Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-01-08

Inledning

Dessa sidor handlar om hur man tolkar de militära inskrivningsnumren (värnpliktsnumren) som man kanske hittat i husförhörslängderna eller församlingsböckerna, till exempel 117 112/96.

Identifiera årtalet:

Börja med att identifiera årtalet i inskrivningsnumret. Årtalet finns sist i numret, efter snedstrecket och anges oftast med enbart två siffror. Om vi tar ett inskrivningsnummer som 117 112/96 så är årtalet 96 som då är år 1896. Med året som utgångspunkt väljer du sen en av de länkar till tabellerna över inskrivningsnumren som finns längre ned på denna sida. Brytpunkt år 1902. 1. Är året i ditt inskrivningsnummer före 1902, dvs mellan 1886 och 1901 väljer du den första länken. Klicka på Inskrivningsområden/kompaniområden 1886 - 1901 2. Om året är 1902 eller yngre, dvs mellan 1902 och 1942, väljer du den andra länken. Klicka på Inskrivningsområden/rullföringsområden 1902 - 1942 3. Om året är efter 1901 och rullföringsområdesnumret (andra numret) är 200 eller högre väljer du den tredje länken.

Allmänt

År 1812 lades ett förslag i riksdagen om inrättandet av en allmän beväringsinrättning som en förstärkning av den indelta armén. Våren 1813 skedde den första mönstringen av beväringarna. Rullföring och redovisning skedde ursprungligen vid de stamkompanier inom vilkas område beväringskontingenterna var inskrivna. Längre fram inrättades även särskilda beväringsbataljoner. Mellan 1812 och 1886 skedde inskrivning av dessa beväringar via sk. beväringsmönstringar och de rullfördes i sk. beväringsmönsterrullor.

Inskrivningsnummer / inskrivningsområden 1886 - 1901

I 1885-års värnpliktslag indelades Sverige i 31 inskrivningsområden. Dessa inskrivningsområden var under perioden 1886 - 1901 knutna till infanteriregementena och bar samma namn som regementena, ex: Hälsinge regementes inskrivningsområde. Inskrivningsområden delades i sin tur in i bataljonsområden (51 st) som i sin tur delades in i kompaniområden (188 st). Kompaniområdena indelades i sin tur i i två avdelningsområden. Själva inskrivningen gjorde per kompaniområde vilket innebär att rullorna upprättades per kompaniområde. Detta skedde årligen vid varje inmönstringstillfälle. De som mönstrades rullfördes i de sk. inskrivningslängderna där varje individ identifieras med ett inskrivningsnummer. Inskrivningsnumren skrevs på formen LLL KKK/ÅÅ där LLL är individens löpnummer i rullan. Själva rullan identifieras av kompaniområdet (KKK) och det år då inskrivningen av individen skedde (ÅÅ). Till höger visas ett utdrag ur en husförhörslängd med inskrivningsnummer 2 115/95 i kolumnen "Värnpligt". Mer om inskrivningsnumren. Se även Bildandet av nya inskrivningsområden 1902

Inskrivningsnummer / inskrivningsområden 1902 - 1969

I 1901 års härordning avskaffades indelningsverket och ersattes med allmän värnplikt och en värnpliktsarmé. Inskrivningssystemet ändras något i och med den allmän värnplikten. Inskrivningsområdena behölls men minskas till 26 st och motsvarade som tidigare ett infanteriregementes upptagningsområde men de fick nya namn. De nya namnen på inskrivningsområden följer nu länsnamnen, exempelvis Gävleborgs inskrivningsområde. År 1926 minskas inskrivningsområden till 21. Varje inskrivningsområde delades vanligen in i tre rullföringsområden. Flottans inskrivningar skedde i 5 sjörullföringsområden. Inskrivningsnumren ändras därför efter 1901 skrevs nu på formen LLL RR/ÅÅ där LLL är individens löpnummer i rullan. Själva rullan identifieras av rullföringsområdet (RR) och det år då inskrivningen av individen skedde (ÅÅ). Till höger visas ett utdrag ur en församlingsbok med inskrivningsnummer 318 60/02 i kolumnen "Värnpliktsförhållanden". Från år 1905 delas även landet in i landstormsområden som ingick i inskrivningsområdena. Varje rullföringsområde omfattade normalt 2 st landsstormsområden. År 1942 avskaffas rullföringsområdena och inskrivningarna sköts nu direkt av de 21 inskrivningsområdena. År 1953 ersattes inskrivningsnumret med folkbokföringsnummer. År 1969 upphör landets indelning i inskrivningsområden och Sverige delas istället in i tre regionala värnpliktskontor.

