dvs totalt 1000 ryttare i ett kavalleriregemente.

I generalmönsterrullorna för kavalleriet visas inte bara rusthållets namn utan vanligen även namnen på rusthållarna. Ytterligare en uppgift som finns med i kavalleriregementenas GMR är uppgifter om respektive ryttares häst.

Cavalry
The soldiers in the allotted infantry regiments were organized through "Rotering", i.e. 2 - 4 farms formed a Rote. It was the responsibility of each rote to provide a soldier for the infantry regiment of the province. This was also called the "det ständiga knekthållet". However, the cavalrymen of the cavalry were provided in a different manner, via Rusthåll. It was voluntarily to become a "rusthållare" and the "rusthållare" had a private contract with the crown were he pledged himself to provide a cavalryman and a horse for the cavalry regiment of the province. As compensation the "rusthållare" was exempted from basic taxes (grundskatt). A rusthåll was normally a large farm or an estate. A rusthåll could also receive contributions from farm's/estate's taxes, so-called augment (augment estates).
An infantry company had 150 soldiers while a cavalry company had 125 cavalrymen, in total 1,000 cavalrymen in a cavalry regiment.

In the general muster rolls for the cavalry you will not only find the name of the Rusthåll but also the names of the rusthållare. Further you will also find information about each cavalryman's horse.


Exempel på rusthållaruppgifter samt information om hästarna:

GMR - Exempel på basupgifter
Här ser vi rusthållets namn till vänster och rusthållarnas namn till höger. Exemplet är från Västgöta kavalleriregementes GMR 1817 - 1821, Förste majorens kompani.
Avgiften som nämns i andra kolumnen ovan är krigsmanshusavgiften.
Here you will see the name of the Rusthåll in the left column and the names of the rusthållare (persons) in the right column. This example is from Västgöta Cavalry Regiment's GMR 1817 - 1821, First Major's Company.
GMR - Exempel på basupgifter
Här har vi exempel på kolumnen med uppgifter om hästarna. Denna kolumn ligger precis till vänster om de två kolumnerna med annotationer. Texten är "Hästarnas beskaffenhet, färg, storlek samt de sedan sista mönstringen skedda förändringar". Exemplet är från Västgöta kavalleriregementes GMR 1802 - 1805.
Here is an example of the heading for the column with information about the horses. This column is located to the left of the two notation columns. The text goes "Hästarnas beskaffenhet, färg, storlek samt de sedan sista mönstringen skedda förändringar". Translated into English it will be "The horses characters/natures, colors, sizes and changes that has happened since the last muster".
   


Avsked

Avsked:
Avsked i generalmönsterrullorna innebar att s
oldaten slutade som soldat. Orsaken kunde vara på egen begäran eller efter beslut av regementet, oftast på grund av åldersskäl, sjukdom eller blessyrer/skada. Avsked från armén kunde en knekt erhålla först vid en generalmönstring.
Idag är ordet avsked ett negativt laddat ord, förknippat med vanära. Om man slutar på egen begäran idag används inte ordet avsked och om en person slutar på grund av bristande arbetsuppgifter brukar ordet uppsägning användas.
Förr innebar avsked om soldater helt enkelt att soldaten slutade som soldat. Naturligtvis kunde en soldat bli avskedad med vanära, men då hade soldaten begått något brott eller överträdelse av regelverket. I GMR står då vanligen "kasserades" eller "cassation".

Avsked - Discharge:
If there is a note "Avsked" next to a soldier in a general muster roll it means that the soldier was discharged
. The discharge could be on request from the soldier or an order from the Army. The reason would be advanced age, war wound or sickness.
If a soldier was
dishonorable discharged, the GMR will have the note "kasserades" or "cassation"

Exempel på avsked i GMR:

