Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-10-26

De många svenska krigen - 1700-tal

Svenska krig - 1700-tal

1700-1721, Krig med Ryssland, Danmark och Polen/Sachsen m.fl. "Det stora nordiska kriget"

Strax före krigsutbrottet ingår Ryssland, Polen och Danmark i ett anfallsförbund mot Sverige. De vill alla åt svenska landområden, Ryssland vill åt Östersjökusten, Polen vill åt Livland och Danmark vill ta tillbaka Skånelandskapen. De var övertygade om att Sverige skulle vara svagt efter Karl XI död 1697, framför allt med en ung oerfaren regent, Karl XII. De skulle dock få möta en av Europas bästa armé vid denna tidpunkt, den karolinska armén. Läs mer om  Det stora nordiska kriget Allierad med Sverige: Mazepa och hans kosacker. Några av slagen i kriget.  Karl XII tar förts itu med Danmark som besegras, fred i Traventhal den 8 augusti 1700. Efter att Danmanrk besegrats vänder sig Karl XII mot öster befriar den svenska fästningen i Narva som belägrats av ryssarna. Stor svensk seger i Narva den 20 november 1700. Därefter är det Polen och Augusts tur: Övergången av Düna 9 juli 1701 då sachsarna besegras. 1702-1704 fälttåg i Polen. Fred i Warszawa den 18 november 1705 med Polen. 1706 Slaget vid Freustadt August ger upp, fred i Altranstädt den 14 september 1706 med Sachsen. Hösten 1707 vänder sig nu Karl XII åter mot Ryssland och den långa marschen österut mot Moskva påbörjas. Svensk seger över ryssarna vid Holowczyn den 30 juni 1708. Stort svenskt nederlag den 28/6 1709 i Poltava. Armén kapitulerar i Perovolotjno den 1/7. Nederlaget i Poltava får vittgående konsekvenser för Sverige. Danmark och August/Polen förklarar nu åter krig med Sverige. 1709-1720 krig med Danmark. Slaget i Helsingborg den 28/2 1710 då danskarna besegras. Danskarna lämnar Skåne och koncentrerar sig istället på de svenska besittningarna i Nordtyskland. I Baltikum faller de sista fästena Riga, Reval och Pernau i ryssarnas händer 1710. 1712-1713 krig med Sachsen. Stenbock landstiger i Nordtyskland 1712 och besegrar en kombinerad armé av danskar och sachsare i Gadebush den 9 december 1712. Svensk kapitulation i Tönningen den 6/5 1713 efter total brist på förnödenheter.. Ryssarna går in i Finland 1713 och hela Finland faller i Rysslands händer 1714. Under 1715 förklara både Preussen och Hannover Sverige krig. 1716 Första fälttåget i Norge 1718 Det andra norska fälttåget. Karl XII stupar den 30 november 1718 vid Fredrikshald. 1718 Armfeldts fälttåg i Trondheim  Den 28 oktober 1719 ingår Sverige ett stillestånd med Danmark på 6 månader. 1719-1721 Ryska skärgårdsflottan härjar längs svenska kusten. Slaget vid Södra Stäket den 13/8 1719 Under 1720 ställer England sin flotta till Sveriges förfogande. Denna förstärkning av den svenska flottan fortsätter fram till freden 1721. Fred den 9 november 1719 i Stockholm med England/Hannover. Sverige avstår både Bremen och Verden. Fred den 21 januari 1720 i Stockholm med Preussen. Sverige avträder landområden i Pommern, områdena söder om floden Peene och öster om Oder samt öarna Usedom och Wollin. Fred  den 3 juni 1720 i Stockholm med Danmark. Inga landavträdelser. Fred den 30 augusti 1721 i Nystad med Ryssland. Sverige får avträda södra delarna av Kexholms län, Viborgs län, Ingermanland, Estland med Ösel och Dagö samt Livland. Ryssland får utrymma Finland. Någon formell fred sluts aldrig mellan Sverige och Polen och Sachsen. Däremot, den 28 april 1729 avslutar Sverige kriget med Sachsen genom att de båda länderna skriver på en deklaration om vänskap. En liknande deklaration undertecknas med Polen den 26 september 1732. Detaljerad beskrivning av fredsavtalen. Gränser år 1700 Landvinningar: - Bremen, Verden - Vorpommerns södra del - Ingermanland - Del av Kexholms och Viborgs län - Livland, Estland Karta, Sverige 1719-1721 Se mer detaljerad karta.