Kopiering av dessa sidor

Det är inte tillåtet att kopiera innehållet på dessa sidor för att publicera det på en annan Internet sida eller i övrigt publicera den i någon form av tryckt media. Däremot går det bra att länka till sidorna.

Att söka information om en värnpliktigs inskrivningsnummer

Den första kontakten med de militära inskrivningsnumren som användes för beväringar/värnpliktiga får man vanligen från husförhörslängderna. Eftersom systemet med inskrivningsnummer har ändrats måste man titta på årtalet i numret. De sista siffrorna efter snedstrecket är årtalet (LLL KKK/ÅÅ). 1. Om årtalet ligger mellan 86 och 01, dvs mellan åren 1886 och 1901 skall du gå till sidan över inskrivningsområden 1886 - 1901. 2. Om årtalet däremot ligger mellan 02 och 42 (1902 - 1942) skall du gå till sidan över inskrivningsområden 1902 - 1942. 3. Om årtalet ligger mellan 02 och 41 (1902 - 1941) och har ett rullföringsområdesnummer i 200-serien skall du gå till sidan över sjörullföringsområden. 4. Om inskrivningsnumret är på formen LLLL-IO-ÅÅ (Ex: 1624-8-43) är det ett inskrivningsnummer som användes mellan 1942 och 1969. Gå till sidan över inskrivningsområden 1942 - 1969. Klicka på ett av följande inskrivningsområden:

Värnpliktiga inskrivningsnummer - inskrivningsområden

IO = Inskrivningsområden.

Relaterade länkar

Inskrivningsområden 1942 - 1969 Svenska regementen Truppslagstecken Förbandstecken Svenska Arméns uniformer 1885-års värnpliktslag Om inskrivningsnumren Bildandet av nya inskrivningsområden 1902 Handledning: Hur man söker beväringar i de militära rullorna (1800-tal) Handledning: Hur man söker värnpliktiga i de militära rullorna (1900-tal)

Källor

Beståndsöversikt, Krigsarkivet, del 3. Meddelanden från Krigsarkivet XV:1, 1994 Tabell utvisande sjörullföringsområdena och till dem hörande sjömanshus Överst på sidan
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
xxxx inskr. nr. xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-01-08

Inledning

Dessa sidor handlar om hur man tolkar de militära inskrivningsnumren (värnpliktsnumren) som man kanske hittat i husförhörslängderna eller församlingsböckerna, till exempel 117 112/96.

Identifiera årtalet:

Börja med att identifiera årtalet i inskrivningsnumret. Årtalet finns sist i numret, efter snedstrecket och anges oftast med enbart två siffror. Om vi tar ett inskrivningsnummer som 117 112/96 så är årtalet 96 som då är år 1896. Med året som utgångspunkt väljer du sen en av de länkar till tabellerna över inskrivningsnumren som finns längre ned på denna sida. Brytpunkt år 1902. 1. Är året i ditt inskrivningsnummer före 1902, dvs mellan 1886 och 1901 väljer du den första länken. Klicka på Inskrivningsområden/kompaniområden 1886 - 1901 2. Om året är 1902 eller yngre, dvs mellan 1902 och 1942, väljer du den andra länken. Klicka på Inskrivningsområden/rullföringsområden 1902 - 1942 3. Om året är efter 1901 och rullföringsområdesnumret (andra numret) är 200 eller högre väljer du den tredje länken.

Allmänt

År 1812 lades ett förslag i riksdagen om inrättandet av en allmän beväringsinrättning som en förstärkning av den indelta armén. Våren 1813 skedde den första mönstringen av beväringarna. Rullföring och redovisning skedde ursprungligen vid de stamkompanier inom vilkas område beväringskontingenterna var inskrivna. Längre fram inrättades även särskilda beväringsbataljoner. Mellan 1812 och 1886 skedde inskrivning av dessa beväringar via sk. beväringsmönstringar och de rullfördes i sk. beväringsmönsterrullor.