GMR - notering om avsked pga ålderdom
Exempel på notering om avsked pga ålderdom (bräcklig).
Discharge due to frail health ("bräcklig").
GMR - notering om avsked pga sjukdom
Exempel på notering om avsked pga sjukdom (lungsot). Discharge due to illness.
GMR - notering om avsked pga ålderdom med underhåll
Exempel på notering om avsked pga ålderdom (bräcklig) med anmälan till underhåll. Han är mao anmäld som gratialist, dvs. mottagare av understöd, pension. Discharge with pension ("underhåll").
GMR - notering om avsked på egen begäran
Exempel på notering om avsked där soldaten begär och erhåller avsked på egen begäran för sjukdom (giktvärk). Discharge on request by the soldier
("begär och får avsked").
GMR - notering om avsked då han ej godkändes på GMR
Exempel på notering om avsked där en ny rekryt inte godkändes (undermålig) på den första generalmönstringen, dvs han blev inte approberad.
A recruit not approved at the general muster.
GMR - notering om avsked 
Exempel på notering om avsked där roten begärt detta.
Discharge on request by the "rote".
GMR - notering om avsked pga krigsskada med underhåll
Exempel på notering om avsked pga krigsskada med underhåll. Soldaten, Per Wahl, nr 42 vid Livkompaniet, har fått avsked pga en knäskada som han fick vid Keltis Baracker. Denna notering är från 1797 i Södermanlands regementes GMR från år1802. Striderna vid Keltis Baracker, Finland, stod  mellan 19 - 20 maj 1790 under Gustav IIIs ryska krig 1788 - 1790. I striderna stoppar regementet en rysk kringgångsrörelse där 14 sörmlänningar stupar och 22 såras. Soldaten har tydligen kunnat vara kvar i tjänst i 7 år efter slaget då han ådrog sig skadan.
Discharge with pension due to a war wound.
GMR - notering om interimavsked
Exempel på notering om interimsavsked. Avsked från armén kunde en knekt erhålla först vid en generalmönstring. En regementschef kunde även mönstra ut en knekt mellan generalmönstringarna om rotehållaren stödde förslaget eller själv fört fram ett sådant förslag. Detta kallades för "interimsavsked" och skulle godkännas av nästa GM. Provisional discharge ("interimavsked").
GMR - notering om avsked på egen begäran med underhåll
Exempel på notering om avsked på soldatens begäran med anmälan om underhåll. Här ser vi också vitsord "tjänat utmärkt väl". Discharge on the soldier's request.
GMR - notering om avsked pga krigsskada med underhåll
Exempel på notering om avsked pga krigsskada med underhåll. Soldaten Anders Högvalt nr 901 vid tredje majorens kompani (Jösse Härads kompani) i Närke-Värmlands regemente har noteringen i GMR år 1811 "blesserad i affären (striden) den 18 april 1808 vid Lier (Norge), begär och får avsked med anmälan till underhåll". Avskedet erhöll soldaten vid en kassationsmönstring den 11 december 1809. Han ersattes samma dag med vargeringskarlen Anders Högvalt (samma namn).
Discharge with pension due to a war wound.
Anmäles till underhåll på expectance
=====================
Exemplet till vänster är en notering om avsked på soldatens begäran med anmälan om underhåll. Här har vi även tillägget "på expectance", dvs "anmäles till underhåll på expectance". Expectance = väntan.
Pension fick man normalt vid 50-års ålder och 25-30 års tjänstetid. Om soldaten beviljats pension men inte hade åldern inne eller rätt antal tjänsteår så fick han kvarstå tills han hade rätt ålder/tjänsteår innan han fick pensionen. Detta är vad som har hänt i detta fall. Exemplet är från Dalregementets GMR (1859-1863), Mora kompani.

Soldaten i fråga var vid generalmönstringen 51 3/12 år så han hade åldern inne men han hade enbart tjänat i 24 2/12 år så han hade 8 månader kvar till 25 tjänsteår.
To the left: Discharge on the soldier's request with pension ("underhåll").
 The notation "anmäles till underhåll på expectance" means that he had to wait until he had the correct age or the correct number of service years before he was granted pension. Meanwhile he had to remain in service. Expectance means wait or delayed. Normally a soldier had to have the age of 50 and 25 to 30 years of service time to be granted a pension. In this case from the Dal Regiment GMR (1859-1863)the soldier was 51 3/12 years old but had only 24 2/12 years of service time so he had to remain in service for another 8 months before he could retire with a pension.
=====================
GMR - notering om avsked pga sjukdom
Exempel på notering om avsked pga sjukdom. Denna soldat var sjuk vid generalmönstringen (han var på sjukhuset) men som man bedömde skulle tillfriskna och bli fullt arbetsför igen. Därav kommentaren att han "står kvar på förbättring". Det visade sig dock att han inte tillfrisknade. Vid ett nästa generalmönstring har man lagt till (med mörkare bläck) att han inte blev förbättrad utan var nu oförmögen till krigstjänst och fick därför avsked.
A soldier that was ill at the previous muster but the forecast was that he was able to recover. At the next muster it is noted (to the right) that he hadn't recover and was now unable to serve as a soldier and was discharged.
GMR - notering om varning
Exempel på en soldat som vid förra generalmönstringen fick en varning för dåligt uppf����rande och ställdes på "1-års förbättring", dvs han fick ett år på sig att ändra sitt levnadssätt och uppföra sig bättre, annars blev det avsked. Vid nästa generalmönstring har man noterat att han förbättrat sitt uppförande och fick därmed vara kvar i tjänst.
A soldier that was warned for misconduct at the previous muster but wasn't discharged. Instead he had one year to improve his conduct (one year on "probation"). At the next muster it is noted (to the right) that he had improved his conduct and therefore not discharged.
GMR - brev från roten 
Här har vi ett rörande brev från rotebönderna där de år 1869 ödmjukt anhåller om att soldaten nr 57 Lars Sörman, Edsbergs kompani, vid Närkes regemente måtte få behålla sin tjänst som soldat åtminstone till nästa mönstring då varken han själv eller rotebönderna har någon bostad ännu åt honom. De ämnar dock under detta och kommande år uppföra en stuga samt lämna honom donationsjord. Här har vi ett exempel på en rote som brydde sig om och tog hand om sin soldat.
Here is an touching example of a written letter from the "rote" to the regiment were they humbly requests that the soldier, no 57 Lars Sörman, Edsberg Company, Närke regiment, may stay in service a little bit longer since neither he nor the rote have any place for him to live. The "rote" is however going to build him a cottage during this year and the following year and donate some land to him so he can make a living when he is discharged. This is a good example of how well most "rote" cared for their soldiers.

