Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-08-27
 

Inledning

Den värnpliktslag som gällde vid denna tidpunkt (1940) var värnpliktslagen från den 30 juni 1936.

Inskrivningsböcker

Från 1885 fick varje beväring/värnpliktig en inskrivningsbok när de mönstrades. Inskrivningsböckerna var den värnpliktiges personliga egendom och skulle alltid tas med när han inställde sig för tjänstgöring. Då inskrivningsböckerna var den värnpliktiges egendom är de dåligt bevarade; de finns inte på arkiven. I de fall de finns kvar har de bevarats av den värnpliktiges barn och barnbarn etc.

Värnpliktsålder

Varje svensk man är värnpliktig från och med det kalenderår, under vilket han fyller 20 år, till och med det, under vilket han fyller 45 år. Värnplikten fullgöres i beväringen och i landstormen. Tjänstetiden i beväringen är i regel 15 år. Under den tid, den värnpliktige inte tillhör beväringen, tillhör han landstormen. Bilden till höger visar en soldat i uniform m/1939. Armémuseum. Foto Hans Högman 2003. När den allmänna värnplikten infördes år 1901 var värnpliktsåldern till en början samma som för beväringen, dvs från 21 till 40 år. I början kallades unga män till mönstring det år de fyllde 21 år men åldern har sedermera sänkts enligt nedan: Åren 1886 – 1914: 21 år Åren 1914 – 1950: 20 år Åren 1950 – 1954: 19 år Åren 1954 – 2010: 18 år Normalt mönstrades man samma år som man inträdde i värnpliktsåldern. Det var den församling man bodde i när man skulle mönstras som avgjorde vid vilket inskrivningsområde man skulle mönstras. Den ålder vid vilken man avregistrerades som värnpliktig har varierat enligt följande: Åren 1902 – 1914: 40 år  Åren 1914 – 1936: 42 år  Åren 1937 – 1942: 45 år  Från 1942: 47 år

Indelning i årsklasser (klasser)

De värnpliktiga indelas i klasserna A och B samt årsklasser. Klass A: Till klass A hänföres den, som varit fast anställd vid krigsmakten minst två år eller vid hären under kortare tid, därest han fullgjort rekrytutbildning och två repetitionsövningar. Klass B: Till klass B hänföras studenter och med dem jämlikt inskrivningsförordningen paragraf 2, likställda. Klass A och B indelas för tjänstgöring i årsgrupper. Till årsklasserna hänföras övriga värnpliktiga. Tabellen nedan visar tjänstetid i beväringen och landstormen:
Sixten karlsson var tilldelad infanteriet, I10, Södermanlands regemente i Strängnäs. Bilder: Hans Högman, 2012. Kopiering från av denna sida Det är inte tillåtet att kopiera innehållet på denna sida för att publicera det på en annan Internet sida eller i övrigt publicera den i någon form av tryckt media. Däremot går det bra att länka till min sida.
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx

Inskrivningsbok för värnpliktig i hären, 1940

Innehåll denna sida:
(1) Den som avlagt medicine kandidat-, tandläkar-, eller farmacie kandidatexamen eller avgångsexamen från högre teknisk läroanstalt, tillhör beväringen hela värnpliktstiden.

Rullföringsområde och inskrivningsnummer

Den värnpliktige tillhör det rullföringsområde, inom vilket hans kyrkobokföringsort är belägen. Den värnpliktige erhåller vid inskrivningen ett inskrivningsnummer. Inskrivningsnumret 26 11/1938 angiver, att den värnpliktige har nummer 26 bland dem, som 1938 inskrevs inom rullföringsområdet nr 11. Värnpliktig är skyldig att tjänstgöra vid det truppslag, som han tilldelats, ävensom, därest så påfordras, vid annat truppslag. Utbildningstidens längd för linjetjänst vid hären uttagna framgår av tabellen nedan:
(1) För utbildning av till läkare, tandläkare, veterinär eller apotekare mm uttagna, ordnas värnpliktstjänstgöringen med dels (2) Denna tjänstgöring fullgöres i regel i en första och en andra omgång under första och andra åren.

Landstormen

(3) Fullgöres före utgången av andra året efter inträdet i landstormen. Tjänstgöringstiden för ersättningsreserven eller till handräckningstjänst uttagna värnpliktiga är 180 dagar, vilken tjänstgöring skall fullgöras antingen i följd eller och med en första och en andra tjänstgöring före utgången av andra året efter inskrivningsåret. Tjänstgöringen fullgöres i regel vid det truppslag, den värnpliktige tillhör.

