Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-10-26

De många svenska krigen - 1500-tal

Svenska krig - 1500-tal

1521-1523, Krig med Danmark , "Gustav Vasas befrielsekrig"

Christian II avsätts från Sveriges tron och danskarna drivs ut ur Sverige. Allierad med Sverige: från 1522 Lübeck . Gustav Vasa väljs till Sveriges kung den 6 juni 1523 i Strängnäs. Några drabbningar: Slaget om Västerås 29/4 1521 Kalmars erövring den 27/5 1523 Stockholms erövring 16 -  17 juni 1523 Det egentliga Sverige blev fritt i och med Stockholms erövring. I september blev även Finland fritt. Fred i Malmö den 1 september 1524 (Recessen i Malmö). Landvinningar: Sverige fritt från danskarna

1534-1536, Krig med Lübeck, "Grevefejden"

Allierad med Sverige: Danmark, Preussen. När Frederik I av Danmark avlider 1533 uppstår en tvist angående vem som skall bli ny kung. Den främste kandidaten var den äldste sonen hertig Christian. En annan kandidat var den yngre brodern Hans. En tredje kandidat var fd. kungen Christian II (Christian Tyrann) som avsattes 1523. Greve Christopher av Oldenburg (som gav upphov till namnet på konflikten) avsåg att med våld återinsätta Christian II som kung av Danmark. Efter det svenska frihetskriget 1523 fick Lübeck monopol på Sveriges import och export i utbyte mot de krediter Sverige erhöll under detta krig. Detta var en nagel i ögat på Gustav Vasa och relationerna var ansträngda. År 1533/34 uppstår en konflikt mellan Sverige och Lübeck. Lübeck vill stänga ute holländarna från Östersjöhandeln, vilket Gustav Vasa vägrar gå med på. Även Danmark vägrar ställa sig på Lübecks sida mot holländarna. Lübeck väljer nu att stödja Greven av Oldenburg i försöken att återinsätta Christian II. Gustav Vasa, som inte vill ha tillbaka Christian II på den danska tronen, väljer nu att militärt stödja regeringssidan i Danmark. Försöket att återinsätta Christian II slås tillbaka och hertig Christian blir ny kung av Danmark som Christian III. Danmark sluter en separatfred med Lübeck i februari år 1536, något som förargar Gustav Vasa. Sverige ingår tillslut i ett stillestånd med Lübeck den 25 november 1636. År 1537 återupptas förhandlingarna med Lübeck och ett föredrag ingås i Köpenhamn den 29 augusti 1537. Ingen formell fred sluts. Skulden till Lübeck anses nu reglerad och Lübecks handelsmonopol i Sverige upphör. Landvinningar: +- noll

1554-1557, Krig med Ryssland, "Stora ryska kriget"

Relationen mellan Sverige och Ryssland var vid denna tidpunkt mycket spänd och hade varit så under flera hundra år. Under Gustav Vasa fortsätter den svenska expansionen österut. Gränskonflikterna längs svensk-ryska gränsen övergår i ett krig i början av 1555. Sverige får ses som en angripare i kriget. Fred i Novgorod den 2 april 1557. Villkoren var ett stillestånd på 40 år samt en gränsreglering baserad på Nöteborgsfreden. Denna gränsreglering kom dock aldrig till stånd. Landvinningar: +- noll

1561

Efter en kraftmätning mellan Ryssland, Danmark, Sverige och Polen-Liauen ger sig Estlands ridderskap jämte staden Reval till Sverige. Västra Estland, dvs landskapet Wiek, blir svenskt år 1581. Karta, Sverige 1561 Landvinningar: +Större delen av Estland (landskapen Harrien, Wierland och Jerven) inklusive staden Reval (nuv. Tallinn)

1563-1570, Krig med Danmark och Lübeck, "Det Nordiska sju-årskriget"

Allt sedan det svenska befrielsekriget, då Gustav Vasa satte stopp för Danmarks regenter i Sverige, har Danmark försökt att återfå den svenska tronen. Detta krig var ett nytt försök och kom att handla om herraväldet i Norden. Danmark lyckades inta Älvsborgs fästning under början av kriget. Ett försök att få fred görs i Roskilde i november år 1568. Fred sluts den 13 december 1570 i Stettin. Älvsborg löstes tillbaka för 150.000 riksdaler i "Älvsborgs lösen". I och med freden blev även Kalmar unionen formellt upplöst och den danske kungen avsäger sig alla anspråk på den svenska tronen. Sverige erkänner för första gången att de sk. Skånelandskapen (Skåne, Bleking och Halland) tillhör Danmark. Ett fredsavtal sluts även med Lübeck. Landvinningar: -Sverige tvingas att lösa tillbaka Älvsborg Se mer detaljerad karta.

