Rekrytering - Intyg från arbetsgivare

Recruitment - Certificate from the former employer

[Föregående sida][Hem][Släktforskning][Historia][Militaria] - [Home][Genealogy][History][Military][Previous Page] [Swedish]

[Den indelte soldaten] [Södermanlands regements historia]
[The Allotment System]

Intyg från bonden där soldaten var i tjänst innan han blev soldat, 1838, Södermanlands Regemente

A soldier's certificate from his former employer, presented at the time of recruitment,
1838 Södermanland Regiment

Soldatrekrytering, intyg från arbetsgivare

English translation

Intyg från bonden där Johan var i tjänst innan han blev soldat

”Drängen Johan Gert som har sin tjäning? hos mig sedan 1827 är i min tjänst till den 24 oktober 1839 och har under sin tjänst varit flitig och arbetsam samt kan de sysslor som en landsman ägnar och anstår och är trogen och nykter samt pålitlig att skicka såväl egna som andras ärenden och varden han på det bästa rekommendera.

Och såsom han nu ämnar ingå i krigstjänst så giver jag mitt bifall och lov till exercis å de vanliga möten som en rekryt för första året skall undergå.

Med villkor att betala mig 8 xx banko för varje dag som han förrättar i sin tjänst för det år

I annat fall har undertecknad laga stadd honom för året. 

Wadstorp den 7 augusti 1838.

Carl H Carlsson


Stavningen ovan har moderniserats.

Källa/Source
Originalhandling, Krigsarkivet, Stockholm
Södermanlands regemente, Livkompaniet
Signum D2, volym 1, 1820 - 1839, Soldatkontrakt

English:

At the time of recruitment the future recruit had to present a few certificates in order to be accepted as a recruit. One of these certificates was a certificate from his former employer. This was a certificate stating the person's medical status. The regimental medical officer issued the certificate.

A certificate from the farmer where Johan held an employment prior to his recruitment.

This certificate reads (free translation):
The farmhand Johan Gert
has been employed by me since 1827 and are still in my employment until October 24, 1839; he has during his employment been diligent and industrious and knows how to do the work that occupies a country man; he is loyal,
sober and reliable to run his own as well as other's errands and I can certainly recommend him.

Since he now plans to enroll for active military service I hereby approve that can have days off from his employment in order to participate in the in the regular meetings a recruit has to undertake during his first year.

With condition to pay me 8 xx Banco for each day he is doing service during this year.

In any other case, he is employed by undersigned during this year.

Wadstorp, August 7, 1838
Carl H Carlsson

Top of Page

xxxx Mil xxxxx

web analytics
 
xxxxxxxxxxxxx  

 

  Hans Högman
E-mail

Copyright © Hans Högman, granskat 2016-11-16