Inskrivningsbok för värnpliktig i hären, 1940

[Hem][Militaria][Historia][Släktforskning][Föregående sida]  

[Indelningsverket] [Båtsmanshållet] [Artilleriet ] [Svenska krig] [Berömda svenska slag] [Norrlands båtsmanskompanier
[Infanteriregementen] [Kavalleriregementen] [Artilleriregementen] [Flottans båtsmanskompanier]
[Soldatforskning][Om inskrivningsnummer][Förbandsnummer][1885 års värnpliktslag]

[Allmänna bestämmelser] [Inskrivning och tilldelning till vapenslag] [Tjänstgöring och övningstid][Mönstring, vistelseort och anmälningsskyldighet]

 

Kopiering av denna sida:
Det är inte tillåtet att kopiera innehållet på denna sida för att publicera det på en annan Internet sida eller i övrigt publicera den i någon form av tryckt media. Däremot går det bra att länka till min sida.

Allmänt

Uniform m/1939

Den värnpliktslag som gällde vid denna tidpunkt (1940) var värnpliktslagen från den 30 juni 1936.

Värnpliktstid:
Varje svensk man är värnpliktig från och med det kalenderår, under vilket han fyller 20 år, till och med det, under vilket han fyller 45 år. Värnplikten fullgöres i beväringen och i landstormen. Tjänstetiden i beväringen är i regel 15 år. Under den tid, den värnpliktige inte tillhör beväringen, tillhör han landstormen.
Bilden till höger visar en soldat i uniform m/1939.
Armémuseum. Foto Hans Högman 2003.Indelning i årsklasser (klasser):
De värnpliktiga indelas i klasserna A och B samt årsklasser.
Till klass A hänföres den, som varit fast anställd vid krigsmakten minst två år eller vid hären under kortare tid, därest han fullgjort rekrytutbildning och två repetitionsövningar.
Till klass B hänföras studenter och med dem jämlikt inskrivningsförordningen paragraf 2, likställda.
Klass A och B indelas för tjänstgöring i årsgrupper.
Till årsklasserna hänföras övriga värnpliktiga.

Tabell utvisande tjänstetid i beväringen och landstormen:

Klass Kommentar 15 år 11 år
A -- Beväringen Landstormen
(vid inträdet i landstormen sker omfördelning i årsklass)
B Läkare m.fl. (1) Beväringen Beväringen
B Övriga Beväringen Landstormen
(vid inträdet i landstormen sker omfördelning i årsklass)
Årsklass -- Beväringen Landstormen


(1) Den som avlagt medicine kandidat-, tandläkar-, eller farmacie kandidatexamen eller avgångsexamen från högre teknisk läroanstalt, tillhör beväringen hela värnpliktstiden.

Rullföringsområde och inskrivningsnummer

Den värnpliktige tillhör det rullföringsområde, inom vilket hans kyrkobokföringsort är belägen.
Den värnpliktige erhåller vid inskrivningen ett inskrivningsnummer. Inskrivningsnumret 26 11/1938 angiver, att den värnpliktige har nummer 26 bland dem, som 1938 inskrevs inom rullföringsområdet nr 11.

Värnpliktig är skyldig att tjänstgöra vid det truppslag, som han tilldelats, ävensom, därest så påfordras, vid annat truppslag.
Utbildningstidens längd för till linjetjänst vid hären uttagna framgår av tabellen nedan.

Truppslag mm Första
tjänstgöring
Första
repövning
Andra
repövning
Infanteriet, trängtrupperna, intendenturtrupperna; underbefäl eller fackmän 175 25 25
Infanteriet, trängtrupperna, intendenturtrupperna; övriga 150 25 --
Kavalleriet, artilleriet, ingenjörtrupperna, signaltrupperna 170 30 --
Studenter och likställda (1); Infanteriet, trängtrupperna, intendenturtrupperna 235 (2) 25 --
Studenter och likställda (1); Övriga truppslag 230 (2) 30 --


(1) För utbildning av till läkare, tandläkare, veterinär eller apotekare mm uttagna, ordnas värnpliktstjänstgöringen med dels
(2) Denna tjänstgöring fullgöres i regel i en första och en andra omgång under första och andra åren.

Landstormen:

Truppslag mm Landstorms-
repövning
Landstorms-
befälsövning
Samtliga truppslag; Huvuddelen av till linjetjänst uttagna 5 (3) --
Samtliga truppslag; Såsom befäl utbildade m.fl. -- 12 (3)


(3) Fullgöres före utgången av andra året efter inträdet i landstormen.

Tjänstgöringstiden för ersättningsreserven eller till handräckningstjänst uttagna värnpliktiga är 180 dagar, vilken tjänstgöring skall fullgöras antingen i följd eller och med en första och en andra tjänstgöring före utgången av andra året efter inskrivningsåret.

Tjänstgöringen fullgöres i regel vid det truppslag, den värnpliktige tillhör.

Mönstring:
Mönstring hålles varje år med de värnpliktiga. Den äger rum under tiden 15 - 31 oktober för värnpliktiga tillhörande klass B samt under tiden 1 - 31 november för övriga värnpliktiga. Mönstringsanmälan sker till det rullföringsområde, inom vilket den värnpliktiges kyrkobokföringsort vid tiden för anmälans ingivande är belägen. Kungörelse angående mönstring uppläses i kyrkorna och anslås offentligt inom varje kommun. Därjämte införes hänvisning till kungörelsen i en eller flera av ortens tidningar.

 


De värnpliktiga var skyldig att när som helst kunna ur minnet uppge sitt inskrivningsnummer.
Mer om inskrivningsnumren.

Vid mönstringen erhöll den värnpliktige en personlig inskrivningsbok. Denna inskrivningsbok skulle den värnpliktige ta med sig då han inställde sig till tjänstgöring i fred eller krig.

InskrivningsbokVpl inskrivningsbok 1940 för hären

Följande inskrivningsbok är från 1940 och tillhörde värnpliktige 155 43/1940, Gottfrid Sixten Konstantin Karlsson, född i Toresunds församling (D) 23/3 1920.
Rullföringsområde 43 (
Nyköpings rullföringsområde) ingick i Södermanlands inskrivningsområde.
Sixten fullgjorde sin värnplikt vid Södermanlands regemente i Strängnäs som vid denna tid var ett infanteriregemente, I10.

 Inne i boken finns följande text om hur boken skall medtas och uppvisas vid militär tjänstgöring:

"Denna bok skall medföras vid inställelse till tjänstgöring i fred och krig;

 

 

Vpl inskrivningsbok 1940 

Inskrivningsbok för 155 43/1940 G. S. K. Karlsson utfärdad av befälhavaren för Nyköpings rullföringsområde n:r 43.

 

Innehavarens
  • till- och förnamn: Gottfrid Sixten Konstantin Karlsson
  • Född den: 23/3 1920
  • församling: Toresunsds församling, Södermanlads län
  • yrke eller sysselsättning: jordbruksarbetare
  • inskriven den 19/2 1940

Vpl inskrivningsbok 1940
 

Foto: Hans Högman, 2012.

Källor:

  Överst på sidan

xxxxxxxxxxxxx

web analytics
 
xxxxxxxxxxxxx  

  Hans Högman
E-mail

Copyright © Hans Högman, granskat 2016-11-11