1741-1742, Krig med Ryssland, "Hattarnas ryska krig"

Efter det stora nordiska kriget förlorade Sverige inte bara många de utländska provinserna utan även en del av sydöstra Finland. Under 1730-talet växer tankar sig allt starkare på att återta de förlorade områdena, främst områdena i sydöstra Finland. I Sverige finns vid denna tidpunkt två dominerande politiska grupperingar, hattpartiet och mösspartiet. Hattarna var för krig och när de får makten börjar förberedelserna. Redan 1739 överförs trupper över till Finland. I Ryssland pågår en tronföljdkris och hattarna tänker nu utnyttja denna situation. Man räknar även på hjälp från Turkiet, Danmark, Polen och Preussen. Genom att stödja tsar Peter I:s dotter Elisabeth i kampen om den ryska tronen, skulle Sverige kunna återfå omfattande landområden. Någon bekräftelse på detta får man dock inte. I Sverige stärks krigshetsen mot Ryssland, då det diplomatiska sändebudet major Malcolm Sinclair mördas av rysk militär i Schlesien. Trots varningar om dålig militär beredskap förklarar Sverige  krig mot Ryssland den 28 juli 1741. Sverige kom dock att stå utan allierade i kriget förutom att Frankrike bistår Sverige med subsidier, dvs. finansiellt stöd. När kriget bryter ut uppgår de svenska styrkorna i Finland till cirka 18.000 man. En svensk framgång är beroende av ett snabbt agerande. Sammandragningen av de svenska trupperna går dock långsamt och armén är dåligt utrustad. Ryssarna är medveten av de svenska planerna och samlar en armé vid Viborg för att möta det svenska anfallet. Innan svenskarna hinner gå till anfall går, den 22 augusti, den ryska styrkan in i Finland med 10,500 man. Ryssarna går mot Villmanstrand. Svenskarna som endast har drygt 3.000 man i området väljer att gruppera på ett öppet fält söder om Villmanstrand för att möta ryssarna, istället för att retirera och vänta på den svenska huvudstyrkans ankomst. Man hade även kunnat försvara sig från fästningen i Villmanstrand men befälhavaren Wrangel valde av någon anledning att möta ryssanna på fältet. Den 23 augusti 1741 anfaller ryssarna den numerärt underlägsna svenska styrkan vid Villmanstrand. Anfallet slutar med en rysk seger. Efter slaget drar sig ryssarna tillbaka till Viborg. I november 1741 gör svenskarna ett anfall in på ryskt område men då man får nyheten att prinsessan Elisabeth gjort en statskupp och befälhavaren Lewenhaupt gör nu halt. Den 6 december 1741 ingår Sverige och Ryssland i en vapenvila. Den 25 februari 1742 avbryter ryssarna vapenvilan. En stor rysk styrka på cirka 26.000 man samlas i Viborg och i juni tågar man in i Finland. Svenska fältarmén i Finland räknade vid denna tidpunkt endast 12,000 man. En försvarsställning förbereddes vid Mendolaxpasset, två mil sydost om Fredrikshamn. Styrkan vid passet retirerade dock när ryssarna anlände. Svenska armén fortsätter att retirera undan den ryska framryckningen. I augusti har svenskarna retirerat till Helsingfors. Den svenska officerskåren står nu på gränsen till myteri mot sina odugliga chefer. Den 24 augusti 1742 tvingas svenska armén till kapitulation. Armén kan dock återvända till Sverige. Under vintern förbereds ett återtagande av Finland. Den 15 mars 1743 återtas Åland. I april tvingas ryssarna i norra Finland att retirera. Den svenska galärflottan anfaller den ryska galärflottan vid Korpo ström den 20 maj 1743. Slaget slutar med rysk seger. Den 4 juni möts den svenska och den ryska örlogsflottan vid Hangö udd men ryssarna drar sig tillbaka utan strid. De högsta befälhavarna i Finland, generalerna Charles Emil Lewenhaupt och Henrik Magnus von Buddenbrock ställs till svars för sina misslyckanden under kriget och döms till att ”mista liv, ära och gods” och de avrättas under sommaren 1743. Den 7 augusti 1743 sluts ett fredsavtal mellan Sverige och Ryssland i Åbo. En förutsättning från ryssarnas sida var att Adolf Fredrik av Holstein skulle utses till ny tronarvinge vid Fredrik I:s död. Kronprins Frederik av Danmark var en populär kandidat i Sverige till att efterträda den barnlöse Fredrik I av Sverige. Ryssarna fruktade dock en svensk-dansk allians och krävde därför i fredsförhandlingarna att Sverige skulle välja Adolf Fredrik av Holstein till ny kung efter Fredrik I. Ryssarna var beredda på att återlämna större delen av Finland om Sverige gick med på Rysslands val av svenskt tronarvinge. Sverige accepterar villkoren och behöver enbart avträda Kymmenegårds län fram till den västligaste grenen av Kymmene älv samt Nyslott med angränsande område av Savolax öster om sjön Saimen. Landvinningar: - Del av sydöstra Finland, främst stora delar av Kymmenegårds län Karta, Sverige 1743 Se mer detaljerad karta.  
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx

1757-1762, Krig med Preussen, "Pommerska kriget"