 
Som vi ser av noteringen i generalmönsterrullan ovan så biföll man inte rotens begäran om att han skulle få stanna kvar utan fick avsked av ålderskäl med anmälan till underhåll. Han fick dessutom fina vitsord. Lars Sörman var vid mönstringen 53 år gammal och hade då varit soldat i 33 år. Han var också personligen närvarande vid mönstringen.
The regiment didn't grant the request by the rote and the soldier was discharged due to age with pension. He also had a fine service record. He was at the muster 53 years of age and had served for 33 years and was present at the muster.
 

 

Kassation - kasseras 

Kasseras - cassation:
Om en soldat har anmärkningen "kasserades" eller "cassation" var det på grund av att soldaten inte uppfyllde krigsmaktens krav. Oftast innebar det avsked med vanära. Soldaten hade då begått något brott eller överträdelse av regelverket.
En vanlig orsak till kassation var liderlighet. Idag används nog inte ordet liderlighet så ofta och enligt SAOB betyder det osedligt och outktigt levnadssätt; en person som hänger sig åt omåttlighet i dryck, i njutningar od, förargelseväckande uppträdande mm.

Kasseras / cassation - Discharge in Dishonor:
If a soldier has a notation "kasserades" or "cassation" it means that the soldier wasn't fit to be a soldier and most often dishonorable discharged. The soldier then had committed a crime or violated the military rules and regulations.

 Exempel på cassation i GMR:

GMR - notering om kassation pga brott
Exempel på notering om cassation pga brott (tjuvnad).
Discharge in dishonor due to crime (theft)
.
GMR - notering om kassation pga brott 
Exempel på notering om cassation pga brott (tjuvaktig).
Discharge in dishonor due to crime (theft)
.
GMR - notering om kassation pga liderlighet
Exempel på notering om cassation pga liderlighet. Antagligen har soldaten levt ett vidlyftigt liv med alkohol, osedlighet, slagsmål mm. Detta är en relativt vanlig orsak till "kassation". Discharge in dishonor due to lechery.
GMR - notering om kassation pga liderlighet
Exempel på notering om cassation pga vanfrejd och liderlighet.
Discharge in dishonor due to infamy and lechery
.
GMR - notering om kassation pga oduglighet
Exempel på notering om cassation pga vanfrejd och oduglighet.
Discharge in dishonor due to infamy and incompetence.
GMR - notering om kassation pga tjuvnad
 Exempel på notering om cassation pga stöld.
Discharge in dishonor due to crime (theft)
.
GMR - notering omrymmning
Här har vi ett exempel på en soldat som inte trivdes i det militära. I GMR för Västgöta kavalleriregemente för år 1883 står denne kavallerist som efterlyst för rymning.
Se vidare till höger.
Wanted for dersertion.
GMR - notering omrymmning
I samma GMR har man en notering från år 1879 att soldaten är avförd från rullan för rymningsbrott och sedermera ersatts med en ny soldat.
Discharge in dishonor due to desertion
.
GMR - notering om kassation pga dåligt uppförande
 Exempel på notering om cassation pga dåligt uppförande.
Discharge in dishonor due to misconduct.
GMR - notering om kassation på rotens begäran
Exempel på kassation för liderlighet på rotens begäran. Noteringen gäller en soldat vid tredje majorens kompani (Jösse Härads kompani) i Närke-Värmlands regemente vid en kassationsmönstring i december år 1811.
Se vidare nedan rotens skriftliga begäran om detta.
Discharge in dishonor due to lechery on the request by the "rote" at a muster in December 1811. See written request below.
GMR - notering om kassation på rotens begäran - brev
Detta är roten skriftliga begäran om kassation av soldaten på roten. Som vi ser av bilden ovan till höger så bifölls detta vid mönstringen. Som vi ser av brevet ovan har soldaten ofta varit "ganska liderlig och ohygglig" och att de därför önskar få honom avskedad.
This is the written request by the "rote" to the regiment to discharge the soldier on the "rote". In the written request the "rote" accuses him of lechery and being frightful. As we see above to the right the regiment granted their request and discharged the soldier at the muster (discard muster).
 
 
GMR - notering om kassationmed tillbakabetalning av legan
Exempel på notering om cassation pga liderlighet där soldaten också fick betala tillbaka legan till roten. Lega var en engångssumma som soldaten erhöll vid rekryteringen. Discharge in dishonor due to lechery where the soldier also had to pay back the one-off payment ("lega") he received at recruitment.
 
   

Närvarande

Om en soldat var närvarande vid mönstringen framgår detta i rullan. Detta noterades vanligen med Präs eller Pr., Presens eller Praesens, vilket betyder att soldaten personligen närvarande vid mönstringen.

Presence:
If a soldier was present at the muster it was noted in the roll with
Präs, Pr., Presens or Praesens.

Exempel på närvaro:

GMR - notering om närvaro
Exempel på notering om en soldat som deltagit på mönstringen.
The soldier was present at the muster
.
GMR - notering om närvaro
 Exempel på notering om en soldat som deltagit på mönstringen.
The soldier was present at the muster
.
   

 

Frånvarande

Om en soldat var frånvarande vid mönstringen anges orsaken till detta oftast i rullan. Frånvaro noterades vanligen med Abs. eller Absens.
Soldaten kunde vara frånvarande vid mönstringen på grund av sjukdom/skada. Antigen fanns han då i hemmet eller i regementets sjukstuga/sjukkvarter. En annan anledning till frånvaro kunde vara att soldaten var kommenderad till exempelvis fästningsbygge eller kanalarbete.