Mönstring

Mönstring hålles varje år med de värnpliktiga. Den äger rum under tiden 15 - 31 oktober för värnpliktiga tillhörande klass B samt under tiden 1 - 31 november för övriga värnpliktiga. Mönstringsanmälan sker till det rullföringsområde, inom vilket den värnpliktiges kyrkobokföringsort vid tiden för anmälans ingivande är belägen. Kungörelse angående mönstring uppläses i kyrkorna och anslås offentligt inom varje kommun. Därjämte införes hänvisning till kungörelsen i en eller flera av ortens tidningar. De värnpliktiga var skyldig att när som helst kunna ur minnet uppge sitt inskrivningsnummer. Mer om inskrivningsnumren. Vid mönstringen erhöll den värnpliktige en personlig inskrivningsbok. Denna inskrivningsbok skulle den värnpliktige ta med sig då han inställde sig till tjänstgöring i fred eller krig.

Inskrivningsbok för hären 1940

Följande inskrivningsbok är från 1940 och tillhörde värnpliktige 155 43/1940, Gottfrid Sixten Konstantin Karlsson, född i Toresunds församling (D) 23/3 1920. Rullföringsområde 43 (Nyköpings rullföringsområde) ingick i Södermanlands inskrivningsområde. Sixten fullgjorde sin värnplikt vid Södermanlands regemente i Strängnäs som vid denna tid var ett infanteriregemente, I10. Inne i boken finns följande text om hur boken skall medtas och uppvisas vid militär tjänstgöring: "Denna bok skall medföras vid inställelse till tjänstgöring i fred och krig”; Bilden intill visar framsidan på Gottfrid Sixten Konstantin Karlssons inskrivningsbok, 155 43/1940.
Inskrivningsbok för 155 43/1940 G. S. K. Karlsson utfärdad av befälhavaren för Nyköpings rullföringsområde n:r 43.
Innehavarens till- och förnamn: Gottfrid Sixten Konstantin Karlsson Född den: 23/3 1920 församling: Toresunsds församling, Södermanlads län yrke eller sysselsättning: jordbruksarbetare inskriven den 19/2 1940

Källreferenser

1. Inskrivningsbok från 1940 för värnpliktig 155 43/1940, jordbruksarbetaren Sixten Karlsson, född i Toresunds församling (D) 23/3 1920.
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-08-27
 

Inledning

Den värnpliktslag som gällde vid denna tidpunkt (1940) var värnpliktslagen från den 30 juni 1936.

Inskrivningsböcker

Från 1885 fick varje beväring/värnpliktig en inskrivningsbok när de mönstrades. Inskrivningsböckerna var den värnpliktiges personliga egendom och skulle alltid tas med när han inställde sig för tjänstgöring. Då inskrivningsböckerna var den värnpliktiges egendom är de dåligt bevarade; de finns inte på arkiven. I de fall de finns kvar har de bevarats av den värnpliktiges barn och barnbarn etc.

Värnpliktsålder

Varje svensk man är värnpliktig från och med det kalenderår, under vilket han fyller 20 år, till och med det, under vilket han fyller 45 år. Värnplikten fullgöres i beväringen och i landstormen. Tjänstetiden i beväringen är i regel 15 år. Under den tid, den värnpliktige inte tillhör beväringen, tillhör han landstormen. Bilden till höger visar en soldat i uniform m/1939. Armémuseum. Foto Hans Högman 2003. När den allmänna värnplikten infördes år 1901 var värnpliktsåldern till en början samma som för beväringen, dvs från 21 till 40 år. I början kallades unga män till mönstring det år de fyllde 21 år men åldern har sedermera sänkts enligt nedan: Åren 1886 – 1914: 21 år Åren 1914 – 1950: 20 år Åren 1950 – 1954: 19 år Åren 1954 – 2010: 18 år Normalt mönstrades man samma år som man inträdde i värnpliktsåldern. Det var den församling man bodde i när man skulle mönstras som avgjorde vid vilket inskrivningsområde man skulle mönstras. Den ålder vid vilken man avregistrerades som värnpliktig har varierat enligt följande: Åren 1902 – 1914: 40 år  Åren 1914 – 1936: 42 år  Åren 1937 – 1942: 45 år  Från 1942: 47 år

Indelning i årsklasser (klasser)