Allierad med Sverige: Frankrike, Ryssland, Österrike, Sachsen och Spanien. På kontinenten så pågick vid denna tid det Europeiska sju-årskriget. Bakgrunden till detta krig var den Preussiska erövringen av Schlesien från Österrike år 1741. Detta ledde till ett förbund mellan Österrike, Sachsen, Frankrike och Ryssland riktat mot Preussen. Preussen som var allierad med England/Hannover avvaktar inte alliansens angrepp utan anfaller år 1756 Sachsen. Hannover var mellan åren 1714-1837 i personalunion med England. Alliansen mot Preussen gör nu stora ansträngningar för att även få med Sverige i kriget mot Preussen. Sverige väljer att gå med i kriget och Sveriges deltagande i kriget brukar kallas det Pommerska kriget. Efter freden i S:t Germain 1679 och freden i Stockholm 1720 under det stora nordiska kriget förlorade Sverige delar av Vorpommern till Preussen. Detta var områden som Sverige nu hoppades kunna återta. Både Frankrike och Österrike garanterade detta i utbyte mot ett svenskt deltagande. Vidare lovade de subsidier till Sverige. Hattpartiet som har makten i Sverige antar anbudet. Underhållet av armén var vid denna tidpunkt mycket illa skött och armén var egentligen inte redo att gå ut i krig. Den 13 september 1757 rycker svenska trupper från Pommern in på Preussiskt område. Någon krigsförklaring gavs aldrig. Motståndet var svagt och i slutet av månaden är öarna Usedom och Wollin åter i svenska händer. I oktober uppgick den svenska styrkan till 20.000 man. I slutet av året har dock Preussen återtagit det mesta av de svenska erövringarna. Sommaren 1758 återupptas den svenska offensiven och i augusti rycker 17.000 svenskar i et det brandenburgska Preussen. I september går preussarna till motanfall och tvingar svenskarna att dra sig tillbaka. Den 26 september 1758 förlorar Sverige ett slag vid Tarnow men den 28 september 1758 vinner svenskarna ett slag vid Fehrbellin. Den 10 september 1759 utkämpas ett sjöslag mellan svenska och preussiska galärer vid Frisches Haff, ett slag som Sverige vinner. I och med att preussarna förlorade kontrollen över vattenvägarna drar sig de preussiska styrkorna bort från Usedom och Wollin som erövras av svenskarna. Den 28 januari 1760 vinner Sverige ett slag mot den preussiska armén vid Anklam. Den preussiska generalen Manteuffel tas till fånga. Den svenska armén är vid denna tidpunkt väl rustad. Under 1761 sker inga större fältslag. I oktober intar svenskarna staden Malchin. Den 2 januari 1762 vinner Sverige en seger vid Neu Kahlen. Våren 1762 inleds fredsförhandlingar mellan Sverige och Preussen och en vapenvila inleds den 7 april. Den 22 maj 1762 kan fredsavtalet undertecknas i Hamburg. Inga landavträdelser behöver göras av någon av parterna. Fredsavtalet i korthet: Freden från 1720 mellan Sverige och Preussen stadfästs Sverige skal utrymma alla ockuperade orter på preussiskt område Sverige förbinder sig att inte vidare delta i fientligheterna mot Preussen Slutet på det europeiska sju-årskriget: Under 1761 faller ministären Pitt i England. Han var den drivande kraften till Englands stöd till Preussen. England intar nu en neutral hållning i kriget vilket försvårar situationen för Preussen. I början av år 1762 avlider den ryska kejsarinnan Elisabeth och efterträds av Peter III. Han är mer Preussen vänlig och kan tänkas byta sida i kriget. Det var under dessa premisser som Sverige inledde fredsförhandlingar. Sommaren 1762 dödas dock Peter III och Ryssland intar en neutral hållning till kriget. Preussen har framgångar i kriget under sommaren 1762 och i november drar sig Frankrike ur kriget. Österrike står nu ensamt kvar och sluter slutligen fred med Preussen den 15 januari 1763 i Hubertsburg nära Dresden. Schlesien gick därmed förlorat för österrikarna. Landvinningar: +- noll Se detaljerad karta.

1788-1790, Krig med Ryssland, "Gustav III:s ryska krig"

Gustaf III inleder ett krig med Ryssland 1788. Orsaken var framför allt för att vinna inrikes- och utrikes fördelar. Gustav III var i behov av att stärka sin popularitet. Ett krig skulle lösa många av hans inrikespolitiska problem. Gustav vänder blickarna österut och ser Ryssland som ett lämpligt mål. En målsättning med ett krig med Ryssland skulle vara att återta de provinser som förlorades till ryssarna efter det Stora nordiska kriget  och efter Hattarnas krig. Ytterligare en anledning till att ett krig med ryssarna stod högt på dagordningen var att Ryssland blandade sig i Sveriges inre angelägenheter. Gustav den III hade dock inte tillstånd enligt grundlagen att starta ett angreppskrig och Ständerna var inte beredda att bevilja ett sådant. Gustav III funderar nu om han kan provocera ryssarna till ett krig. Natten till den 27 juni 1788 uppstår en skottväxling mellan svenska och ryska gränsstyrkor vid Puumala sund i Savolax gränsområden. Sannolikt var detta svenskar utklädda till ryssar som fingerade ett anfall mot den svenska gränsstyrkan. Skottlossning uppstår mellan vaktstyrkan och angriparna. Detta var den anledning Gustav den III behövde för att starta kriget mot Ryssland. Läs mer om Gustav III:s ryska krig. Fred i Värälä den 14 augusti 1790. Se även det Viborgska gatloppet den 3 juli 1790. Den 9 juli 1790 vann den svenska flottan en av sina största segrar i Slaget vid Svensksund. Landvinningar: +- noll Se detaljerad karta.