Absence:
If a soldier was absent at the muster it was noted in the roll with
Abs. or Absens. This could be due to illness or wounds.

Exempel på frånvaro:

GMR - notering om frånvaro pga sjukdom 
Exempel på notering om frånvaro pga sjukdom (på sjukhuset).
The soldier was absent at the muster.
He was ill at the hospital.

Exempel på notering om frånvaro pga kommendering (till Drottningholm).
Absent due to duty at Drottningholm, a Royal Palace in Stockholm
GMR - notering om frånvaro pga sjukdom 
Exempel på notering om frånvaro pga sjukdom i hemmet. Absence, ill at home.
GMR - notering om frånvaro pga kommendering
 Exempel på notering om frånvaro pga kommendering till Långholmens fängelse (som fångvaktare).
Absent due to duty as prison guard at Långholmen penitentiary, Stockholm
GMR - notering om frånvaro pga sjukdom
Exempel på notering om frånvaro pga obotlig sjukdom (på sjukhuset i Nyköping) och får avsked. Noteringen är från Södermanlands regementes GMR 1802.
The soldier was absent at the muster.
He was ill at the hospital in Nyköping. GMR from 1802.
 
 

Frånvarointyg/sjukintyg utfärdat pastorn i hemmaförsamlingen: - Certificate of illness issued by the parish minister for a NCO

GMR - exempel på sjukintyg 
Här är ett sjukintyg utfärdat år 1823 för sergeant Silversvärd vid Norra Skånska infanteriregementet av prästen i hemmaförsamlingen där han intygar att underofficeren är sjuk.
 

 Godkänd som soldat

En soldat som nyrekryterats skulle godkännas vid nästa generalmönstring. Om soldaten blev godkänd noterades Appr, Approb eller Approbera i rullan. I Dalregementets rullor kan man även se "gillas".

Approved:
A new soldier had to be approved at the next general muster i order to continue as a soldier. He was then noted as
Appr, Approb eller Approbera in the roll.

Exempel på noter om att soldaten godkändes:

GMR - notering om godkännande 
Exempel på notering om godkännande. The recruit was approved at the muster.
GMR - notering om godkännande
 Exempel på notering om godkännande. The recruit was approved at the muster.
GMR - notering om godkännande efter förbättring
Exempel på notering om godkännande först efter att soldaten förbättrat sitt uppförande. Denna soldat hade varit i tjänst i 7 år innan han godkändes. Kronobergs regemente 1845. A soldier that wasn't approved at his first general muster due to misconduct but got a chance to improve. At his second general muster he was approved though (see image above).
GMR - notering om godkännande
Exempel på notering om godkännande. Här har vi en soldat som blev approberad vid Närkes regemente 1866 och som tidigare tjänstgjort 6 år vid Värmlands fältjägarregemente. A soldier that was approved at the Närke Regiment's general muster in 1866. This soldier had previously served 6 years in the Värmland Rifle Regiment.
GMR - notering omrekryt i årstjänst
Exempel på notering om rekryt i årstjänst. Denna notering förkommer för rekryter som vid första generalmönstringen varit anställd under ett år. Just denna rekryt hade varit i tjänst i 6 månader vid första GM. Vid nästkommande generalmönstring finns denna notering inte längre med. Rekryt var man tills dess man approberats. Fresh recruit.
GMR - notering där rekryten inte blev godkänd
Exempel på notering där rekryten inte blev godkänd som soldat, dvs han blev inte approberad då han var "svag och oduglig till kronans tjänst".
Example of a soldier that wasn’t approved of at his first general muster and therefore discharged.
GMR - notering om godkännande 
Exempel på notering om godkännande. Gillas har bl.a. använts i Dalregementets generalmönsterrullor som synonym till approberas. Exemplet är från Dalregementets generalmönstring 1744, Orsa kompani.
The recruit was approved at the muster. "Gillas" was used in the Dal regiment as a synonym to "approberas". The example is from the Dal Regiment's general muster 1744, Orsa Company.
Rekryt godkänd
Exempel på notering om rekryt som blivit godkänd vid första generalmönstringen efter rekryteringen. Soldaten hade vid generalmönstringen var i tjänst i 1 år och 4 månader. Rekryt var man tills dess man approberats.
This is an example of notation for a recruit that was approved at the first general muster after the recruitment.
 


 Utmärkelser

En soldat kunde erhålla utmärkelser av olika slag, bl.a. för tapperhet i fält.

Medals for bravery etc. 

GMR - notering om utmärkelse
Exempel på utmärkelse för tapperhet i fält.
Erik Björn var soldat nr 1197, Andra majorens kompani vid Södermanlands regemente. Noteringen är från regementets generalmönstring 1806. Sannolikt kommer utmärkelsen då från Pommerska kriget 1805 - 1807 (1810). Från Södermanlands regemente togs en styrka på 600 man ut. Det var inte en av bataljonerna som sändes, utan ur alla 8 kompanier tog man 75 man, totalt 600 st.
Decorated for bravery in battle.
GMR - notering om utmärkelse 
Exempel på utmärkelse för trogen tjänstgöring
Olof Blom var soldat nr 1124, Andra majorens kompani vid Södermanlands regemente. Noteringen är från regementets generalmönstring 1806.
Medal for zealous and devoted service.
GMR - notering om utmärkelse
Korpral Magnus Huggare, nr 70 vid Livkompaniet, Kronobergs regemente begär och får avsked med anmälan till underhåll vid GM 1842. Vidare finns en notering om att han fått medalj för tapperhet i fält samt att han deltog i äntringen av Styrbjörn i augusti år 1808 som tidigare hade fallit i ryssarna händer vid Sveaborgs fall. Styrbjörn var ett fartyg i Skärgårdsflottan, en skärgårdsfregatt av Hemmema klass. 
Decorated for bravery in battle.
 