Inskrivningsnummer /

inskrivningsområden 1886 - 1901

I 1885-års värnpliktslag indelades Sverige i 31 inskrivningsområden. Dessa inskrivningsområden var under perioden 1886 - 1901 knutna till infanteriregementena och bar samma namn som regementena, ex: Hälsinge regementes inskrivningsområde. Inskrivningsområden delades i sin tur in i bataljonsområden (51 st) som i sin tur delades in i kompaniområden (188 st). Kompaniområdena indelades i sin tur i i två avdelningsområden. Själva inskrivningen gjorde per kompaniområde vilket innebär att rullorna upprättades per kompaniområde. Detta skedde årligen vid varje inmönstringstillfälle. De som mönstrades rullfördes i de sk. inskrivningslängderna där varje individ identifieras med ett inskrivningsnummer. Inskrivningsnumren skrevs på formen LLL KKK/ÅÅ där LLL är individens löpnummer i rullan. Själva rullan identifieras av kompaniområdet (KKK) och det år då inskrivningen av individen skedde (ÅÅ). Till höger visas ett utdrag ur en husförhörslängd med inskrivningsnummer 2 115/95 i kolumnen "Värnpligt". Mer om inskrivningsnumren. Se även Bildandet av nya inskrivningsområden 1902

Inskrivningsnummer /

inskrivningsområden 1902 - 1969

I 1901 års härordning avskaffades indelningsverket och ersattes med allmän värnplikt och en värnpliktsarmé. Inskrivningssystemet ändras något i och med den allmän värnplikten. Inskrivningsområdena behölls men minskas till 26 st och motsvarade som tidigare ett infanteriregementes upptagningsområde men de fick nya namn. De nya namnen på inskrivningsområden följer nu länsnamnen, exempelvis Gävleborgs inskrivningsområde. År 1926 minskas inskrivningsområden till 21. Varje inskrivningsområde delades vanligen in i tre rullföringsområden. Flottans inskrivningar skedde i 5 sjörullföringsområden. Inskrivningsnumren ändras därför efter 1901 skrevs nu på formen LLL RR/ÅÅ där LLL är individens löpnummer i rullan. Själva rullan identifieras av rullföringsområdet (RR) och det år då inskrivningen av individen skedde (ÅÅ). Till höger visas ett utdrag ur en församlingsbok med inskrivningsnummer 318 60/02 i kolumnen "Värnpliktsförhållanden". Från år 1905 delas även landet in i landstormsområden som ingick i inskrivningsområdena. Varje rullföringsområde omfattade normalt 2 st landsstormsområden. År 1942 avskaffas rullföringsområdena och inskrivningarna sköts nu direkt av de 21 inskrivningsområdena. År 1953 ersattes inskrivningsnumret med folkbokföringsnummer. År 1969 upphör landets indelning i inskrivningsområden och Sverige delas istället in i tre regionala värnpliktskontor.

Kopiering av dessa sidor

Det är inte tillåtet att kopiera innehållet på dessa sidor för att publicera det på en annan Internet sida eller i övrigt publicera den i någon form av tryckt media. Däremot går det bra att länka till sidorna.

Att söka information om en

värnpliktigs inskrivningsnummer

Den första kontakten med de militära inskrivningsnumren som användes för beväringar/värnpliktiga får man vanligen från husförhörslängderna. Eftersom systemet med inskrivningsnummer har ändrats måste man titta på årtalet i numret. De sista siffrorna efter snedstrecket är årtalet (LLL KKK/ÅÅ). 1. Om årtalet ligger mellan 86 och 01, dvs mellan åren 1886 och 1901 skall du gå till sidan över inskrivningsområden 1886 - 1901. 2. Om årtalet däremot ligger mellan 02 och 42 (1902 - 1942) skall du gå till sidan över inskrivningsområden 1902 - 1942. 3. Om årtalet ligger mellan 02 och 41 (1902 - 1941) och har ett rullföringsområdesnummer i 200- serien skall du gå till sidan över sjörullföringsområden. 4. Om inskrivningsnumret är på formen LLLL-IO-ÅÅ (Ex: 1624-8-43) är det ett inskrivningsnummer som användes mellan 1942 och 1969. Gå till sidan över inskrivningsområden 1942 - 1969. Klicka på ett av följande inskrivningsområden:

Värnpliktiga

inskrivningsnummer -

inskrivningsområden

IO = Inskrivningsområden.

Relaterade länkar

Inskrivningsområden 1942 - 1969 Svenska regementen Truppslagstecken Förbandstecken Svenska Arméns uniformer 1885-års värnpliktslag Om inskrivningsnumren Bildandet av nya inskrivningsområden 1902 Handledning: Hur man söker beväringar i de militära rullorna (1800-tal) Handledning: Hur man söker värnpliktiga i de militära rullorna (1900-tal)

Källor

Beståndsöversikt, Krigsarkivet, del 3. Meddelanden från Krigsarkivet XV:1, 1994 Tabell utvisande sjörullföringsområdena och till dem hörande sjömanshus Överst på sidan