1788-1788, Krig med Danmark, "Teaterkriget"

Gustaf III inleder ett krig med Ryssland 1788. Kungen hade dock inte tillstånd enligt grundlagen (1772 års regeringsform) att starta ett angreppskrig utan ständernas godkännande och de var inte beredda att bevilja ett sådant. Natten till den 27 juni 1788 uppstår en skottväxling mellan svenska och ryska gränsstyrkor vid Puumala sund i Savolax gränsområden. Sannolikt var detta svenskar utklädda till ryssar som fingerade ett anfall mot den svenska gränsstyrkan. Detta var den anledning Gustav den III behövde för att kunna starta ett krig mot Ryssland. Det fanns ett missnöje inom officerskåren. I Finland i augusti 1788 bröt det s.k. Anjala upproret ut bland officerarna. Mitt under det brinnande kriget undertecknade 113 officerare en förbundsakt där de förklarade kriget olagligt samt lade ned vapnen för att på eget bevåg förhandla fram en fred med Ryssland. Det restes även krav på kungens avgång och på ständernas inkallande. Samtidigt med Anjalaupproret fick Gustav III ytterligare ett problem på halsen. I slutet av augusti 1788 kom Danmark med en krigsförklaring. Danmark hade i ett traktat med Ryssland från 1773 förbundit sig att ställa upp med trupp och flottenheter om Ryssland skulle bli angripen av främmande makt. Efter att kriget med Sverige var ett faktum satte ryssarna stor press på Danmark att leva upp till traktaten. I augusti 1788 förklarar därför Danmark krig med Sverige. Gustav III uppfattade danskarnas krigsförklaring som något positivt. När han den 21 augusti mottar meddelandet i Finland utbrister han ”Jag är räddad”. Nu kan han ena det svenska folket mot ett gemensamt mål. Danskhatet var fortfarande i högsta grad levande. Nu kan dessutom de upproriska officerarna och övrig opposition framställas som förrädare. Gustav III lämnar nu Finland för att ta hand om det nya hotet. Den 24 september går en dansk styrka på 8.000 man in i Bohuslän från det danska Norge. Styrkan står under befäl av prins Karl av Hessen. I Kvistum, norr om Uddevalla finns en svensk enhet på 700 man. Den 29 september blir de kringrända av den betydligt större danska styrkan och tvingas kapitulera. Den 6 oktober är danskarna framme i Göteborg. Gustav III var personligen på plats i Göteborg för att se till att stadens fästningsverk sattes i så gott skick som möjligt. Fästningsverken var i bra skick och besättningen omfattande när danskarna anlände och krävde att staden skulle kapitulera. Danskarna får ett bestämt nej till svar. Vid denna tidpunkt fanns även det engelska sändebudet sir Huges Elliot på plats i Göteborg. Elliot var en stor vän av Sverige och uppmanar den danske befälhavaren att ingå i en vapenvila. Ett stillestånd på 8 dagar sluts den 9 oktober 1788. Stilleståndet förlängs med ytterligare 4 veckor på initiativ av det preussiska sändebudet greve Adriam Heinrich von Borcke, som också anlänt till Göteborg. Senare förlängs stilleståndet till den 1 maj 1789. Under oktober finner danskarna sin position hotad på grund av de svenska rustningarna. Den 12 november 1788 drar de sig därför tillbaka över den norska gränsen. Det dansk-svenska kriget håller så när på att utbryta igen då det uppdagades att svenskarna var på väg att sänka ett antal ryska krigsfartyg i Köpenhamn. Under 1789 ökar både England och Preussen det diplomatiska trycket på Danmark. England är intresserad av att bevara jämvikten i Norden och att hålla handelsvägarna öppna. Vidare vill de att Sverige med all energi skall kunna ägna sig åt kriget med Ryssland. Samtidigt hotar Preussen med att ockupera Holstein om inte danskarna skulle dra sig ur kriget med Sverige. Den 9 juli 1789 avger slutligen Danmark en neutralitetsdeklaration. Då Danmark dragits in i kriget på grund av traktaten med Ryssland, som en slags ”hjälpmakt”, krävde dåtidens internationella rätt inte att ett regelrätt fredsavtal skulle upprättas. Landvinningar: +- noll Se detaljerad karta.
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-10-26