 

Vakans

Om det saknades en soldat på en rote vid mönstringstillfället markerades detta med "vacant" i rullan. Roten fick då den var vakant betala en vakansavgift till kronan.

Vacancy:
If there was no soldier at the "rote" (no soldier at the soldier number) the "rote" was noted as vacant. You will then find "vacant" in the rolls.
When a "rote" was vacant it had to pay a vacancy fee to the Crown.

 

GMR - notering om vakans
Exempel på notering om att roten var vakant. 
The soldier number (rote) was vacant.
GMR - notering om vakans
Exempel på vakans. Denna rote sattes som vakant då förre soldaten dog i februari 1805. En ny soldat kom till roten i maj 1806. The soldier number (rote) was vacant but got a new soldier in May 1806.
GMR - notering om vakans 
Exempel på notering om att roten var vakant och roten fick betala en vakansavgift till kronan (Statsverket). Denna rote fick dock en ny soldat den 5 maj 1804.
GMR - notering om indraget nummer
Exempel på notering om att soldatnumret var indraget, i detta fall till "löningsfonden". I princip kan man säga att ett indraget nummer var en rote som blev permanent vakant och istället för att betala för en soldats underhåll fick roten betala en avgift (vakansavgift) som i detta exempel till löningsfonden. Se vidare nästa bild.
Suspended soldier number. Instead of maintaining a soldier the "rote" had to pay a fee (vacancy fee) to the regiment.
GMR - notering om indraget nummer
Här ser vi vad det indragna soldatnumret användes till: Musikens underhåll.
 
 

Transport

Ibland hände det att en soldat bytte till en annan rote. Detta noterades då som "transport" i rullan.

Transfer:
A soldier was sometimes transferred from one "rote" to another "rote" (from one soldier number to another soldier number). This could be due to an order from his commanders or on his own request. This is noted as "transport" in the rolls.

 

GMR - notering om transport
Exempel på transport. Soldaten Adolph Södermark transporteras till rote nr 96. Han ersattes senare av soldaten Anders Ling på den gamla roten. The soldier was transferred to "rote" no 96 on October 1, 1804.
GMR - notering om transport 
Exempel på transport.
Här har vi ett exempel på en rote som var vakant. Det löstes genom att transportera hit en soldat från en annan rote (från nr 57). A previously vacant "rote" got a new soldier via "transport" (transfer) from "rote" nr 57.
GMR - notering om transport
Exempel på transport. I detta fall slutar korpralen nr 475 Nils Lång vid Södermanlands regemente som indelt soldat för att bli soldat vid ett värvat regemente (GMR 1802). Något som säkert var mindre vanligt. A discharged soldier transferred to an enlisted regiment.
 

Ny soldat på roten

När en soldat slutade, oberoende av orsak, så skulle roten hitta en ny soldat. Detta antecknas i GMR genom att förre soldaten ersatts med en ny soldat.

New soldier at the "rote".

GMR - notering om ny soldat på roten
Exempel på notering av ny soldat på roten.
Soldaten Lars Hurtig avskedas (pga av sjukdom) vid GM den 15 juni 1802 och ersätts den 22 november 1802 av soldaten Jonas Brun.
The previous soldier Lars Hurtig was discharged in June 1802 and replaced in November 1802 by Jonas Brun.
GMR - notering om ny soldat på roten
Exempel på notering av ny soldat på roten.
Här har vi en rote som haft lite problem med sina soldater på roten. Första soldaten kasseras (pgs av stöld) vid GM den 15 juni 1802. Han ersätta den 29 december 1802 med soldaten Carl Opp. Han hinner inte ens vara soldat i en månad innan han avlider den 24 januari 1803. Han ersätts i sin tur av soldaten Pehr Hök den 13 maj 1803.
A "rote" that had a bit of problem with it's soldiers. The first soldier, at the image, was discharged in dishonor in June 1802 due to theft. His was replaced by Carl Opp in December 1802. Carl Opp died already in January 1803 and was replaced in May 1803 by Pehr Hök.

 
 


Namnbyte

Det hände att soldaterna bytte soldatnamn under sina år som soldat. Detta noterades då i rullan.

Change of soldier name. 

GMR - notering om namnbyte
Exempel på notering av namnbyte. Här ser vi att soldaten Anders Ulf byter soldatnamnet till Lönn, dvs Anders Lönn. A soldier changes his soldier name from Ulf to Lönn.
 
   
 

Roten - Villkor

Ibland hände det att soldaten och roten inte kom överens om villkoren.

Disagrement about terms between the soldier an the "rote". 

GMR - notering om villkor
Exempel på notering då soldaten inte kom överens om villkoren med roten. På denna GM anmäler soldaten att han är beredd att betala tillbaka legan och byte rote om villkoren med roten förbättrades. I just detta fall kom man inte överens och soldaten fick transport till annan rote.
 