De värnpliktiga indelas i klasserna A och B samt årsklasser. Klass A: Till klass A hänföres den, som varit fast anställd vid krigsmakten minst två år eller vid hären under kortare tid, därest han fullgjort rekrytutbildning och två repetitionsövningar. Klass B: Till klass B hänföras studenter och med dem jämlikt inskrivningsförordningen paragraf 2, likställda. Klass A och B indelas för tjänstgöring i årsgrupper. Till årsklasserna hänföras övriga värnpliktiga. Tabellen nedan visar tjänstetid i beväringen och landstormen:
Inskrivningsbok för 155 43/1940 G. S. K. Karlsson utfärdad av befälhavaren för Nyköpings rullföringsområde n:r 43.
Innehavarens till- och förnamn: Gottfrid Sixten Konstantin Karlsson Född den: 23/3 1920 församling: Toresunsds församling, Södermanlads län yrke eller sysselsättning: jordbruksarbetare inskriven den 19/2 1940
Sixten karlsson var tilldelad infanteriet, I10, Södermanlands regemente i Strängnäs. Bilder: Hans Högman, 2012. Kopiering från av denna sida Det är inte tillåtet att kopiera innehållet på denna sida för att publicera det på en annan Internet sida eller i övrigt publicera den i någon form av tryckt media. Däremot går det bra att länka till min sida.

Inskrivningsbok för värnpliktig i

hären, 1940

(1) Den som avlagt medicine kandidat-, tandläkar-, eller farmacie kandidatexamen eller avgångsexamen från högre teknisk läroanstalt, tillhör beväringen hela värnpliktstiden.

Rullföringsområde och inskrivningsnummer

Den värnpliktige tillhör det rullföringsområde, inom vilket hans kyrkobokföringsort är belägen. Den värnpliktige erhåller vid inskrivningen ett inskrivningsnummer. Inskrivningsnumret 26 11/1938  angiver, att den värnpliktige har nummer 26 bland dem, som 1938 inskrevs inom rullföringsområdet nr 11. Värnpliktig är skyldig att tjänstgöra vid det truppslag, som han tilldelats, ävensom, därest så påfordras, vid annat truppslag. Utbildningstidens längd för linjetjänst vid hären uttagna framgår av tabellen nedan:
(1) För utbildning av till läkare, tandläkare, veterinär eller apotekare mm uttagna, ordnas värnpliktstjänstgöringen med dels (2) Denna tjänstgöring fullgöres i regel i en första och en andra omgång under första och andra åren.

Landstormen

(3) Fullgöres före utgången av andra året efter inträdet i landstormen. Tjänstgöringstiden för ersättningsreserven eller till handräckningstjänst uttagna värnpliktiga är 180 dagar, vilken tjänstgöring skall fullgöras antingen i följd eller och med en första och en andra tjänstgöring före utgången av andra året efter inskrivningsåret. Tjänstgöringen fullgöres i regel vid det truppslag, den värnpliktige tillhör.

Mönstring

Mönstring hålles varje år med de värnpliktiga. Den äger rum under tiden 15 - 31 oktober för värnpliktiga tillhörande klass B samt under tiden 1 - 31 november för övriga värnpliktiga. Mönstringsanmälan sker till det rullföringsområde, inom vilket den värnpliktiges kyrkobokföringsort vid tiden för anmälans ingivande är belägen. Kungörelse angående mönstring uppläses i kyrkorna och anslås offentligt inom varje kommun. Därjämte införes hänvisning till kungörelsen i en eller flera av ortens tidningar. De värnpliktiga var skyldig att när som helst kunna ur minnet uppge sitt inskrivningsnummer. Mer om inskrivningsnumren. Vid mönstringen erhöll den värnpliktige en personlig inskrivningsbok. Denna inskrivningsbok skulle den värnpliktige ta med sig då han inställde sig till tjänstgöring i fred eller krig.

Inskrivningsbok för hären 1940

Följande inskrivningsbok är från 1940 och tillhörde värnpliktige 155 43/1940, Gottfrid Sixten Konstantin Karlsson, född i Toresunds församling (D) 23/3 1920. Rullföringsområde 43 (Nyköpings rullföringsområde) ingick i Södermanlands inskrivningsområde. Sixten fullgjorde sin värnplikt vid Södermanlands regemente i Strängnäs som vid denna tid var ett infanteriregemente, I10. Inne i boken finns följande text om hur boken skall medtas och uppvisas vid militär tjänstgöring: "Denna bok skall medföras vid inställelse till tjänstgöring i fred och krig”; Bilden intill visar framsidan på Gottfrid Sixten Konstantin Karlssons inskrivningsbok, 155 43/1940.

Källreferenser

1. Inskrivningsbok från 1940 för värnpliktig 155 43/1940, jordbruksarbetaren Sixten Karlsson, född i Toresunds församling (D) 23/3 1920.