De många svenska

krigen - 1700-tal

Svenska krig - 1700-tal

1700-1721, Krig med Ryssland, Danmark och

Polen/Sachsen m.fl. "Det stora nordiska

kriget"

Strax före krigsutbrottet ingår Ryssland, Polen och Danmark i ett anfallsförbund mot Sverige. De vill alla åt svenska landområden, Ryssland vill åt Östersjökusten, Polen vill åt Livland och Danmark vill ta tillbaka Skånelandskapen. De var övertygade om att Sverige skulle vara svagt efter Karl XI död 1697, framför allt med en ung oerfaren regent, Karl XII. De skulle dock få möta en av Europas bästa armé vid denna tidpunkt, den karolinska armén. Läs mer om  Det stora nordiska kriget Allierad med Sverige: Mazepa och hans kosacker. Några av slagen i kriget.  Karl XII tar förts itu med Danmark som besegras, fred i Traventhal den 8 augusti 1700. Efter att Danmanrk besegrats vänder sig Karl XII mot öster befriar den svenska fästningen i Narva som belägrats av ryssarna. Stor svensk seger i Narva den 20 november 1700. Därefter är det Polen och Augusts tur: Övergången av Düna 9 juli 1701 då sachsarna besegras. 1702-1704 fälttåg i Polen. Fred i Warszawa den 18 november 1705 med Polen. 1706 Slaget vid Freustadt August ger upp, fred i Altranstädt den 14 september 1706 med Sachsen. Hösten 1707 vänder sig nu Karl XII åter mot Ryssland och den långa marschen österut mot Moskva påbörjas. Svensk seger över ryssarna vid Holowczyn den 30 juni 1708. Stort svenskt nederlag den 28/6 1709 i Poltava. Armén kapitulerar i Perovolotjno den 1/7. Nederlaget i Poltava får vittgående konsekvenser för Sverige. Danmark och August/Polen förklarar nu åter krig med Sverige. 1709-1720 krig med Danmark. Slaget i Helsingborg  den 28/2 1710 då danskarna besegras. Danskarna lämnar Skåne och koncentrerar sig istället på de svenska besittningarna i Nordtyskland. I Baltikum faller de sista fästena Riga, Reval och Pernau i ryssarnas händer 1710. 1712-1713 krig med Sachsen. Stenbock landstiger i Nordtyskland 1712 och besegrar en kombinerad armé av danskar och sachsare i Gadebush den 9 december 1712. Svensk kapitulation i Tönningen den 6/5 1713 efter total brist på förnödenheter.. Ryssarna går in i Finland 1713 och hela Finland faller i Rysslands händer 1714. Under 1715 förklara både Preussen och Hannover Sverige krig. 1716 Första fälttåget i Norge 1718 Det andra norska fälttåget. Karl XII stupar den 30 november 1718 vid Fredrikshald. 1718 Armfeldts fälttåg i Trondheim  Den 28 oktober 1719 ingår Sverige ett stillestånd med Danmark på 6 månader. 1719-1721 Ryska skärgårdsflottan härjar längs svenska kusten. Slaget vid Södra Stäket den 13/8 1719 Under 1720 ställer England sin flotta till Sveriges förfogande. Denna förstärkning av den svenska flottan fortsätter fram till freden 1721. Fred den 9 november 1719 i Stockholm med England/Hannover. Sverige avstår både Bremen och Verden. Fred den 21 januari 1720 i Stockholm med Preussen. Sverige avträder landområden i Pommern, områdena söder om floden Peene och öster om Oder samt öarna Usedom och Wollin. Fred  den 3 juni 1720 i Stockholm med Danmark. Inga landavträdelser. Fred den 30 augusti 1721 i Nystad med Ryssland. Sverige får avträda södra delarna av Kexholms län, Viborgs län, Ingermanland, Estland med Ösel och Dagö samt Livland. Ryssland får utrymma Finland. Någon formell fred sluts aldrig mellan Sverige och Polen och Sachsen. Däremot, den 28 april 1729 avslutar Sverige kriget med Sachsen genom att de båda länderna skriver på en deklaration om vänskap. En liknande deklaration undertecknas med Polen den 26 september 1732. Detaljerad beskrivning av fredsavtalen. Gränser år 1700 Landvinningar: - Bremen, Verden - Vorpommerns södra del - Ingermanland - Del av Kexholms och Viborgs län - Livland, Estland Karta, Sverige 1719-1721 Se mer detaljerad karta.