1563-1568, Krig med Polen och livländsk adel, "Första polska kriget"

Under det Nordiska sjuårskriget går Polen in på dansk sida. Polens deltagande upphör när den mer polskvänlige Johan III övertar kronan från Erik XIV år 1568. Detta krig fördes främst i Livland. Ingen formell fred sluts. Landvinningar: +- noll

1570-1595, Krig med Ryssland, "25-årskriget med Ryssland"

År 1561 inleder Sverige en kraftig expansion i Estland. Denna expansion leder till en konflikt med Ryssland. Målet för ryssarna i detta krig var att erövra den svenska besittningarna i Estland. Kriget inleds 1570 då Ryssland fick ett stillestånd med Polen. År 1581 faller Narva samt den intilliggande staden Ivangorod i svenska händer. Allierad med Sverige: Polen mellan 1578 och 1582. Stillestånd i Pliusa 10 augusti 1583 (Sverige besitter Estland, Kexholms län och stor del av Ingermanland (Ivangorod, Jama och Kopore)) Stillestånd i Pliusa 19 december 1585 Stillestånd i Narva 23 februari 1590 (Sverige avträder Ivangorod, Jama och Kopore men behåller Narva och den del av Estland som finns väster om Veilikafloden) Fred i Teusina den 18 maj 1595. Sverige behåller Narva och hela Estland inklusive Reval. Ryssland erhåller större delen av Ingermanland och Kexholms län. Landvinningar: + Del av Ingermanland, + Narva, + Östra Estland (hela Estland är nu svenskt), - Kexholms län Karta, Sverige 1595 Gränsen mellan Sverige och Ryssland fastställs: Från Systerbäckens utlopp i Finska viken, över sjöarna Saimen och Enare träsk, över orten Neugdona på Kolahalvön och upp till Norra Ishavet. Se mer detaljerad karta.

1598-1599, Krig med Polen, "Kriget mot Sigismund" (inbördeskrig)

Sigismund tvingas hålla sig borta från den svenska tronen. Kända är de båda slagen vid Stegeborg den 8 september respektive vid Stångebro den 25 september 1598 mellan Sigismunds och hertig Karls (senare Karl IX) trupper. Sigismund var son till Johan III i hans äktenskap med polskan prinsessan Katarina Jagellonica. När Johan III dog 1592 blev Sigismund kung av Sverige. Problemet var att han var katolik och sen 1587 kung av Polen. Hertig Karl var Sigismunds farbror. Sverige var sen Gustav Vasas tid en protestantisk nation Vidare fanns det en konflikt mellan Polen och Sverige avseende Estland. Med dessa konflikter i botten uppstår ett krig mellan hertig Karl och Sigismund, ett krig som hertig Karl vinner och blir därmed år 1599 ny kung i Sverige, Karl IX. Landvinningar: +- noll  
· · ·
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-10-26

De många svenska

krigen - 1500-tal

Svenska krig - 1500-tal

1521-1523, Krig med Danmark , "Gustav

Vasas befrielsekrig"

Christian II avsätts från Sveriges tron och danskarna drivs ut ur Sverige. Allierad med Sverige: från 1522 Lübeck . Gustav Vasa väljs till Sveriges kung den 6 juni 1523 i Strängnäs. Några drabbningar: Slaget om Västerås 29/4 1521 Kalmars erövring den 27/5 1523 Stockholms erövring 16 -  17 juni 1523 Det egentliga Sverige blev fritt i och med Stockholms erövring. I september blev även Finland fritt. Fred i Malmö den 1 september 1524 (Recessen i Malmö). Landvinningar: Sverige fritt från danskarna

1534-1536, Krig med Lübeck, "Grevefejden"

Allierad med Sverige: Danmark, Preussen. När Frederik I av Danmark avlider 1533 uppstår en tvist angående vem som skall bli ny kung. Den främste kandidaten var den äldste sonen hertig Christian. En annan kandidat var den yngre brodern Hans. En tredje kandidat var fd. kungen Christian II (Christian Tyrann) som avsattes 1523. Greve Christopher av Oldenburg (som gav upphov till namnet på konflikten) avsåg att med våld återinsätta Christian II som kung av Danmark. Efter det svenska frihetskriget 1523 fick Lübeck monopol på Sveriges import och export i utbyte mot de krediter Sverige erhöll under detta krig. Detta var en nagel i ögat på Gustav Vasa och relationerna var ansträngda. År 1533/34 uppstår en konflikt mellan Sverige och Lübeck. Lübeck vill stänga ute holländarna från Östersjöhandeln, vilket Gustav Vasa vägrar gå med på. Även Danmark vägrar ställa sig på Lübecks sida mot holländarna. Lübeck väljer nu att stödja Greven av Oldenburg i försöken att återinsätta Christian II. Gustav Vasa, som inte vill ha tillbaka Christian II på den danska tronen, väljer nu att militärt stödja regeringssidan i Danmark. Försöket att återinsätta Christian II slås tillbaka och hertig Christian blir ny kung av Danmark som Christian III. Danmark sluter en separatfred med Lübeck i februari år 1536, något som förargar Gustav Vasa. Sverige ingår tillslut i ett stillestånd med Lübeck den 25 november 1636. År 1537 återupptas förhandlingarna med Lübeck och ett föredrag ingås i Köpenhamn den 29 augusti 1537. Ingen formell fred sluts. Skulden till Lübeck anses nu reglerad och Lübecks handelsmonopol i Sverige upphör. Landvinningar: +- noll