   
 

Volontär

Ibland ser man noteringen "minderårig volontär" i GMR. Ett vanligt sätt att bli officerare var att börja som volontär. Volontärerna uppbar ingen lön.
Volontärerna var frivilliga som utbildade sig till underofficerare och officerare. Volontärer var då en del av manskapet, men hade en bättre ställning än de övriga soldaterna.
Under det yngre indelningsverket var volontärerna i regel skilda från indelningsverket och rustade sig själva mot kontantersättning och var att betraktas en grupp av blivande befäl.
Åldern på volontärerna fastställdes år 1730 till 15 år. År 1736 ändras åldern så att de kunde antas när de var tillräckligt gammal för att ”regera gevär”. Under 1700-talets andra hälft försökte man dock begränsa antagningen av allt för unga volontärer genom att de inte längre fick räkna anställningsår för åldrarna under 15 (år 1765) respektive 18 år (år 1796) vid befordringar. Vid befordringar var antalet tjänstgöringsår en viktig faktor. Detta hindrade dock inte att mycket unga barn sattes upp som volontärer.
Ofta ser man volontärer med adliga titlar.

 

Volunteers

Volunteers were unsalaried soldiers to become NCOs and officers. The volunteers were often under age.

GMR - notering om volontär
Exempel på notering om minderårig volontär. Denna notering finns i GMR för Södermanlands regemente år 1802. Blomstedt nr 519, Nyköpings kompani.
A volunteer that was under age in a GM 1802.
GMR - notering om volontär
I den påföljande generalmönstringen för regementet som skedde år 1806 ser vi att denne volontär år 1805 befordrats till fänrik. Roten har istället fått en ny volontär som även han fick namnet Blomstedt. In the next GM this volunteer is noted as promoted to Second Lieutenant in 1805 and the "rote" got a new volunteer.
GMR - notering om volontär
 Här ser vi en volontär med den adliga titeln friherre. Here is a volunteer with a noble title, Baron.
 

Tjänstegrad - tjänsteställning:

Det var inte ovanligt att en officer hade högre tjänstegrad än den tjänsteställning han var innehavare av. Efter krig fanns vanligen betydligt fler officerare än som behövdes i fredsorganisationen. Detta resulterade att många officerare fick en tjänst var var lägre än den tjänstegrad de hade. Exempelvis kunde en kapten inneha en tjänst som löjtnant och därmed en löjtnants lön.
Ytterligare ett fenomen som kunde orsaka dessa situationer var de sk. karaktärsbefordringarna. Detta var befordringar som medförde högre tjänstegrad utan att man samtidigt fick en högre tjänsteställning eller högre lön. Ofta var dessa befordringar belöningar för lång och trogen tjänst. En löjtnant kunde bli befordrad till kapten utan att han samtidigt fick en tjänst som kapten och kompanichef, dvs han fortsatte i sin tidigare tjänst som löjtnant men med kaptens grad.

Normalt sett hade en regementschef överstes grad och ställföreträdande regementschef överstelöjtnants grad. En kompanichef hade normalt kaptens grad. 

Följande exempel är från Södermanlands regementes generalmönstring den 21 juni 1806 på Malma Hed.

Rank vs. Service Position

Rank and service position didn't always match. It is not unusual that an officer had a higher rank than his service position. After a war there was normally more higher ranked officers than there were available positions in the peacetime organization. This resulted in many officers with a service position that was lower than the rank they held. For example an infantry captain could have an position as a lieutenant and thereby a lieutenant's salary.
Another phenomenon that could cause these situations was the so-called "character" promotions. These types of promotions lead to a higher rank but without a contemporary service position or higher salary. These promotions were often the result of long and devoted service. A lieutenant could then be promoted captain without getting a contemporary service position as captain (company commander). In other words he continued to serve in his current position as a lieutenant but with the rank of captain. See examples below.

Normally a regimental commander held the rank of colonel and a deputy regimental commander held the rank of lieutenant colonel. A company commander normally held the rank of captain and a deputy company commander held the rank of lieutenant.

GMR -exempel på olika tjänsteställning - tjänstegrad 
Regementschefen med överstes tjänsteställning är generallöjtnant Gustav Wachtmeister.
The regimental commander of the Södermanland regiment with a service position as colonel was in 1806 held by Lieutenant General Gustav Wachtmeister.
The text on the image goes " Lieutenant General, Knight Commander of the Royal Order of the Sword's Large Cross, count Gustav Wachtmeister".
GMR -exempel på olika tjänsteställning - tjänstegrad 
Ställföreträdande regementschef med överstelöjtnants tjänsteställning är överste Otto Cronstedt.
Deputy regimental commander of the Södermanland regiment with a service position as lieutenant colonel was in 1806 held by Colonel Otto Cronstedt.
The text on the image goes "Colonel of the Army, Commander of the Royal Order of the Sword, count Otto Cronstedt".
GMR -exempel på olika tjänsteställning - tj��nstegrad 
Här är ett exempel från Gripsholms kompani där ett befäl med sergeants tjänstegrad har en tjänsteställning som rustmästare. Rustmästare är en
lägre grad än sergeant.
This is an example from Gripsholm Company, Södermanland Regiment, where a NCO with the rank of sergeant have a position as "Rustmästare"
which is a rank below seargent. The seargeant therefore has a salary of a "rustmäsatre".
GMR -exempel på olika tjänsteställning - tjänstegrad 
Här är ett exempel från Nyköpings kompani där en officer med löjtnants tjänstegrad har en tjänsteställning som fänrik.
This is an example from Nyköping Company, Södermanland Regiment, where a first lieutenant holds a position as second lieutenant (Fänrik)
which is a rank below first lieutenant. The  first lieutenant therefore has a salary of a "second lieutenant".
GMR -exempel på olika tjänsteställning - tjänstegrad
 Här är ett exempel från Nyköpings kompani där vi har en löjtnant utan indelt lön.
This is an example from Nyköping Company, Södermanland Regiment, where a first lieutenant has no salary from the Allotment System
("utan indelt lön").
GMR -exempel på olika tjänsteställning - tjänstegrad 
Här är ett exempel från Närke-Värmlands regementes GMR 1792 med en nästintill extrem skillnad mellan tjänstegrad och tjänsteställning.
Fänriken Claes Fredrik Hellgren har en tjänsteställning som rustmästare.
Here is an extreme example from the Närke-Värmland Regiment GMR in 1792, where a second lieutenant (Fänrik) holds a position as a
"Rustmästare" (a petty officer).
 