1741-1742, Krig med Ryssland, "Hattarnas

ryska krig"

Efter det stora nordiska kriget förlorade Sverige inte bara många de utländska provinserna utan även en del av sydöstra Finland. Under 1730-talet växer tankar sig allt starkare på att återta de förlorade områdena, främst områdena i sydöstra Finland. I Sverige finns vid denna tidpunkt två dominerande politiska grupperingar, hattpartiet och mösspartiet. Hattarna var för krig och när de får makten börjar förberedelserna. Redan 1739 överförs trupper över till Finland. I Ryssland pågår en tronföljdkris och hattarna tänker nu utnyttja denna situation. Man räknar även på hjälp från Turkiet, Danmark, Polen och Preussen. Genom att stödja tsar Peter I:s dotter Elisabeth i kampen om den ryska tronen, skulle Sverige kunna återfå omfattande landområden. Någon bekräftelse på detta får man dock inte. I Sverige stärks krigshetsen mot Ryssland, då det diplomatiska sändebudet major Malcolm Sinclair mördas av rysk militär i Schlesien. Trots varningar om dålig militär beredskap förklarar Sverige  krig mot Ryssland den 28 juli 1741. Sverige kom dock att stå utan allierade i kriget förutom att Frankrike bistår Sverige med subsidier, dvs. finansiellt stöd. När kriget bryter ut uppgår de svenska styrkorna i Finland till cirka 18.000 man. En svensk framgång är beroende av ett snabbt agerande. Sammandragningen av de svenska trupperna går dock långsamt och armén är dåligt utrustad. Ryssarna är medveten av de svenska planerna och samlar en armé vid Viborg för att möta det svenska anfallet. Innan svenskarna hinner gå till anfall går, den 22 augusti, den ryska styrkan in i Finland med 10,500 man. Ryssarna går mot Villmanstrand. Svenskarna som endast har drygt 3.000 man i området väljer att gruppera på ett öppet fält söder om Villmanstrand för att möta ryssarna, istället för att retirera och vänta på den svenska huvudstyrkans ankomst. Man hade även kunnat försvara sig från fästningen i Villmanstrand men befälhavaren Wrangel valde av någon anledning att möta ryssanna på fältet. Den 23 augusti 1741 anfaller ryssarna den numerärt underlägsna svenska styrkan vid Villmanstrand. Anfallet slutar med en rysk seger. Efter slaget drar sig ryssarna tillbaka till Viborg. I november 1741 gör svenskarna ett anfall in på ryskt område men då man får nyheten att prinsessan Elisabeth gjort en statskupp och befälhavaren Lewenhaupt gör nu halt. Den 6 december 1741 ingår Sverige och Ryssland i en vapenvila. Den 25 februari 1742 avbryter ryssarna vapenvilan. En stor rysk styrka på cirka 26.000 man samlas i Viborg och i juni tågar man in i Finland. Svenska fältarmén i Finland räknade vid denna tidpunkt endast 12,000 man. En försvarsställning förbereddes vid Mendolaxpasset, två mil sydost om Fredrikshamn. Styrkan vid passet retirerade dock när ryssarna anlände. Svenska armén fortsätter att retirera undan den ryska framryckningen. I augusti har svenskarna retirerat till Helsingfors. Den svenska officerskåren står nu på gränsen till myteri mot sina odugliga chefer. Den 24 augusti 1742 tvingas svenska armén till kapitulation. Armén kan dock återvända till Sverige. Under vintern förbereds ett återtagande av Finland. Den 15 mars 1743 återtas Åland. I april tvingas ryssarna i norra Finland att retirera. Den svenska galärflottan anfaller den ryska galärflottan vid Korpo ström den 20 maj 1743. Slaget slutar med rysk seger. Den 4 juni möts den svenska och den ryska örlogsflottan vid Hangö udd men ryssarna drar sig tillbaka utan strid. De högsta befälhavarna i Finland, generalerna Charles Emil Lewenhaupt och Henrik Magnus von Buddenbrock ställs till svars för sina misslyckanden under kriget och döms till att ”mista liv, ära och gods och de avrättas under sommaren 1743. Den 7 augusti 1743 sluts ett fredsavtal mellan Sverige och Ryssland i Åbo. En förutsättning från ryssarnas sida var att Adolf Fredrik av Holstein skulle utses till ny tronarvinge vid Fredrik I:s död. Kronprins Frederik av Danmark var en populär kandidat i Sverige till att efterträda den barnlöse Fredrik I av Sverige. Ryssarna fruktade dock en svensk-dansk allians och krävde därför i fredsförhandlingarna att Sverige skulle välja Adolf Fredrik av Holstein till ny kung efter Fredrik I. Ryssarna var beredda på att återlämna större delen av Finland om Sverige gick med på Rysslands val av svenskt tronarvinge. Sverige accepterar villkoren och behöver enbart avträda Kymmenegårds län fram till den västligaste grenen av Kymmene älv samt Nyslott med angränsande område av Savolax öster om sjön Saimen. Landvinningar: - Del av sydöstra Finland, främst stora delar av Kymmenegårds län Karta, Sverige 1743 Se mer detaljerad karta.  