1554-1557, Krig med Ryssland, "Stora ryska

kriget"

Relationen mellan Sverige och Ryssland var vid denna tidpunkt mycket spänd och hade varit så under flera hundra år. Under Gustav Vasa fortsätter den svenska expansionen österut. Gränskonflikterna längs svensk-ryska gränsen övergår i ett krig i början av 1555. Sverige får ses som en angripare i kriget. Fred i Novgorod den 2 april 1557. Villkoren var ett stillestånd på 40 år samt en gränsreglering baserad på Nöteborgsfreden. Denna gränsreglering kom dock aldrig till stånd. Landvinningar: +- noll

1561

Efter en kraftmätning mellan Ryssland, Danmark, Sverige och Polen-Liauen ger sig Estlands ridderskap jämte staden Reval till Sverige. Västra Estland, dvs landskapet Wiek, blir svenskt år 1581. Karta, Sverige 1561 Landvinningar: +Större delen av Estland (landskapen Harrien, Wierland och Jerven) inklusive staden Reval (nuv. Tallinn)

1563-1570, Krig med Danmark och Lübeck,

"Det Nordiska sju-årskriget"

Allt sedan det svenska befrielsekriget, då Gustav Vasa satte stopp för Danmarks regenter i Sverige, har Danmark försökt att återfå den svenska tronen. Detta krig var ett nytt försök och kom att handla om herraväldet i Norden. Danmark lyckades inta Älvsborgs fästning under början av kriget. Ett försök att få fred görs i Roskilde i november år 1568. Fred sluts den 13 december 1570 i Stettin. Älvsborg löstes tillbaka för 150.000 riksdaler i "Älvsborgs lösen". I och med freden blev även Kalmar unionen formellt upplöst och den danske kungen avsäger sig alla anspråk på den svenska tronen. Sverige erkänner för första gången att de sk. Skånelandskapen (Skåne, Bleking och Halland) tillhör Danmark. Ett fredsavtal sluts även med Lübeck. Landvinningar: -Sverige tvingas att lösa tillbaka Älvsborg Se mer detaljerad karta.

1563-1568, Krig med Polen och livländsk

adel, "Första polska kriget"

Under det Nordiska sjuårskriget går Polen in på dansk sida. Polens deltagande upphör när den mer polskvänlige Johan III övertar kronan från Erik XIV år 1568. Detta krig fördes främst i Livland. Ingen formell fred sluts. Landvinningar: +- noll

1570-1595, Krig med Ryssland, "25-årskriget

med Ryssland"

År 1561 inleder Sverige en kraftig expansion i Estland. Denna expansion leder till en konflikt med Ryssland. Målet för ryssarna i detta krig var att erövra den svenska besittningarna i Estland. Kriget inleds 1570 då Ryssland fick ett stillestånd med Polen. År 1581 faller Narva samt den intilliggande staden Ivangorod i svenska händer. Allierad med Sverige: Polen mellan 1578 och 1582. Stillestånd i Pliusa 10 augusti 1583 (Sverige besitter Estland, Kexholms län och stor del av Ingermanland (Ivangorod, Jama och Kopore)) Stillestånd i Pliusa 19 december 1585 Stillestånd i Narva 23 februari 1590 (Sverige avträder Ivangorod, Jama och Kopore men behåller Narva och den del av Estland som finns väster om Veilikafloden) Fred i Teusina den 18 maj 1595. Sverige behåller Narva och hela Estland inklusive Reval. Ryssland erhåller större delen av Ingermanland och Kexholms län. Landvinningar: + Del av Ingermanland, + Narva, + Östra Estland (hela Estland är nu svenskt), - Kexholms län Karta, Sverige 1595 Gränsen mellan Sverige och Ryssland fastställs: Från Systerbäckens utlopp i Finska viken, över sjöarna Saimen och Enare träsk, över orten Neugdona på Kolahalvön och upp till Norra Ishavet. Se mer detaljerad karta.

1598-1599, Krig med Polen, "Kriget mot

Sigismund" (inbördeskrig)

Sigismund tvingas hålla sig borta från den svenska tronen. Kända är de båda slagen vid Stegeborg den 8 september respektive vid Stångebro den 25 september 1598 mellan Sigismunds och hertig Karls (senare Karl IX) trupper. Sigismund var son till Johan III i hans äktenskap med polskan prinsessan Katarina Jagellonica. När Johan III dog 1592 blev Sigismund kung av Sverige. Problemet var att han var katolik och sen 1587 kung av Polen. Hertig Karl var Sigismunds farbror. Sverige var sen Gustav Vasas tid en protestantisk nation Vidare fanns det en konflikt mellan Polen och Sverige avseende Estland. Med dessa konflikter i botten uppstår ett krig mellan hertig Karl och Sigismund, ett krig som hertig Karl vinner och blir därmed år 1599 ny kung i Sverige, Karl IX. Landvinningar: +- noll  
· · ·