Underofficer i nummer

Ibland ser man noteringen "underofficer i nummer" eller "anslagits till lönefonden". Detta innebar att roten användes till att finansiera en underofficer istället för en soldat.

NCO on a Soldier Number

Normally there were 1,200 soldiers in an infantry regiment and therefore also 1,200 "rotar". Each "rote" represented a soldier number and maintained a corporal or a soldier of rank and file. However, you can see from time to time a soldier number used to finance a NCO. You may then see a notation like "underofficer i nummer" (NCO in number).

GMR - notering underofficer i nummer
Exempel på notering under annotationer om en rote som anslagits till finansiering av en underofficer. Rotens intäkter går till löningsfonden. Example of a notation where the "rote" was used by the salary fund (lönefonden).
GMR - notering underofficer i nummer 
I namn-kolumnen ser man då "Underofficersnummer". NCO number.
GMR - notering underofficer i nummerExempel på noteringen "underofficer i nummer". Denna notering finns i kolumnen för annotationer. "NCO in number". GMR - notering underofficer i nummer 
Exempel på noteringen "underofficer i nummer". Denna notering finns i namn-kolumnen.. Här ser vi att korpralen Jan Hällfält befordrades den 21 oktober 1811 till rustmästare med namn Jan Ullström. Har var innan befordringen soldat 819 vid Närke-Värmlands regemente. Han bibehåller rotelönen vid befordringen.
Here is an example of a corporal that has been promoted to a NCO. Before the promotion his was soldier 819. In the text it says that he will keep his salary as a corporal from the rote also as a NCO. As a corporal his soldier name was Hällfält but as a NCO it is Ullström.
GMR - notering underofficer i nummer
Exempel på noteringen "underofficer i nummer". Tittar man under befälen i början av kompaniet ser vi att här finns nu rustmästaren Jan Ullström. Han står här noterad under "rotelöner".
In the list of officers and NCOs in the beginning of the company in the GMR we now see the promoted corporal. He is here listed under "rotelöner" (paid by the rote).
GMR - notering underofficer i nummer 
Ytterligare ett exempel på notering där roten användes för avlöning av en underofficer.
Another example of a note where the "rote" was used to finance a NCO.
   

Efternamn innan livet som soldat

Det är först en bra bit in på 1800-talet man finner information i GMR om soldatens efternamn innan han blev soldat. Innan dess står i regel enbart förnamnet samt soldatnamnet.

Soldiers' last name prior to enrollment

In the general muster rolls we normally only see the soldiers soldier names. However, in muster rolls from the 1800's it is more common to also see the soldiers' last name prior to their enrollments.