1757-1762, Krig med Preussen, "Pommerska

kriget"

Allierad med Sverige: Frankrike, Ryssland, Österrike, Sachsen och Spanien. På kontinenten så pågick vid denna tid det Europeiska sju-årskriget. Bakgrunden till detta krig var den Preussiska erövringen av Schlesien från Österrike år 1741. Detta ledde till ett förbund mellan Österrike, Sachsen, Frankrike och Ryssland riktat mot Preussen. Preussen som var allierad med England/Hannover avvaktar inte alliansens angrepp utan anfaller år 1756 Sachsen. Hannover var mellan åren 1714-1837 i personalunion med England. Alliansen mot Preussen gör nu stora ansträngningar för att även få med Sverige i kriget mot Preussen. Sverige väljer att gå med i kriget och Sveriges deltagande i kriget brukar kallas det Pommerska kriget. Efter freden i S:t Germain 1679 och freden i Stockholm 1720 under det stora nordiska kriget förlorade Sverige delar av Vorpommern till Preussen. Detta var områden som Sverige nu hoppades kunna återta. Både Frankrike och Österrike garanterade detta i utbyte mot ett svenskt deltagande. Vidare lovade de subsidier till Sverige. Hattpartiet som har makten i Sverige antar anbudet. Underhållet av armén var vid denna tidpunkt mycket illa skött och armén var egentligen inte redo att gå ut i krig. Den 13 september 1757 rycker svenska trupper från Pommern in på Preussiskt område. Någon krigsförklaring gavs aldrig. Motståndet var svagt och i slutet av månaden är öarna Usedom och Wollin åter i svenska händer. I oktober uppgick den svenska styrkan till 20.000 man. I slutet av året har dock Preussen återtagit det mesta av de svenska erövringarna. Sommaren 1758 återupptas den svenska offensiven och i augusti rycker 17.000 svenskar i et det brandenburgska Preussen. I september går preussarna till motanfall och tvingar svenskarna att dra sig tillbaka. Den 26 september 1758 förlorar Sverige ett slag vid Tarnow men den 28 september 1758 vinner svenskarna ett slag vid Fehrbellin. Den 10 september 1759 utkämpas ett sjöslag mellan svenska och preussiska galärer vid Frisches Haff, ett slag som Sverige vinner. I och med att preussarna förlorade kontrollen över vattenvägarna drar sig de preussiska styrkorna bort från Usedom och Wollin som erövras av svenskarna. Den 28 januari 1760 vinner Sverige ett slag mot den preussiska armén vid Anklam. Den preussiska generalen Manteuffel tas till fånga. Den svenska armén är vid denna tidpunkt väl rustad. Under 1761 sker inga större fältslag. I oktober intar svenskarna staden Malchin. Den 2 januari 1762 vinner Sverige en seger vid Neu Kahlen. Våren 1762 inleds fredsförhandlingar mellan Sverige och Preussen och en vapenvila inleds den 7 april. Den 22 maj 1762 kan fredsavtalet undertecknas i Hamburg. Inga landavträdelser behöver göras av någon av parterna. Fredsavtalet i korthet: Freden från 1720 mellan Sverige och Preussen stadfästs Sverige skal utrymma alla ockuperade orter på preussiskt område Sverige förbinder sig att inte vidare delta i fientligheterna mot Preussen Slutet på det europeiska sju-årskriget: Under 1761 faller ministären Pitt i England. Han var den drivande kraften till Englands stöd till Preussen. England intar nu en neutral hållning i kriget vilket försvårar situationen för Preussen. I början av år 1762 avlider den ryska kejsarinnan Elisabeth och efterträds av Peter III. Han är mer Preussen vänlig och kan tänkas byta sida i kriget. Det var under dessa premisser som Sverige inledde fredsförhandlingar. Sommaren 1762 dödas dock Peter III och Ryssland intar en neutral hållning till kriget. Preussen har framgångar i kriget under sommaren 1762 och i november drar sig Frankrike ur kriget. Österrike står nu ensamt kvar och sluter slutligen fred med Preussen den 15 januari 1763 i Hubertsburg nära Dresden. Schlesien gick därmed förlorat för österrikarna. Landvinningar: +- noll Se detaljerad karta.

1788-1790, Krig med Ryssland, "Gustav III:s

ryska krig"

Gustaf III inleder ett krig med Ryssland 1788. Orsaken var framför allt för att vinna inrikes- och utrikes fördelar. Gustav III var i behov av att stärka sin popularitet. Ett krig skulle lösa många av hans inrikespolitiska problem. Gustav vänder blickarna österut och ser Ryssland som ett lämpligt mål. En målsättning med ett krig med Ryssland skulle vara att återta de provinser som förlorades till ryssarna efter det Stora nordiska kriget och efter Hattarnas krig. Ytterligare en anledning till att ett krig med ryssarna stod högt på dagordningen var att Ryssland blandade sig i Sveriges inre angelägenheter. Gustav den III hade dock inte tillstånd enligt grundlagen att starta ett angreppskrig och Ständerna var inte beredda att bevilja ett sådant. Gustav III funderar nu om han kan provocera ryssarna till ett krig. Natten till den 27 juni 1788 uppstår en skottväxling mellan svenska och ryska gränsstyrkor vid Puumala sund i Savolax gränsområden. Sannolikt var detta svenskar utklädda till ryssar som fingerade ett anfall mot den svenska gränsstyrkan. Skottlossning uppstår mellan vaktstyrkan och angriparna. Detta var den anledning Gustav den III behövde för att starta kriget mot Ryssland. Läs mer om Gustav III:s ryska krig. Fred i Värälä den 14 augusti 1790. Se även det Viborgska gatloppet den 3 juli 1790. Den 9 juli 1790 vann den svenska flottan en av sina största segrar i Slaget vid Svensksund. Landvinningar: +- noll Se detaljerad karta.