GMR - Exempel på namnuppgifter 
När ser vi enbart soldatens soldatnamn, Nils Lejon, samt varifrån han kom (födelseort): Sörmlänning (Sörml). Vidare finns uppgift om ålder (51 år) och antalet tjänsteår (16 1/3 år). Detta exempel är från Södermanlands regementes GMR 1806 - 1807.
Here is a typical example from a general muster roll from the Södermanland Regiment's GMR 1806 - 1807 where only the soldier's soldier name is listed. His soldier name is Nils Lejon and he is at the muster 51 years old and has 16 1/3 service years. He is from the Södermanland province (Sörml).
GMR - Exempel på namnuppgifter 
Här är ett exempel från en senare generalmönsterrulla, Närkes regemente 1872-1876. Som vi ser ovan finns nu mycket mer information om soldaten. Här har vi följande information om soldaten: "Nils Gustaf Ågren, förut kallad Nils Gustaf Andersson, född i Wäse socken i Carlstads län den 15 juli 1852. Antagen den 7 april 1869". Har var vid den aktuella mönstringen 19 år och 11 månader och hade då tjänstgjort i 3 år och 2 månader.
This is an example from a younger GMR, Närke Regiment's GMR 1872-1876. Here we find much more information about the soldier, "Nils Gustaf Ågren, earlier known as Nils Gustaf Andersson, born i Wäse parish, Carlstad Län at July 15 1852. Approved April 7 1869". He was at the muster 19 years and 11 months old and had then served for 3 years and 2 months.
GMR - Exempel på namnuppgifter
Man kan även i äldre generalmönsterrullor ha tur och hitta uppgifter om soldatens efternamn innan han blev soldat. Detta exempel kommer från Närke-Värmlands regementes GMR 1811. Här ser vi soldaten Daniel Mattsson Åsman, 25 år med 4 tjänsteår, Värmlänning. Det är mycket vanligt med soldatnamn som anknyter till namnet på roten. I detta exempel har vi roten Åsebyn och soldatnamnet Åsman.
If you are lucky you might find a soldier's last name prior to his enrollment also in older general muster rolls. This example is from Närke Värmland Regiment's GMR 1811. Here we have the soldier Daniel Mattsson Åsman, 25 years old with 4 service years, Värmlänning (from Värmland). It is very common with soldier names that are somehow linked to the name of the rote. In this example we have the soldier name Åsman and the name of the rote is Åsebyn.
GMR - Exempel på namnuppgifter
Här är ytterligare ett exempel på detta, denna gång från Närke-Värmlands regementes GMR 1759-61. Här har vi "volontären Olof Lundberg och Dell". I detta fall är Olof Dell soldatens namn innan han blev soldat och Lundberg soldatnamnet.
Here is another example of this, this time from Närke-Värmland Regiment's GMR 1759-61. Here we have the "Volunteer Olof Lundberg and Dell". In this case Dell is his family name and Lundberg his soldier name.
GMR - Exempel på namnuppgifter
Ytterligare ett exempel på båda efternamn innan och soldatnamn, här från Kalmar regementes GMR 1770. "Per Samuelsson Wahlström, Smålänning". Vidare visas hans ålder och tjänsteår. Samuelsson är hans patronymikon och Wahlström hans soldatnamn. 
This is another example of a roll containing both last name and soldier name. This example is from Kalmar Regiment's GMR 1770. "Per Samuelsson Wahlström, Smålänning (From Småland)". Samuelsson is his patronymic and Wahlström his soldier name.
 
  

Övrig personal

I det militära behövdes många olika typer av anställda. Ett exempel på dessa är trosskuskarna. Även de redovisas i generalmönsterrullorna. Här finner man uppgifter om kuskarna som namn, ålder, antal tjänstgöringsår samt annotationer. I Västgöta kavalleriregementes GMR 1817 - 1821 (som vid denna tid var omorganiserad till ett infanteriregemente med namnet Västgöta regemente) fanns 6 trosskuskar per kompani.

Other Personnel
In the Army they needed a lot of different types of personnel. An example is the baggage drivers/baggage handlers. They are called "trosskuskar" (pl.) in Swedish. Also "trosskuskar" can be found in the muster rolls and the type of information that you will find about them varies from roll to roll. If you are lucky you might find information such as name, age, number of service years and notations. In the Västgöta regiment's GMR 1817 - 1821 there were 6 baggage handlers per company.

GMR - Exempel på annan personal 
Rulla på trosskuskarna. Roll of baggage handlers.
GMR - Exempel på annan personal
Här har vi ett exempel på en trosskusk som blivit antagen som soldat på roten nr 24. Texten är "Ersatt med trosskusken Qvick, 6 fot lång, 25 år, ogift, approberas". Denna notering fanns i annotationskolumnen för Västgöta kavalleriregementes GMR 1817 - 1821, Förste majorens kompani. Som soldat fick han namnet Carl Duktig, nr 24.  
Here is an example of a "trosskusk" that has been accepted as a soldier. The text goes "Replaced by the baggage handler Qvick, 6 "fot" tall, 25 years of age, unmarried, approved". This notation was found in the remarks column of the Västgöta Regiment's GMR 1817 - 1821, First Major's Company. As a soldier he was given the name Carl Duktig, no 24.
A Swedish "fot" was 29.69 cm and an English foot is 30.48 cm, so, this soldier is 6 * 29.69 = 178.1 cm tall (and not 6 * 30.48 = 182.9 cm in English measurements).
GMR - Exempel på annan personal 
Här har vi ovan nämnde trosskusk Qvick i rullan över trosskuskarna vid Barne Härads kompani, Västgöta regementes GMR 1813. Det verkar som om även trosskuskarna fick speciella namn liknande soldaternas.
Here we have the above mentioned baggage handler Qvick in the roll of the baggage handlers at Barne Company, Västgöta Regiment's GMR 1813. It looks like the baggage handler like the soldiers received special names of the trade.
 
GMR - Exempel på annan personal 
Här ser vi en del av rullan över trosskuskarna vid Överstelöjtnantens kompani, Västgöta regementes GMR 1817 - 1821. Utseendet på rullan över trosskuskarna varierar dock något mellan regementets olika kompanier. Trosskusk stavas ibland även "tråsskusk" i rullorna.
Here is a part of the roll of the baggage handlers at Lieutenant Colonel's Company, Västgöta Regiment's GMR 1817 - 1821. These rolls vary a lot, also from company to company within the same regiment. The above roll is very detailed. The way baggage handler is spelt in Swedish is "trosskusk" but you also see "tråsskusk" in the old rolls.
 

 

Källor/Sources

 

Överst på sidan

xxxxxxxxxxxxx

web analytics
 
xxxxxxxxxxxxx  

  Hans Högman
E-mail

Copyright © Hans Högman, granskat 2016-11-16