1788-1788, Krig med Danmark,

"Teaterkriget"

Gustaf III inleder ett krig med Ryssland 1788. Kungen hade dock inte tillstånd enligt grundlagen (1772 års regeringsform) att starta ett angreppskrig utan ständernas godkännande och de var inte beredda att bevilja ett sådant. Natten till den 27 juni 1788 uppstår en skottväxling mellan svenska och ryska gränsstyrkor vid Puumala sund i Savolax gränsområden. Sannolikt var detta svenskar utklädda till ryssar som fingerade ett anfall mot den svenska gränsstyrkan. Detta var den anledning Gustav den III behövde för att kunna starta ett krig mot Ryssland. Det fanns ett missnöje inom officerskåren. I Finland i augusti 1788 bröt det s.k. Anjala upproret ut bland officerarna. Mitt under det brinnande kriget undertecknade 113 officerare en förbundsakt där de förklarade kriget olagligt samt lade ned vapnen för att på eget bevåg förhandla fram en fred med Ryssland. Det restes även krav på kungens avgång och på ständernas inkallande. Samtidigt med Anjalaupproret fick Gustav III ytterligare ett problem på halsen. I slutet av augusti 1788 kom Danmark med en krigsförklaring. Danmark hade i ett traktat med Ryssland från 1773 förbundit sig att ställa upp med trupp och flottenheter om Ryssland skulle bli angripen av främmande makt. Efter att kriget med Sverige var ett faktum satte ryssarna stor press på Danmark att leva upp till traktaten. I augusti 1788 förklarar därför Danmark krig med Sverige. Gustav III uppfattade danskarnas krigsförklaring som något positivt. När han den 21 augusti mottar meddelandet i Finland utbrister han ”Jag är räddad”. Nu kan han ena det svenska folket mot ett gemensamt mål. Danskhatet var fortfarande i högsta grad levande. Nu kan dessutom de upproriska officerarna och övrig opposition framställas som förrädare. Gustav III lämnar nu Finland för att ta hand om det nya hotet. Den 24 september går en dansk styrka på 8.000 man in i Bohuslän från det danska Norge. Styrkan står under befäl av prins Karl av Hessen. I Kvistum, norr om Uddevalla finns en svensk enhet på 700 man. Den 29 september blir de kringrända av den betydligt större danska styrkan och tvingas kapitulera. Den 6 oktober är danskarna framme i Göteborg. Gustav III var personligen på plats i Göteborg för att se till att stadens fästningsverk sattes i så gott skick som möjligt. Fästningsverken var i bra skick och besättningen omfattande när danskarna anlände och krävde att staden skulle kapitulera. Danskarna får ett bestämt nej till svar. Vid denna tidpunkt fanns även det engelska sändebudet sir Huges Elliot på plats i Göteborg. Elliot var en stor vän av Sverige och uppmanar den danske befälhavaren att ingå i en vapenvila. Ett stillestånd på 8 dagar sluts den 9 oktober 1788. Stilleståndet förlängs med ytterligare 4 veckor på initiativ av det preussiska sändebudet greve Adriam Heinrich von Borcke, som också anlänt till Göteborg. Senare förlängs stilleståndet till den 1 maj 1789. Under oktober finner danskarna sin position hotad på grund av de svenska rustningarna. Den 12 november 1788 drar de sig därför tillbaka över den norska gränsen. Det dansk-svenska kriget håller så när på att utbryta igen då det uppdagades att svenskarna var på väg att sänka ett antal ryska krigsfartyg i Köpenhamn. Under 1789 ökar både England och Preussen det diplomatiska trycket på Danmark. England är intresserad av att bevara jämvikten i Norden och att hålla handelsvägarna öppna. Vidare vill de att Sverige med all energi skall kunna ägna sig åt kriget med Ryssland. Samtidigt hotar Preussen med att ockupera Holstein om inte danskarna skulle dra sig ur kriget med Sverige. Den 9 juli 1789 avger slutligen Danmark en neutralitetsdeklaration. Då Danmark dragits in i kriget på grund av traktaten med Ryssland, som en slags ”hjälpmakt”, krävde dåtidens internationella rätt inte att ett regelrätt fredsavtal skulle upprättas. Landvinningar: +- noll Se detaljerad karta.